A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mispa is wachttoren


 

"Samuël riep het volk  op om zich in Mispa voor de HEER  te verzamelen (1 Sam. 10:17)

Mispa betekent ‘uitzichttoren’,’wachttoren’, uitkijkpost.Vroeger lag Mizpa aan de hoofdweg van Jeruzalem naar Samaria. Vandaag kun je er vanuit Schiphol in een halve dag zijn, want hier vlakbij  ligt het moderne vliegveld Qualanda.

Replica van een Romeinse wachttoren.

De bijbelse plaatsen Mispa, Rama en Gibea lagen dicht bij elkaar, ongeveer 15 km  boven Jeruzalem  Wat is er toch in Mispa gebeurd?.

 

We willen een koning

In Mispa is Saul door de volksvergadering tot koning uitgeroepen. Samuel is nogal  gepiqueerd  geweest over de wens van de volksvergadering om een eigen koning te hebben.

 Het volk wilde een koning zoals alle andere volken er een hadden.(1 Sam.8;5):

Een sterke koning met een groot leger en veel macht.Een koning die hen zou beveiligen. Samuel zag die wens van het volk als een motie van wantrouwen jegens de HEER.

In Mispa wordt Saul weliswaar door het lot gekozen, maar Samuel stribbbelt tegen en Saul  houdt zich schuil.

Maar Saul krijgt de gave van Gods Geest die voor het koningschap zo nodig is (1 Sam. 10:6).

Het is opvallend dat  Saul eerst door Samuel gezalfd wordt, Samuel giet een kruikje olie uit over het hoofd van Saul en dat hij pas daarna  tot koning wordt uitgeroepen door het volk. De plechtige inhuldiging  vindt daarna plaats in Gilgal

 

Gilgal

Gilgal lag aan de Jordaan op de plek waar het volk Israel het beloofde land binnentrok.

Hier is Saul als koning ingehuldigd.

Hij was wel een “gezalfde des HEREN”maar niet de man naar Gods hart.Het zou koning David zijn die als gezalfde zou heenwijzen naar de echte Gezalfde, de komende Christus.

Jezus  zou de Gezalfde= de Christus de ware Prieter-Koning worden .De  katholieke kerk heeft beleden: Jezus is de Christus.

 

Rama

 

Rama was de woonplaats van Samuel en vanuit die plaats bestuurde hij Israel en Gibea was de woonplaats van Saul.

 In Mispa heeft Samuel een heerlijke tijd beleefd!. Daar bekeerde het volk zich tot de HEER en  deed de afgoden de deur uit

Op het kaartje is Mispa te vinden in Tell el Nasbeh (‘en’ moet ‘el’ zijn).In Mispa organiseerde Samuël  vervolgens een volksvergadering en gaf hij richtlijnen aan het volk, nadat het volk de Baäls en Astartes hadden weggedaan.(1 Sam.7).

Ook hier in Mispa  vielen de Filistijnen weer het volk Israël aan, maar de HEER zaaide verwarring onder de Filistijnen en verdreef hen.

 

Eben Ha-ezer

Daarom plaatste Samuël hier een gedenksteen en noemde die steen ”Eben-Haezer”(1 Sam. 7:12).Tot het einde van zijn leven bleef Samuel rechter over Israël en zolang Samuel leefde hielden de Filistijnen zich koest.

 Het volk  had zich bekeerd en de afgoden weggedaan. Hier in Mispa bidt Samuel tot God en hier plengt het volk water om hun oprecht berouw aanschouwelijk te maken.

De profetische verhaler heeft hier een perspectief gezien. In het verlengde van Israëls bekering lag Israëls  bevrijding van de Filistijnen.

 Geen militaire macht heeft Israel uit de greep van de Filistijnen  gehaald, maar het luisteren naar de boodschap van Samuel die hij jaren lang in Mispa had verkondigd.