A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Agapeviering


Agapèviering

De kerk van de eerste eeuwen  kende liefdemaaltijden. Dat waren zogenoemde agapèvieringen. Het waren gemeenschappelijke maaltijden van christenen als de Maaltijd van de HEER  was gehouden.(1 Kor.11:21).

Korintische vrouwen verzorgden de maaltijden Zo zullen ze er uit gezien hebben. 

Tertullianus

Tertullianus, een oudchristelijke schrijver (160-220 na Chr.)heeft hierover uitvoerig geschreven.”Is het zo verwonderlijk dat de liefde die onder ons gevonden wordt, ons er toe brengt om ook met elkaar te eten? Onze maaltijd toont in de naam al aan, wat dit inhoudt. We gebruiken daarvoor het Griekse woord voor liefde. Iedereen neemt iets mee en we verdelen dit onder elkaar. We beginnen en eindigen deze liefdemaaltijd altijd met gebeden. Deze maaltijden worden ‘s avonds gehouden. Nadat men de handen heeft gewassen en de lichten zijn ontstoken wordt iedereen uitgenodigd. We komen bij elkaar als mensen die weten dat wij ook ’s nachts God moeten aanbidden en dat Hij naar ons luistert. We  verkondigen God volgens de Schriften of zoals ieders hart hem dat ingeeft.

Poseidon tempel te Korinte. God van de zee. In de tempelprostitutie had Eros een zeer groot aandeel. Op de Akrokorintos stond een machtige tejpel van Afrodite, de god van de liefde. In deze stad werden ook agapemaaltijden gehouden

Een beeld uit de tijd van het oude Korinte. De dolkos vormde de verbinding tussen de oostelijke enwestelijke haven vanKorinte.Hierover werden de schepen gesleept De medewerkster van Paulus Febe kwam uit die ene havenstadn Kenchreai

Hier ziet u nog een herinnering aan die Bijbelse tijden.Hier ziet u het graf van Erastus. Hij kreeg een schitterend graf omdat hij als stadsrentmeester een nieuwe weg had aangelegd en betaald uit eigen middelen. Waarschijnlijk is hij dezelfde als de Erasmus die ook in de bijbel getekend wordt als de stadsrentmeester.Zo ja, dan zal hij ook de liefde maaltijden in de stad hebben bijgewoond.

Korinte

Zulke liefdemaaltijden werden ook in Korinte gehouden. Hier zaten de slaven en de havenarbeiders  van Kenchraee broederlijk naast de stadsrentmeester Eratus met de rijke Titius Justus en de gewezen overste van de synagoge Crispus Zulke maaltijden zijn ook vaak afgebeeld in de catacomben. Er bestond geen verschil tussen arm en rijk.

Toch ontsporingen

Op de Akrokorintos stond de tempel van Afrodite. Daar werd verkondigd;All you need is love!

Toch moeten we de agapèvieringen in Korinte niet idealiseren. Op die samenkomsten ontstonden soms partijschappen (1Kor. 11:18). De Korintiërs die aan dergelijke maaltijden deelnamen waren vaak erg op zichzelf gericht;”Van wat u hebt meegebracht, eet u alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is(vers 21).Wanneer we even  vooruitgrijpen naar vs 33, waar de apostel de gemeenteleden vermaant op elkaar te wachten, tekent zich de misstand zich wat duidelijker af.

Laatkomers vinden hond in de pot

Blijkbaar zijn er laatkomers, die de hond in de pot vinden als zij in de gemeentelijke samenkomst verschijnen.  Blijkbaar hebben de eerder aanwezigen alles wat zij meegebracht hebben al verorberd zonder iets over te laten voor de dan nog afwezige broeders en zusters. Met het kwade gevolg dat , dat na afloop van de maaltijd, de een (laatkomers) hongerig was en de ander dronken. Er is geen reden om niet aan echte dronkenschap te denken. De beter gesitueerden zullen zoveel meegebracht hebben, dat er ook voldoende was voor anderen, maar omdat ze niet konden wachten op de laatkomers, hebben ze zelf alles maar opgegeten en gedronken. Ze dachten zo alleen maar aan de behoeften van eigen lichaam maar onderscheiden niet dat het in de vieringen ook ging om het Lichaam van de HEER . Daarom zegt Paulus:Wilt u de armen onder u soms vernederen? Uw samenkomsten doen zo meer kwaad dan goed (vers 17). U komt dan weliswaar niet samen om de maaltijd van de HEER te vieren. Dat is heel iets anders. Maar uw liefdeloze houding ten opzichte van de armen, is in strijd met de liefde van de HEER.

Maaltijd van de HEER

 En dan  vertelt de apostel wat hij zelf ontvangen heeft van de broeders: Hoe de HEER in de nacht waarin Hij werd uitgeleverd een brood nam het brak en zei: Dit is mijn lichaam voor jullie. Jezus spreekt in dit verband ook over het nieuwe verbond in zijn bloed. In vers 27 schrijft Paulus over het op onwaardige wijze het brood eten en de wijn drinken. En daarbij denkt hij natuurlijk aan hun dronkenschap en aan  de zelfzuchtige wijze waarop de gemeenteleden deelnamen aan de agapèvieringen.