A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alfa en Omega


Alfa en Omega

 

 Christusmonogram het zogeheten Chi- Rhosuymbool

Het Christusmonogram komt vaak voor in combinatie met het de alfa en de omega.

Ik ben de Alfa en de Oméga (Openb. 22 :13)  

Weet u wat deze woorden betekenen? Alfa is de eerste letter van het Griekse alfabet en Oméga de laatste. Christus openbaart zich als de Alfa en de Oméga. Hij is de Eerste en de Laatste, het begin en het  einde (Openb. 1: 1,8;22:13).

God staat aan het beginEn Hij staat aan het einde,Zijn woord is van het zijnde

oorsprong en doel en zin (

Het laatste Bijbelboek begint al met die woorden;Ik ben de Alfa en de Oméga (Openb. 1:8).

Hier hebben we niet te maken met de openbaring van Johannes, maar  met de openbarring  van Jezus Christus áán Johannes!  Hij is de opgestane. Hij is hier niet de fondantzoete Jezus de lieve en lievige hemelmijnheer, het begin van  het abc, maar de God die is en die was en die komt, de Almachtige! Hij is de Overste van de koningen der aarde. De Vader werkt door de Zoon, Hij spreekt dooor de Zoon en Hij geeft zijn Geest door de Zoon.

 

Oorsprong alfabet

 

Ons alfabet heeft zijn bestaan direct aan de klassieken te danken:Grieks en Latijn. Het Griekse alfabet met de Griekse letters wordt slechts in twee landen gebruikt :Griekenland en Cyprus. Opvallend genoeg heeft het wel de internationale naam aan de reeks lettertekens geleverd, namelijk het alfabet,maar ons alfabet is een Latijns alfabet met twee letters meer dan het Griekse alfabet. Hoe kan dit zo? Wel, in de vijfde eeuw is het Griekse alfabet vertaald in het Latijn. Zo veranderde het aantal lettertekens van 24 in 26.Op zijn beurt komt het Latijnse schrift uit het Fenicische dat uit eindelijk weer van de Egyptische hiëroglyfen is afgeleid. Als we teruggaan krijgen we dus het Griekse schrift, het Latijnse, het Fenicische en de hiëroglyfen.Op het Izebelzegel (zie daar) zie je ook duidelijk dat er eengrote culturele affiniteit was tussenEghypte enFenicische.

 

Ook elders

 

Ook elders hebben deze letters nog hun waarde in ons taalgebruik. In de wetenschappen spreken we van alfa- en bètawetenschappen. De eerste richt zich op talen, geschiedenis en theologie. De tweede op exacte wetenschappen, zopals natuur-en wiskunde. De derde letter van het Griekse alfabet is gamma. Met gammawetenschappen bedoelen we maatschappelijke vakken zoals sociologie en psychologie.

 

Christusmonogram

 

Ook het zogeheten Christusmonogram, dat bestaat uit de Griekse letters Chi (X) en Rho(P) door elkaar heen. Het is vaak in. kerken te vinden. Het verwijst naar de eerste letters van Christus.

 

Nijldelta

 

De vierde Griekse letter, de delta, zien we terug in de monding van een rivier. Zo spreken we van de Nijldelta. Zo’n monding heeft namelijk dezelfde vorm als de Griekse letter delta.