A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galilea der heidenen


Galilea der heidenenJezus noemde deze regio Galilea der heidenen, net als Jesaja.

 .jpg'>

 

Waaom?Er woonden in Galilea namelijk ook  in Jezus' dagen  heel veel niet-Joden, heidenen zogezegd. Het was  al spoedig – in tegenstelling tot Judea – overspoeld door het heidendom. Jozef en Maria waren na hun vlucht uit Egypte ook veel liever in Judea gaan wonen, maar na de dood van Herodes was zijn zoon koning over Judea geworden en die was geen haar beter dan zijn  vader. Daarom hebben ze  eigenlijk tegen hun oorspronkelijk plan in toch maar Galilea gekozen als woonplaats.

Opgestane

Daar in Galilea houdt de Opgestane ook weer appèl. Na zijn verrijzenis verschijnt Hij dus eerst bij het graf aan Maria, daarna in Jeruzalem in de kring der discipelen en tenslotte  weer in Galilea bij de zee van Tiberias. Johannes vermeldt er ook bij dat dit de derde keer was dat Jezus zich na zijn opwekking aan zijn discipelen had geopenbaard.] Op een berg in Galilea bij het meer van Tiberias  had Jezus zijn Bergrede gehouden.  Dat was  het begin van zijn optreden (Matth. 5).  Opnieuw op een berg in Galilea (ik vermoed dat het dezelfde berg geweest is) hield Jezus als de Opgestane zijn appèl. De Bergrede zonder opstanding is Galilea zonder licht.

Volk in duisternis

 

Galilea was een symboolwoord voor een  volk dat in ‘duisternis gezeten is’ (Matth. 4:16),   Galilea is een symboolwoord voor de herverzameling van Jezus 'leerlingen en ook symboolwoord voor de ontmoeting met Jezus aan de Overzijde: Zie, Hij gaat u voor naar Galilea. (Hemelbode)Nergens  waren zoveel mensen tot geloof in Jezus gekomen als in Galilea. Daarom moesten ook al die mensen de kans krijgen om Hem als de Opgestane te ontmoeten. 

Verrast weerzien

  Jezus had een speciale berg uitgekozen en aangewezen waar niet alleen de elf discipelen  maar  ook de mensen die tot geloof in Hem waren gekomen, Hem zouden kunnen ontmoeten. Naar alle  dorpen van Galilea, Kapernaum, Kana, Naïn,Chorazin, Nazaret waren de boodschappers uitgezwermd om de mensen te berichten, dat daar en daar de verrezen Heer hen zou verschijnen.  Het waren er vele, vele honderden. Paulus noemt zelfs het aantal van 500 broeders tegelijk.  We kunnen dus de conclusie trekken, dat Galilea de belangrijkste  landstreek was voor het optreden van Jezus.  

Achtergebleven gebied

Toch stond Galilea niet goed bekend onder het volk.  Enkele critici zeiden: De Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de Schrift niet dat Hij komt uit het dorp Betlehem? Als even later Nicodemus het opneemt voor Jezus, honen de Farizeeën Hem in het openbaar en maken hem belachelijk: Komt u soms ook uit Galilea? Ga maar na en zie, dat uit Galilea geen profeet opstaat. De grote ommekeer bij de volgelingen in Galilea kwam in de synagoge te Kapernaüm.Daar waren vele mensen uit de stadjes rond het meer van Tiberias samengestroomd.  Daar heeft Jezus heel duidelijk laten zien, dat Hij geen politieke leider wil zijn, maar dat zijn rijk een geestelijk rijk is. Daar verkondigde Hij dat Hij het Brood des Levens is. Maar ze ergerden zich vreselijk aan zijn woorden. Dat had twee grote verstrekkende gevolgen.  Duizenden volgden Jezus niet meer. Hij bracht geen politiek voordeel (Jezus vraagt aan zijn intieme leerlingen: willen jullie ook niet weggaan?)  het  tweede gevolg was dat Jezus  voortaan niet meer rustig kon wonen en werken in Kapernaüm. Het optreden in de synagoge luidde de grote afval  van Galilea in en maakte van Jezus een zwerver
.