A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God/Alfabetisch


  Alfa en Omega

Patmos

 

In Openbaring 1:8 en 21:6 en 22:13 zegt God: "Ik ben de Alfa en de Oméga." . en in Openbaring 2:8 wordt óók Jezus aangeduid als "de Eerste en de Laatste", waarmee natuurlijk hetzelfde wordt bedoeld,.Alfa en omégaIk ben de “Alfa en de Oméga"  (in het Grieks:το 'Α' και το 'Ω'"’ )zegt God de Heer. ‘Ik ben het die is, die was en die komt,de Almachtige’.Hij is de eerste en de laatste Wat betekenen deze woorden? Moet je er soms bang van worden?  Geen sprake van, want het zijn woorden van troost en bemoediging zowel voor de verschrikte banneling Johannes (Openb . 1), als ook voor de vervolgde gemeente van Smyrna (Openb. 2:8) Het is niet  alleen maar een definitie van wie Hij is

 

Bemoediging

 

Johannes  krijgt te horen:Je moet niet bang zijn  ,Want ik ben de eerste en de laatste, en die leef, Ik ben dood geweest en Ik leef tot in alle eeuwigheid. De gemeente moet met zekerheid weten:Hij die hier spreekt is :Jezus. Nú als de verhoogde en verheerlijkte Christus,  Hij is dezelfde Jezus die onder ons gewoond heeft, aan het kruis gehangen heeft gestorven en begraven is. Zo heeft Hij ons liefgehad en onze zonde gewassen in zijn bloed(1:5)

 Dood gveweest!

 Hij heeft ook de dood overwonnen. Hij is dood gewéést. Van niemand kan dit gezegd worden:Hij is dood gewéést.Hij zei dit dus eerst tot de verschrikte apostel op Patmos(Openb. 1) en later tot de voorganger van de gemeente van Smyrna (Openv b.2)en tot alle gelovigen. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

Openb.22:13

Ik ben de Alfa en de Oméga (Openb. 22 :13)  Weet  wat deze woorden betekenen? Alfa is de eerste letter van het Griekse alfabet en oméga de laatste. Christus openbaart zich als de Alfa en de Oméga. Hij is de Eerste en de Laatste, het begin en het  einde (Openb. 1: 1,8;22:13). God staat aan het beginEn Hij staat aan het einde,Zijn woord is van het zijndeoorsprong en doel en zin ((Jan Wit)Het laatste Bijbelboek begint al met die woorden;Ik ben de Alfa en de Oméga (Openb. 1:8).

Openbaring aan Johannes

 

Hier hebben we niet te maken met de openbaring van Johannes, maar  met de openbarring  van Jezus Christus  áán Johannes!  Hij is de Opgestane. Hij is hier niet de fondantzoete Jezus de lieve en lievige hemelmijnheer, of het begin van  het abc, maar de God die is en die was en die komt, de Almachtige! Hij is de Overste van de koningen der aarde. De Vader werkt door de Zoon, Hij spreekt door de Zoon en Hij geeft zijn Geest door de Zoon. 

Oorsprong alfabet

 Ons alfabet heeft zijn bestaan direct aan de klassieken te danken:Grieks en Latijn. Het Griekse alfabet met de Griekse letters wordt slechts in twee landen gebruikt :Griekenland en Cyprus. Opvallend genoeg heeft het wel de internationale naam aan de reeks lettertekens geleverd, namelijk het ‘alfabet’,maar ons alfabet is een Latijns alfabet met twee letters meer dan het Griekse alfabet. Hoe kan dit zo? Wel, in de vijfde eeuw is het Griekse alfabet vertaald in het Latijn. Zo veranderde het aantal lettertekens van 24 in 26.Op zijn beurt komt het Latijnse schrift uit het Fenicische dat uit eindelijk weer van de Egyptische hiëroglyfen is afgeleid. Als we teruggaan krijgen we dus het Griekse schrift, het Latijnse, het Fenicische en de hiëroglyfen. Uiteindelijk komen we in Egypte terecht.  De Fenciërs  hadden veel contact met Egypte Dat  kun je ook zien op het zegel van de Egyptische prinses, de vrouw van Achab koning van het tienstammenrijk 

Ook elders

 Ook elders hebben deze letters nog hun waarde in ons taalgebruik. In de wetenschappen spreken we van alfa- en bètawetenschappen. De eerste richt zich op talen, geschiedenis en theologie. De tweede op exacte wetenschappen, zo als natuur-en wiskunde. De derde letter van het Griekse alfabet is gamma. Met gammawetenschappen bedoelen we maatschappelijke vakken zoals sociologie en psychologie. 

Christusmonogram

 Ook het zogeheten Christusmonogram, dat bestaat uit de Griekse letters Chi (X) en Rho(P) door elkaar heen. Het is vaak in kerken te vinden. Het verwijst naar de eerste letters van Christus. 

Nijldelta

 De vierde Griekse letter, de delta, zien we terug in de monding van een rivier. Zo spreken we van de Nijldelta. Zo’n monding heeft namelijk dezelfde vorm als de Griekse letter delta.