A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Altaren en muziek 6


 

 

 

Offeren met muziek!

 

 

 

 

 

 

 De Sjofar

Zie ookAltaren en Offerhoogten (1). Altaren en Gedenktekens (2), Altaren en Kanaänieten (3), Altaren en Israël (4) Altaren en Kerk (5) Altaren en  Muziek (6)  

 

Bij bepaalde plechtigheden  zoals de inwijding van de tempel werd er geofferd met veel muziek. Waarom met veel muziek? Wel hier wordt al een voorschot genomen op het offer dat de Messias zou brengen. Die offers waren niet bestemd om God gunstig te stemmen. Geen sprake van. God gaf zelf het offer om zijn volk met zich te verzoenen.Dit zien we ook als koning Salomo de tempel die hij gebouwd heeft inwijdt. We lezen in de Bijbel:” En alle Levitische zangers, te weten Asaf, Heman, Jedutun en hun zonen en broers, gekleed in fijn linnen, stonden met hun cimbalen, harpen en lieren aan de oostkant van het altaar klaar, en ook nog honderdtwintig priesters met trompetten –, op dat moment moesten de blazers en zangers samen muziek ten gehore brengen ter ere van de HEER. Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven: ‘De HEER is goed, eeuwig duurt zijn trouw,’ vulde de tempel, het huis van de HEER, zich met een wolk”.(2 Kron 5:12-13)

 

 Feest rond de dag  van de Bar Mitswah

De muziek en zang nam een belangrijke plaats in, in de tempeldienst die erop gericht was om God te aanbidden. Hier lezen we ook hoe God reageert op deze aanbidding: Hij kwam in zelf in de tempel! De Majesteit van God vulde de hele tempel (vs 14) God komt wonen onder zijn volk 

Sjofar

Vele instrumenten werden dus gebruikt in de tempeldienst, dit alles tot eer van God. Een speciale plek nam de sjofar, of bazuin, of ramshoorn in. Deze werd niet zozeer in het orkest gebruikt, maar deze werd geblazen om iets aan te kondigen. De sjofar riep het volk op tot de offerdienst. De sjofar was dus een signaal instrument, zo ging de sjofarblazer als omroeper door het land om Israël tot feestvreugde op te roepen. Denk ook aan de val van Jericho waar de sjofar een belangrijke rol speelde. Hierin zie je dat de sjofar ‘feest’ betekent, namelijk overwinning.

 

Koning Hizkia  

 

Als koning Hizkia op 25 jarige leeftijd aan de regering komt in Jeruzalem is er een grote politieke crisis in het tweestammenrijk van Juda, waarover hij koning is geworden.

(II Kronieken 29 : 1-8 en 25 en volgende verzen)

De noodtoestand is afgekondigd. Alle weerbare mannen zijn opgeroepen  om het vaderland  te verdedigen. Juda wordt bedreigd door het machtige rijk der Assyriërs.  En het geestelijk bestaan van  het volk wordt bedreigd door de afgodendienst die de goddeloze voorgangers van Hizkia hebben ingevoerd. Vooral de naam van Hizkia's vader(de naam van Achaz) wordt met zwarte letters geschreven in de koningsgeschiedenissen van Juda:. Het ergste van alles was, dat hij vreselijk had huis gehouden  in de tempel. Al het meubilair in het huis van God  had hij kort en klein  geslagen en naar de vuilnisbelt laten brengen. Daarna had hij de deuren van de tempel laten sluiten en de priesters ontslagen.  De lampen in de tempel werden gedoofd . Er werden  geen offers meer gebracht. Weg met die troep, had hij gezegd.

En zo verstomde het loflied in de tempel. Het werd wel heel erg stil.

Herstel eredienst 

 

Met Hizkia wordt alles echter  totaal anders. Hij  zet de tempeldeuren weer wagenwijd open. Hij houdt grote schoonmaak in de tempel, laat de afgodsbeelden verwijderen, herstelt de eredienst  en organiseert een gigantisch groot offerfeest. Het feest van de vernieuwing van de tempel. Hij laat het Levitische tempelkoor opstellen bij de ingang van de tempel en tot de priesters zegt hij: Gaan jullie daar staan."   Jullie moeten allemaal de trompetten aan je mond zetten. Als de   brandoffers gebracht zijn, moeten jullie het trompetgeschal laten  weerklinken over het tempelplein. Het is feest vandaag! Er wordt weer geofferd.

Offeren met muziek 

 

 

Het is een gebod van de HERE God. Zodra het ogenblik gekomen is dat de offers gebracht zullen worden, moeten de priesters de trompetten aan de mond zetten en gaan blazen. En de Levieten? De Levieten zullen het zingen van de duizenden mensen die samengestroomd zijn op het tempelplein moeten begeleiden met citers, harpen en cimbalen. Dat s'Heren huis van vreugd druise!. Als de offers gebracht worden,  zal er uit volle borst gezongen moeten worden! Offeren met muziek!