A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Afgoden gedumpt


 

 

Toeristen op weg naar de opgravingen van gedumpte afgodsbeelden in de Kidronvallei. De bezichtiging was een compromis tussen joden en Palestijnen

Hier vonden de opgravingen plaats waar veel goden    beeldjes zijn gevonden die koning Josia op de vuilnisstortplaats in het Kidrondal had gestort

Baal en Astarte.

 “Koning Josia  beval de tempelwacht alle voorwerpen uit de tempel te halen die voor Baäl, Astarte en de hemellichamen waren gemaakt. Deze voorwerpen verbrandde hij buiten de stad op het braakliggende terrein bij de Kidron. Hij ontsloeg de afgodspriesters die door de koningen van Juda waren aangesteld om offers te ontsteken voor Baäl en voor de zon, de maan en de sterren en alle hemellichamen. Hij liet de Asjerapaal uit de tempel van de HEER verwijderen

 

 Kidrondal, stortplaats van honderden godenbeelden in de tijd van koning Josia de hervormer van Juda en de laatste vrome koning van Juda

 

 en buiten de stad brengen naar de bedding van de beek Kidron. Daar werd ze verbrand en de resten werden verpulverd en over de  begraafplaats van het gewone volk uitgestrooid. Hij liet de tempelvertrekken afbreken waar mannen tempelprostitutie bedreven en vrouwen kleren weefden voor Asjera(2 Kon. 23:5 ev) ” .Josia deed nog veel meer.”Hij liet ook de offerplaats Tofet in het Hinnomdal ontwijden zodat niemand meer zijn zoon of dochter voor Moloch kon offeren. Hij liet de paarden weghalen die de koningen van Juda ter ere van de zon hadden opgesteld. De zonnewagens liet hij verbranden. Het puin liet hij zo snel mogelijk afvoeren en in de bedding van de Kidron storten. Josia hakte de Asjerapalen om en liet de gaten opvullen met de beenderen van mensen (vers 14).Zijn oog viel op de begraafplaats daar op de heuvel en hij gaf bevel de beenderen uit de graven te halen. Die verbrandde hij op het altaar dat hij op die manier ontwijdde.”(2 Kon. 23)

De Asjeerapaal  was nauw betrokken bij de religieuze sekscultuur

Godenbeelden in het Kidrondal

 Dit uitvoerige citaat geef ik om u een indruk te geven hoe extreem gruwelijk de afgodendienst  van de Judeërs en van koning Salomo was.. Salomo was op hogere leeftijd zelf begonnen met de  verering van Astarte (zie bij Astarte).En weet u wat nu zo interessant is? Moslims hebben Joodse archeologen toestemming gegeven om in het Kidrondal te graven naar de resten van die afgoden. Natuurlijk was dit een politiek compromis. Zonder enig historisch besef  hadden  de moslims eeuwen lang daar hun vuil gestort. Vijf jaar lang hebben Joodse archeologen daar mogen graven. Laag na laag hebben ze blootgelegd totdat ze de laag met het puin van godenbeelden van Salomo en Josia bereikten. 

 

De god Moloch die kinderoffers eiste

 

 

Koning Josia

 Koning Josia (639-608 v.Chr.) was de laatste vrome koning van Juda. Hij voerde een radicale reformatie uit. We zouden graag zien dat de huidige leiding van de R.K. Kerk door zijn optreden gestimuleerd zou worden om ook radicale hervormingen  in te voeren.God had gezegd:”Jullie mogen volstrekt  geen andere goden voor  mijn aangezicht hebben”. Maar het huis van de HEER in Jeruzalem stond vol afgodsbeelden. In 2 Kon. 23 worden er enkele genoemd: Kemos de god van Moab, Milkom de god van Ammon en Moloch de god die kinderoffers eiste. 

Overspel

 Alle goden worden in de Bijbel als afgoden bestempeld.(Rom. 1:23).Ze zijn nietigheden, nietsnutten, goden van niets (Ps 97:7).Afgoderij bedrijven is volgens de Bijbel overspel. Overspel bedrijven. Daar zit de gedachte achter dat de HERE God met zijn volk getrouwd is. Hij is de Bruidegom en zijn volk is de bruid. De bruid mag niet vreemd gaan en geen wierookkorrels branden voor Baäl. Beeldenbrokstukken gevonden De bevolking van Juda vereerde echter vele goden. Honderden beelden en beeldjes van allerlei afgoden hebben archeologen onlangs in het Kidrondal  opgegraven. Veel mensen denken dat het vereren en aanbidden van afgoden in onze tijd niet meer voorkomt. En zeker niet in de kerk. Wat is een afgod? Dat kan alles zijn dat een dominante rol speelt in je leven. Iets dat je bewust of onbewust gaat erkennen als ‘Heer’ . Dat kan geld zijn, voetbal, macht en populariteit enz. enz. De christenen zeiden: Jezus is de Heer van ons leven. Wij willen leven uit zijn liefde en barmhartigheid.