A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gog en Magog


 

Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan gaat hij erop uit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden (Openb. 20:7)

 

 

 

Magog het land van Gog. De soldaten van Gog en Magog worden woorgesteld als een woest volk van krijgers. Het is de grote vijand van Israel, maar in Exechiel en Johannes is het het symbool van de God vijandige machten

 

Hier zou Magog gelegen hebben. We weten echter niets zeker. Er zijn veel speculaties over Gog

 

Maquete van de tempel te Jeruzalem. In 586 was die tempel verwoest door Babylon en in 70 door de  Romeinen

Het zijn Israel-vijandige machtenm, net als Gog en Gamog. Er is een verband tussen Johannes en Ezechiel.

Het Nieuw Jeruzalem is dus een contrast met het oude!

 

 

 

Wat wordt toch bedoeld met Gog en Magog? Onmiskenbaar wordt hier voor de zoveelste maal gesproken in beelden,die ontleend zijn aan het boek Ezechiël. In Ez. 38 : 1 lezen we dat Ezechiël  Gods oordeel moet aanzeggen tegen Gog in het land Magog. Hij moet tegen hen profeteren. Het is duidelijk dat ‘de Gog en de Magog’ hier  allereerst bedoeld zijn als de vergadering van al de vijanden van God en zijn volk. Ik denk dat we nog verder kunnen gaan. Waarschijnlijk is het een Johanneïsche term  om Satan en zijn land, (de wereld) aan te duiden. Johannes schrijft in zijn evangelie immers vaak over de Satan als “de overste dezer wereld”.

Het is dezelfde gedachte als die we tegen komen in Psalm 2. Daar lezen we hoe de wereldmachten  samenspannen tegen de HEER en zijn gezalfde. De volken worden opgeroepen ontzag te hebben voor de HEER: breng Hem bevend hulde (Ps 2:11).Is er daarom alleen maar plaats voor angst en ontzetting?  Nee,zegt psalm 2:Bewijs eer aan de Zoon met een kus. Er is redding als je je toevlucht zoekt bij de Gezalfde, dus  de Christus omhelst met een kus. In de NBG vertaling: Kus de Zoon opdat Hij niet toornig wordt.

 Openbaring wortelt  in Ezechiël 

Belangrijker dan de vraag waar we Gog en Magog precies moeten lokaliseren, is de kwestie waarom in Openb.20: 7 juist op hen wordt  terug gegrepen. Dat komt m.i. omdat beide Bijbelboeken aan elkaar  verwant zijn. Ezechiel  leefde en schreef na de verwoesting van Jeruzalem door Babel, Johannes op Patmos leefde na de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70. Dat is de verbindingsschakel! Het boek Openbaring wortelt  in  het boek Ezechiël. Ezechiël heeft de oordelen van God over zijn land en volk zien komen.(het Tweestammenrijk of Juda) De eerste wegvoering in 597 v. Chr., waarbij hij ook zelf gedeporteerd werd en de val van Jeruzalem plus de tweede en grote wegvoering in  ballingschap  in 586 v.Chr.  Dat gebeurde tijdens het regiem van Nebukadnezar. Die ramp over Jeruzalem heeft zich herhaald  in de tijd van Johannes.En het was keizer Domitianus die Johannes verbande naar Patmos. Als Johannes verbannen is op het eiland Patmos grijpt hij terug naar wat Ezechiël eeuwen geleden ook al beleefde.

 Boek Ezechiël 

Laten we nu nog eens even kijken naar het boek Ezechiël. Na talloze onheilsprofetieën over Israël en de omliggende volken, die alle moeten zwichten voor de legers van het grote Babel, komt in hoofdstuk 36 de toekomst van Gods volk weer ter sprake. In de hoofdstukken 36 en 37 wordt Israël verlost uit de macht der heidenvolken. Israël wordt hersteld in de gemeenschap met God. Hoe ziet die nieuwe gemeenschap eruit? Wat is het nieuwe Jeruzalem? In Ez. 40 en 48 wordt  dan een beeld gegeven van dit Nieuwe Jeruzalem. Maar daar tussen in, dus in de hoofdstukken 38 en 39, wordt de grote strijd gestreden met God en Magog.

Net als Ezechiël heeft Johannes de oordelen van God over zijn land en volk zien komen. In de tijd van Ezechiël waren het de Babyloniërs die Jeruzalem verwoesten, in de tijd van Johannes de Romeinen. Net als Ezechiël was Johannes verbannen. Ezechiël naar Babel, Johannes naar Patmos.Beiden waren ballingen.

Als Johannes  in een visioen dat God hem laat zien,al het lijden,het onheil en verdrukking ziet, die voorafgaan aan de grote dag van Jezus terugkeer, beschrijft hij dit met termen en uitdrukkingen uit het boek Ezechiël. Ook voor Johannes is Babel het beeld van een goddeloze wereld, die het gemunt heeft op Gods volk. In Openbaring 17 wordt immers het oordeel van God uitgesproken over Babylon. Daar zit zonder twijfel een herinnering aan vast van het Babel van Nebukadnezar, net zo goed als er een herinnering verbonden is aan de term Het Nieuw Jeruzalem:”Toen zag ik de heilige stad, het Nieuw Jeruzalem uit de hemel neerdalen”. Nebukadnezar moge Jeruzalem verwoest hebben en de Romeinen deze stad platgebrand, er komt een Nieuw Jeruzalem. Maar dit zal er niet komen door menselijke inspanning. Het komt van God.  

Bruiloft van het Lam 

We moeten de hoofdgedachte vasthouden. De bruiloft van het Lam is in zicht. Zijn vrouw heeft zich klaar gemaakt om Hem te ontvangen. Die vrouw is beeld van de gehele christelijke gemeente. Het is de bruidsgemeente. Heel lange tijd (duizend jaar) kon het evangelie verkondigd worden en breidde de kerk zich uit omdat Satan gebonden was. Maar als Satan bemerkt dat zijn Vijand  als Bruidegom zal terugkeren, zal hij ontsnappen uit zijn gevangenis en zal hij alles op alles zetten om velen te verleiden, zodat ze Christus los laten. Inderdaad: Gog en zijn land Magog, de Satan en zijn wereldrijk hebben grote macht, maar als Johannes de hemel geopend ziet (Openb.19:11) ziet hij een wit paard. De ruiter van dit witte paard is de Chrisus, de uiteindelijke Overwinnaar over alle bedreigende machten.