A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abilene lag aan de voet van het Antilibanongebergte,


 

Abilene aan de voet van het Antilibanon gebergte

 

Wat is een tetrarch? Een tetrarch of viervorst is een vorst die over een vierde deel van het rijk van koning Herodes de Grote regeerde. Ik zet die regio's even onder elkaar (Luk. 3:1):

  1.   Herodes Antipas (Galilea)
  2.   Archelaüs werd na 10 jaar vervangen door een stadhouder (zoals Pilatus er een was.)
  3.   Filippus (Iturea en Trachonitis)
  4.   Lysania tetrarch over Abilene

Jezus had te maken met Herodes Antipas, Pontius Pilatus en het viervorstendom van Filippus. In het gebied van Filippus lag Caesarea Filippi, waar Petrus zijn geloof beleed. Lysania is de enige viervorst (tetrarch) die niet tot het geslacht van de Herodessen behoorde. Abilene is het gebied rond de stad Abila. De stad lag aan de voet van het Antilibanongebergte, 27 km gelegen ten noord-westen van Damascus. Het was geen joods gebied, maar een Syrisch gebied. Een heel klein stadsstaatje! Je vindt er nu alleen maar ruïnes. Wel zijn er inscripties gevonden waarop de naam van de tetrarch voorkomt. Ook weer een bewijs van de nauwkeurige geschiedschrijving van Lucas!

 

Lucas een geleerde

 

Lucas was een man van grote eruditie en met veel gaven. Hij doorstaat met glans de vergelijking met de klassieken. Ja hij was nog nauwkeuriger en concreter. Trefzeker noemt hij namen en plaatsen, ook al zijn ze nog zo klein als Abilene. Lucas blijkt in zijn twee boeken aan de Romeinse bestuursambtenaar Theofilus van alles op de hoogte. Hij vergist zich niet en blijkt de technische termen van het Romeinse bestuursapparaat goed te kennen. Hij kende de organisatie van het rijk op zijn duimpje en kon de juistheid en de verwerking van het materiaal bevestigen. Het moet hem versterkt hebben in de overtuiging dat iemand die zo zorgvuldig zijn onderzoek had verricht, ook in ander opzicht alle vertrouwen verdiende. Ook als hij hem uitvoerig inlicht over de geboorte van Jezus.