A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gods Zoon


 

Gods Zoon

ZIE OOK Gods gezicht en Gods zegen Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht!! 

 

Jezus in Getsemane. Jezus' leven was een voortdurende dialoog met zijn hemelse Vader  Hij zegt Abba, ,  pappa  Jouw wil geschiede! Jezus bidt voor ons. Zie bij Voorsprraak

 

Hij vond hen slapende

 

De titels “Zoon” en “ Zoon van God” zijn niet hetzelfde. Eerst iets over  ‘Gods Zoon. De uitdrukking Zoon Gods stamt uit de politieke theologie van het Oude Testament. In Egypte en Babylonië droeg de koning de titel “Zoon Gods”. De troonsbestijging was het ritueel waarin hij als het ware tot Zoon  van God “verwekt’ werd. In Egypte werd dat verstaan als een geheimvolle werkelijke goddelijke afkomst. Israël heeft dit overgenomen. Israël wordt in de bijbel Gods eerstgeboren zoon genoemd. Op een bijzondere wijze hoort hij God toe Dit wordt geconcretiseerd in het koningschap..Bij de   troonsbestijging van de koning van Israël werd de koning zoon van God genoemd  Ps 2  zinspeelt daarop“Jij bent mijn zoon vandaag heb ik je verwekt. Nu heeft de  Jonge kerk  het Oude Testament christologisch herlezen. Zij heeft  de opstanding  van Jezus geduid als het moment waarop de psalm altijd al hoopte.

 Troonsbestijging

 

De opstanding is de troonsbestijging van de opgestane Paasvorst. Die opstanding is het moment  waarop God de nieuwe koning aanstelt, de

 

Psalm 2

 

Vrede Koning van psalm 72. Zijn naam is Jezus Christus en Hem wordt bij zijn verrijzenis het erfdeel der volkeren gegeven  De opgestane sprak   immers Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Deze ‘heerschappij”over de volkeren der aarde heeft echter haar politiek karakter verloren. Deze koning verplettert de volkeren niet meer met een ijzeren knots(Ps 2:9)Hij heerst vanaf het kruis op heel unieke wijze. Universeel is deze heerschappij en zijn regering is deemoedig.

 

 Door liefde en Geest

 

Deze koning regeert door geloof en liefde en de Geest.Nu kan Gods Woord op definitief nieuwe wijze begrepen worden.”Mijn Zoon ben je. Ik heb je vandaag verwekt. Dat is dus bij Jezus door zijn verrijzenis. Het woord ‘Gods Zoon’ is nu losgemaakt uit politieke macht en verwoordt een bijzondere vorm van hereniging met God in kruis en opstanding. Maar ook de keizer in Rome liet zich Gods zoon noemen.Keizer Augustus deed dat op terughoudende wijze, maar in de Keizercultus die daarna kwam, werd de keizer weldra vereerd als Gods Zoon.Met die titel komt hij dus in conflict met het keizerschap.

Zoon

We moeten het enkelvoudige woord “Zoon”onderscheiden van het woord “Gods Zoon”.We komen het alléén tegen in de mond van Jezus. Beslissend is  dat het woord 18 keer voorkomt  in het evangelie van Johannes. Maar we komen het ook 5 keer tegen in de brief aan de Hebreeën. Maar ook in het dankgebed van Jezus bij Matteüs:Niemand kent de Zoon behalve de Vader en niemand kent de Vader behalve de zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. (Matt.11:27)

 

Zuiver van hart

 

Aan wie wil de Zoon dit dan openbaren? Dat lezen we in vers 25.Niet aan de schriftgeleerden en niet aan de wijzen die het zo goed weten, maar aan de eenvoudigen Dat wil zeggen aan hen die zuiver van hart zijn, zoals Jezus zegt in de bergrede:  Zalig zij die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.(Matt 5:8) Een zuiver hart maakt ziende!! Matt 11:27is een frappant woord. We zullen deze passage moeten verstaan vanuit de laatste zin.

 

Kennen

 

Alleen de Zoon ‘kent’ werkelijk de Vader. Kennen veronderstelt altijd iets van gelijkheid. Om iets of iemand te leren kennen,moet er altijd iets van innerlijke overeenkomst bestaan. Tussen degene die kent en die gekend wordt is er een diepe eenheid. Werkelijk  kennen  veronderstelt gemeenzaamheid met God. Ja zelfs ”eenheid- van- zijn” De kerk heeft dit één-zijn ook beleden in het Credo( De Zoon is eenswezens met de Vader(homo-ousios) Één in wezen. Overigens de enige filosofische term in de geloofsbelijdenis.

De Heer zegt hier dus biddend hetzelfde wat we lezen in de proloog van het evangelie van Johannes.Niemand heeft ooit God gezien, maar de eniggeborenZoon die aan het hart van de Vader is,heeft Hem ons doen kennen. Duidelijk wordt hier ook wat er bedoeld wordt met ‘de Zoon’Hij kent de Vader volkomen. Elkaar volmaakt kennen, hetzelfde bestaan delen. Elkaar volmaakt kennen  is pas mogelijk als hetzelfde bestaan gedeeld wordt!

Abba(Pappa)

 Bij het enkelvoudige woord ‘Zoon’ past het enkelvoudige woord ‘Vader’ Bij ‘de zoon’ hoort de  simpele aanspreekvorm ‘Vader. We zien dit o.a. in het messiaanse dankgebed uit Matt 11:2:5 :Vader, voor wijzen en verstandigen hebt u deze dingen verborgen, maar aan eenvoudige mensen onthuld. 

 Vadertje

Marcus heeft de Aramese oervorm Abba’(vadertje) bewaard (Marc. 14:36).Jezus’ bidden is daarom anders dan het bidden van ons mensen. Jezus’bidden is de dialoog van de liefde   binnen God zelf. De dialoog is Jezus zelf. Zijn leven is één gesprek met de Vader. Hij is niet alleen één in wezen, maar ook éénswillend met de Vader.Zo laat het woord ‘Zoon’, samen met Abba-Vader, ons binnenkijken in Jezus innerlijk en in het innerlijk van God zelf. Het bidden van Jezus heeft dit woord voortgebracht. Nu is er wel op gewezen dat het woord ‘zoon’al voorkomt in de voorchristelijke ‘gnostische geschriften, waaraan Johannes schatplichtig zou zijn. Maar dat is pure fantasie voor  wie de grenzen van het historisch onderzoek wil erkennen. Jezus heeft zijn eigen oorspronkelijkheid. Hij alleen is ‘de Zoon’ Hij alleen kent de Vader!!