A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Marcus' biografie


Marcus biografie

 

Volgens de traditie zou op deze plek Jezus  het Pascha gevierd hebben en het Heilig Avondmaal hebben ingesteld.

Ik vermoed dat Jezus daarvoor de ruime woning van de moeder van Marcus in Jeruzalem, ( Maria) heeft  gebruikt, omdat die woning al in Hand. 12 genoemd wordt als een ontmoetinscengtrum der apostelen. Die plek was bekend .Als dit zo is, zal Marcus ook als jonge man Jezus zelf hebben ontmoet. Maar zekerheid hebben we natuurlijk niet.

Bekendste afbeelding Heilig Avondmaal

Heilige Graf kerk

 

 

 

 

 

Marcus groeide op in Jeruzalem. Zijn moeder bezat een grote woning in deze stad. Het was een ontmoetingscentrum van de apostelen.  Waarschijnlijk heeft Marcus hier voor het eerst de apostelen ontmoet.Wellicht heeft Jezus ook in haar woning het pascha gevierd. Natuurlijk hebben we van die woning geen afbeelding. Daarom hier een foto van de Heilige Grafkerk in Jeruzalem. Voor het verdere leven van Marcus zie Marcus als evangelist/ Hier een samenvatting zonder foto's voorlopig, want het systeem werkt niet goed meer

 

 Dit is een samenvatting van het leven van Marcus. Zijn levensverhaal valt natuurlijk voor een groot gedeelte samen met zijn optreden als evangelist. Toch wil ik hieronder een korte samenvatting geven van zijn leven. Marcus als evangelist is nogal een lang verhaal geworden. Daarom hier een samenvatting. 

(Zie vooral Marcus de evangelist met foto’s) 

Waar komt  Marcus toch vandaan? Hij wordt ook vaak Johannes Marcus genoemd. (Hand. 12: 12) Johannes is zijn Joodse naam en Marcus zijn Romeinse. Net zoals Saulus een Joodse naam is en Paulus zijn Romeinse naam was. (zie Bijbelse namen) 

Marcus’ moeder 

Marcus’ moeder woonde in Jeruzalem en zij stelde haar huis open voor de samenkomsten der gemeente (Hand. 12:12). Zij zal daar wel een groot huis gehad hebben.  Naar alle waarschijnlijkheid heeft Jezus daar ook het Laatste Avondmaal gehouden. Genoemde Maria had zelfs personeel voor het onderhoud van haar woning, want Lucas vertelt dat een dienstmeisje  totaal verrast was dat Petrus uit de gevangenis ontsnapt was en op de stoep stond. We lezen over Marcus (Hand. 12: 12 “  Na een ogenblik van overleg, ging Petrus naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar velen vergaderd waren in gebed”. Marcus zal dit zeker zelf hebben meegemaakt en toen voor het eerst Petrus hebben ontmoet, met wie hij samen later in Rome het evangelie verkondigd heeft. Die ontsnapping zal diepe indruk op hem gemaakt hebben.  

Al in Getsemane? 

Misschien kende hij Petrus al uit de hof van Getsemané. Marcus vertelt namelijk over een jonge man die - toen Jezus gearresteerd was -  nog bij Jezus wilde blijven na zijn arrestatie. Toen hij echter zelf ook werd vastgegrepen, maakte hij zich zonder bovenkleed snel uit de voeten (Marcus 14:51) . Die jongeman zal hij zelf geweest zijn. Ook al is Marcus geen apostel of oudste geweest, in zijn ouderlijk huis zal hij talrijke oog-en oorgetuigen van het optreden van Jezus hebben ontmoet. Dat zal diepe indruk op hem gemaakt hebben.

 Naar Cyprus

 

Met de apostel Paulus en zijn neef Barnabas heeft hij vervolgens op Cyprus de eerste zendingsreis  meegemaakt. Lucas vertelt ons dat hij assistent van Paulus was op Cyprus. In de nieuwe  vertaling lezen we dat hij meegegaan was als helper. Het Griekse woord dat Lucas gebruikt betekent  notulist, schrijver. Marcus was toen al bedreven met de pen.  

Marcus als tolk van Petrus

 

Veel later was hij in Rome de tolk van Petrus volgens Papias, één van de oudste kerkvaders. In  de evangeliebeschrijving naar Marcus horen we dus de weergave van de prediking van Petrus. Marcus is dus zowel van Paulus als  van Petrus  zeer intensief een metgezel geweest.Marcus heeft zijn evangeliebeschrijving  opgeschreven  voor de christenen in Rome. De informatie had hij gekregen van de apostel Petrus. Er was dus een zeer nauwe relatie tussen Petrus en Marcus. Misschien is het eerste contact al gelegd in de ouderlijke woning van Marcus.Petrus neemt een belangrijke plaats in in het evangelie van Marcus. Roeping van Petrus Marcus begint zijn evangeliebeschrijving met de roeping  van Petrus en Andreas.Alleen Marcus vertelt ons dat Zebedeüs met de dagloners in het schip achterbleef. Dit was ná de roeping van Johannes en Jacobus . Petrus had hem dat detail dus verteld. Ook heeft Petrus aan Marcus verteld dat zijn schoonmoeder ziek was geworden en dat zij met hoge koorts in bed lagOok zal Petrus Marcus  verteld hebben dat  Jezus ná zijn bezoek in de synagoge zijn woning was binnengegaan (Zijn huis stond naast de synagoge, zoals men aanneemt) .En dat zij  met z'n drieën met Jezus over Petrus' schoonmoeder gesproken hadden (Mc 1:30)Marcus laat allerlei gebeurtenissen, die Petrus in een gunstig licht stellen, onvermeld. Petrus zal dit hem  verzwegen hebben Ook ontbreekt de zaligspreking over Petrus. Ik zeg u dat gij Petrus zijt en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwenPetrus zal dit hebben verzwegen. Hij schaamde zich omdat hij Jezus had verloochend. Accent op lijden van Jezus Marcus behandelt van de vier evangelisten het lijden van Jezus het meest uitvoerig.Ongeveer een derde van zijn  evangelie handelt over de laatste week van Jezus' leven op aarde.Bij Marcus openbaren zich de conflicten  al vanaf  het begin  van Jezus' optredenDe reden daarvoor was dat Jezus  met een grote schare tollenaren gezellig ging eten (Marc. 2:15)Dat konden de Farizeeën helemaal niet verkroppen. Daarom ontstond er al gauw een conflict.  Dat laat juist Marcus ons zien (Marc. 2:17,20 en 3:6).Deze geschiedenissen vinden bij Mattheüs en Lucas  een plaats in een later stadium Met opzet heeft Marcus die beschuldigingen en conflicten direct bij het begin al  vermeldDat was namelijk de pointe van zijn evangeliebeschrijving.Marcus wil ons zeggen dat het lijden van Jezus vanaf zijn eerste optreden  is begonnen.  De  Schriftgeleerden en de Farizeeën zaten Hem direct al de voet dwars. Alle synoptici spreken over Jezus als de Zoon des mensen. 

Lijdende Zoon des mensen

 

Marcus verbindt deze titel vooral met het lijden van JezusZo kun je het evangelie van Marcus typeren als het evangelie van de lijdende Zoon des mensen. Het woordje "weg" is verder ook geen neutraal woord bij MarcusWaarover waren jullie  onderweg in gesprek?En zij zwegen, want zij hadden onderweg met elkaar erover gesproken, wie de meeste was.Jezus  is onderweg  naar het kruis om de minste te zijn, terwijl zijn discipelen ruzie maken over de vraag wie van hen de meeste is.De donkere schaduw van het kruis valt al over de weg er heen bij Marcus

Marcus  laat  verder overwegend de daden van Jezus  zien.Dat hangt wellicht ook samen met het beroep en het karakter van Petrus. 

Terstond 

 

Iets van dat karakter van Petrus herkennen we in het veelvuldig gebruik van  "terstond". Met groot enthousiasme en veel  voortvarendheid zal Petrus in Rome het evangelie verkondigd hebben. Matteüs daarentegen geeft  nog al wat lange redevoeringen van Jezus  weer.Als ex-tollenaar (Levi) was Matteüs gewend lange verslagen te makenHet ontbreken daarvan bij Marcus hangt wellicht ook samen met het karakter van Petrus.Door  zijn beroep  was Petrus ook  een man die als visser gewend was aan te pakken.Er zit zó een geweldige vaart en dynamiek in het Marcusevangelie.Alles in de beschreven geschiedenissen stuwt heen naar het eigenlijke en grote doel.Het grote doel bij Marcus is de beschrijving  van Jezus' sterven en opstanding. Daar hangt alles van af. Het volledige heil!