A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Armageddon,Plaats laatste oordeel


Armageddon (Harmageddon)

Ze brachten hen bijeen op de plaats die in het Hebreeuws  Armageddon of (Har-magedon)heet (Openb.16:16)

Vreemde plaats, hè! Toch een bijbelse plaats, hoor!

. Armageddon is geen aardrijkskundige plaats, maar een symbolische plaats, al heeft het wel een aardrijkskundige achtergrond. Deze aardrijkskundige achtergrond moeten we zoeken in de vlakte van Jizreël en in het bijzonder bij de berg van Megiddo, de vroegere Joodse vestingstad Megiddo.

 De Hebreeuwse naam Har-magedon betekent 'berg van Megiddo'.

In het Oude Testament wordt Megiddo vaak genoemd. Salomo maakte er een sterke vesting van. Er is hier een smalle bergpas die de grote legers van de Assyriërs en Egyptenaren altijd moesten passeren om de vijand aan te vallen.

 Indertijd trok het Egyptische leger, "man achter man en paard achter paard' de pas over.

De naam Megiddo  kwam ik ook tegen  op  de muren van de tempel van Karnak, het Thebe van het antieke Egypte!

Bij de berg van Megiddo (Har Megiddo)  zijn  zo veel veldslagen geleverd dat  de naam voor Israël  een symbool werd voor  de strijd tussen  het Godsrijk en de vijanden van het Godsrijk.

En ook de laatste en definitieve strijd in het laatste der dagen! Har Megiddo werd  het Armagedon en in de NBV Harmegedon uit het boek Openbaring.(Openb. 16:16).

Het is  ook de plek van de dag van het laatste gericht.

In het Oude Testament wordt die dag genoemd de Jom Jahweh, de Dag des HEREN.

Zo is in het laatste bijbelboek ook Babylon een symboolwoord.voor alle anti-goddelijke machten en het Nieuw Jeruzalem symboolwoord voor de stad van de toekomst!

Dit is nu de har-megiddo, de berg van Megiddo waarover vroeger een smalle bergpas liep

Wie worden nu bijeengebracht op Armageddon volgens Openb. 16:16?

Dat zijn de demonische en antigoddelijke machten van Babylon.

Als je de symbolische betekenis wilt weten van al die geheimzinnige getallen die in het boek Openbaring genoemd worden, moet je eens kijken bij Onderwerpen, Getallen in Openbaring. Daar zie je bijvoorbeeld wat het getal 1260  betekent en  het getal 666.

Hier zie je de ondergrondse tunnel van de vestingstad van Salomo voor de watervoorziening!

De grote scheiding

De dag van het laatste oordeel is óók de dag van de grote scheiding.Daarover lezen we in Matt.25:31
"Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden

 

 zoals een herder de schapen van de geiten en de rammen van de bokken scheidt"

 

De schapen verzamelde de herder aan zijn rechterhand. Die konden rustig buiten blijven in de kooi, omdat ze een warme vacht hadden.

De geiten hadden zo'n warme vacht niet. Daarom werden die door de herder in een spelonk gebracht. Bovendien waren de bokken niet zo gemakkelijk. Ze konden erg bokkig zijn en agressief worden tegen de rammen.

Daarom moest de herder ze 's avonds allemaal scheiden: rammen bij de rammen en bokken bij de bokken

Zo zal het ook zijn op de dag dat Jezus terugkomt. Er zal dan een grote scheiding komen tussen mensen. De grote vraag voor ons op de dag van het eindgericht is: Hebben wij in onze medemens -in -nood de gestalte van de levende Heer herkend? Hebben we hem daarom geholpen?. Hebben wij geparticipeerd in de oeverloze barmhartigheid van de levende Heer? Of hebben we uitsluitend een ik-gericht leven geleid? Hebben wij deel aan de gaven het Godsrijk?

De herder kon  de rammen en de bokken heel gemakkelijk uit elkaar halen en scheiden, want de schapen zijn wit en de geiten zijn zwart, de schapen hebben een warme vacht en de geiten niet.

Op deze foto houdt de herder een staf in de hand om ze de weg te wijzen. De stok met slingersteentjes waarmee hij afgedwaalde schapen terugriep zie je hier niet. Zie  Ps 23 "Uw stok en uw staf die geven mij moed. Die moed is er  ook in het eindoordeel, want de Rechter is de Redder en het is de dappere en goede Herder, die het oordeel uitspreekt.

De laatsten zullen de eersten zijn

Wij mensen lopen inderdaad het risico buitengesloten te worden, buiten het Koninkrijk van God (Luc.13:28).

 Omdat wij niet goed genoeg geleefd hebben ? Omdat we een zondig leven geleid hebben ?

 Geen sprake van  want Jezus zegt in dit verband:Bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn Luc.13:30).

Waar alles op aankomt is of we Jezus kennen. Of we een relatie van afhankelijkheid hebben ten opzichte van Hem.

Als dat niet het geval is zal de Rechter zeggen Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie. (Luc. 13:27)

De grote scheiding op de dag van het gericht is door Jezus ook zinnebeeldig voorgesteld door het beeld  van het sorteren van de goede en de slechte vissen door de Galilese vissers.

 Jezus heeft dit sorteren zelf zeker gezien in Tabgha, daar zwommen de vissen vaak heen vanwege de warmwaterbronnen die daar waren.

Daar werden ze ook  gevangen en gesorteerd. Goede vis en afvalvis

Maar de afvalvis mocht volgens de Mozaische wetgeving niet bewaard worden.