A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Assyrie (4)Juda


Assyrië/Juda 

 

Paleis Assyrische koning Assurnasirpal

Mesopotamie

Ook Tweestammenrijk

Niet alleen het Tienstammenrijk Israël, maar ook het tweestammenrijk Juda had veel te lijden van Assyrië.

 Ik beperk me nu tot de confontatie tussen  Assyrië en Juda. Sargon II  scheen Juda wel met rust te willen laten.

Gorsabad

Hij was ondermeer druk bezig om voor zichzelf in Gorsabad even ten oosten van Mosoel, een machtige  nieuwe hoofdstad te bouwen.

Er wordt bericht dat gedeporteerden uit Samaria aan de bouw  van het paleis meewerkten. De stad werd voltooid in 706, dus 16 jaar na de val van Samaria. Om de een of andere reden werd deze stad door zijn opvolger Sanherib prijsgegeven. Ik kan niet achterhalen wat de reden is geweest. Sanherib verhuisde naar het nabije Ninevé.

  

Lachis

Welnu het is deze Sanherib die vanuit Ninevé tegen de versterkte steden van Juda optrok en ze alle innam.(2 Kon.18:13).De beslissende slag had plaats bij de zwaar versterkte stad Lachis. (Halverwege Hebron) en Askelon. Voor Sanherib waren beleg en plundering van Lachis  hoogtepunten van de veldtocht.

Sanherib op zijn ivoren troon bij de belegering van Lachis.

Hier ontving hij de gezanten van koning Hizkia. Hier nam hij de reusachtige tempelschatten in ontvangst

 

Prisma waarop Sanherib de  verovering van Lachis en de wegvoering van de bewoners heeft opgetekend. Maar ook zijn beleg van Jeruzalem waar hij koning Hizkia een brief overhandige waarin hij de god van Israel hoonde.

Hij koos het ls onderwerp Good een prachtige serie beeldhouwwerken in zijn paleis in Ninevé.  Omdat Juda zich onder Assyrische bescherming had geplaatst mocht het zelfstandig blijven tegen de prijs van een enorme schatting, waarvoor koning Achaz, (de vader van de vrome koning Hizkia) al de tempel plunderde.

Deze Achaz ging zelfs zo veer dat hij zijn eigen zoon offerde.

Ook ging hij naar Damascus om Tiglath-Pileser  te ontmoeten en een model van een heidens altaar naar Jeruzalem te brengen!Deze Achaz was helemaal onder invloed van heidense goden gekomen (2 Kon. 16).

Hij had trouwens ook de hulp ingeroepen van Tiglath-Pilezer, koning van Assyrië tegen Israël en Syrië. Dat betekende heel concreet dat Juda een vazalstaat van Assyrië was geworden en grote schattingen moest betalen aan Assyrië.

Achaz en Hizkia schatplichtig

 Achaz en Hizkia waren dus helemaal geen koningen meer over een vrij land.

Ze waren schatplichtig aan Assyrië geworden. Na de val van Samaria ondervond Hizkia geen moeilijkheden van Assyrië. Hizkia zal op tijd zijn schatting wel aan Assyrië betaald hebben.

Zelfs na de Assyrische expeditie naar Asdod waren er geen problemen en kon Hizkia verder gaan met de hervorming van de tempeldienst. We lezen over deze veldtocht van de Assyrische koning in Jesaja 20: 1. Hizkia hoefde zich dus geen al te grote zorgen te maken over zijn onafhankelijkheid. Maar dat werd anders na de dood van Sargon in 705. Deze Sargon werd opgevolgd door zijn zoon Sanherib.

Sanherib 

Deze troonswisseling was de aanleiding dat enkele Assyrische vazallen, zoals Babel, Sidon en de Filistijnen zich  onafhankelijk van Assyrië probeerden te maken. Hizkia schijnt zich hierbij te hebben aangesloten.

Nu had je de poppen aan het dansen.

Sanherib voelde zijn invloed tanen en hij trok met een groot leger naar Palestina.

De Filistijnen zochten hulp bij Egypte. Een groot Egyptische leger snelde de Filistijnen en hun bondgenoten te hulp, maar het werd door Sanherib in de pan gehakt. Nu lag voor Sanherib de weg vrij voor Juda. De ene na de andere stad in Juda werd veroverd. Een sterke stad  blijft nog over: Lachis. Ook Jeruzalem blijft nog een vrije stad. De situatie is dus zeer hachelijk voor Hizkia.

 

Hizkia zoekt contact Sanherib

Wat doet Hizkia nu? Hij zoekt contact met Sanherib. Gezanten van Hizkia trekken hals over kop naar Lachis en bieden Sanherib een enorme oorlogsschatting aan. Daarvoor plunderde Hizkia de tempel (2 Kon. 18:15).

Hij droeg al het zilver dat zich in de tempel bevond en ook al het zilver in zijn paleis af aan Sanherib.

Ook liet hij het gouden beslag verwijderen dat hij zelf op de deuren en deurposten van de grote zaal van de tempel had laten aanbrengen (2 Kon. 18:16).

Ook zijn vader Achaz had de tempel al leeggehaald om de Assyriërs tevreden te stellen.

We kunnen nog de plek zien waar zij de koning Sanherib ontmoet hebben. Hizkia onderwerpt zich dus helemaal aan Sanherib, als hij maar koning mag blijven. Sanherib breekt echter zijn woord en trekt toch met een zeer groot leger naar Jeruzalem.

Een vreselijke brief

Hij stuurt bovendien drie hoogwaardigheidsbekleders naar Hizkia in Jeruzalem (hij bevindt zich dan in Libna):de tartan, de rabsaris en de rabsake. Wat rabsake gezegd heeft kunnen we uitvoerig lezen in 2 Kon. 18. Hij maakt niet alleen Hizkia belachelijk, maar hij bespot de God van Israël op een vreselijke manier. In 2 Kon. 19 wordt ons uitvoerig hierover verteld. De gezanten van Sanherib overhandigen hem een brief waarin de God van Israël gehoond wordt.

 Met brief naar tempel

Nu is bij Hizkia de maat vol en hij gaat met de brief naar de tempel en legt deze neer  voor het aangezicht van de HEER (2 Kon. 19:14).

Dan bidt Hizkia om hulp. De koning van Assyrië heeft Israëls God gehoond.

De profeet Jesaja verschijnt aan Hizkia.

Hij kondigt het Woord van de HEER aan: Jeruzalem zal gespaard blijven en  Sanherib zal naar huis terugkeren. Twintig jaar later wordt Sanherib  vermoord door twee van zijn zoons.

Sanherib wordt opgevolgd door een andere zoon,zijn zoon Esarhaddon.

 Genoemde moord vond plaats in het noordelijkste paleis van Sanherib in Noord-Mesopomië, bij het gebied van de Ararat, een plek die de Turkse gids nog steeds aanwijst in Oost-Turkije. 

Tijdtafel  

 

   

1900Oud-Assyrisch rijk met als basis Assur

 

883-859Assurnasirpal  II verplaatst hoofdstad v

an Assur naar Nimrod

 

859-824Salmanassar III

 

853 Slag van Qarqar Assyrise tot staan gebracht

 

745-727 Tiglat PileserIII sticht Nieuw Assyrisch Rijk

 

722 Val van Samaria. Israel in ballingschap naar Assyrie

721 Sargon II verplaatst hoofdstad naar Chorsabad

705-680 Sanherib verplaatst hoofdstad van Chorsabad naar Nineve

701Assyrische inval in Juda, plundering van Lachis

 

689

Sanherib verwoest Babylon

 

680-669 Koning Esarhaddon

671 Assyrie verovert Egypte

614 Meden veroveren Assur

612Babylon en Meden verwoesten Nineve