A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Massa en Meriba


Massa en Meriba

 Mozes slaat water uit de rots.  Als het volk van honger dreigt om te komen, geeft God manna. Als het volk van dorst dreigt te bezwijken geeft God levend water. We moeten dit messiaans interpreteren.Het manna uit de hemel en het levend water uit de rots wijzen zonder twijfel op de levende Christus. Hij is het brood uit de hemel en Hij is het levende water. (zie ook bij Loofhuttenfeest en Jezus).

Mozes  Water uit de rots.Stromend water is beeld van de Geest  van Christus

 Toen we nog de oude psalmberijming  in de kerk gebruikten, vond  ik als kleine jongen Ps 81 : 12 erg mooi:“Opent uwe mond, eist van Mij vrijmoedigOp mijn trouwverbondAl wat u ontbreektSchenk ik zo gij ’t smeektMild en overvloedig”.Deze oudtestamentische psalm heeft een historische achtergrond. Wist u dat? In vers 8 horen we de naam Meriba:’k nam te Meriba proef van uw vertrouwen. In Meriba stelde God het volk op de proef. In één adem wordt daar meestal de naam Massa aan toegevoegd. Massa en Meriba. Wat is daar toch gebeurd? Om dit te weten moeten we Exodus 17 :7 opslaan. Het volk Israël is onderweg van Egypte naar het beloofde land. Ze arriveren in Refidim. Daar blijkt geen water te zijn om te drinken. Het volk gaat mopperen en Mozes verwijten maken. Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd? Moeten we soms hier in de woestijn sterven van dorst? Is de Heer in ons midden of niet? Kunnen we niet beter op Baal de god van de vruchtbaahreid vertrouwen?

 Verbittering en beproeving= Massa en Meriba

 

 Het volk bleef maar klagen en zó stelden ze God op de proef. Natuurlijk is God niet bij ons, want als Hij bij ons was zouden we wel te drinken hebben gekregen. Mozes geeft deze plek een bijzondere naam:Massa=plaats van verbittering en  vervolgens Meriba= plaats van verzoeking of beproeving, omdat ze daar God uitgedaagd hadden door te zeggen:God heeft ons mooi in de steek gelaten. Hij had toch een verbond met ons gesloten? Maar nu merken we daar niets van. God laat Mozes zeggen “Opent uwe mond, eist van  Mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig al wat u ontbreekt

Geen bestaande plaatsen

  De namen Massa en Meriba waren dus geen bestaande plaatsen, maar namen die Mozes aan die plek heeft gegeven. Als  Israël later in het beloofde land zal zijn gekomen, zal het volk door die namen te horen, herinnerd worden aan hun opstandigheid, en verbittering  en aan het feit dat ze God daar mee  verzocht hadden. Door deze naamgeving wordt de herinnering aan dit gebeuren bewaard voor het nageslacht.Massa en Meriba bestaan nog steeds voor de nieuwtestamentische gemeente. Als we bij tegenslagen gaan mopperen: God ziet het niet en God hoort het niet. God heeft ons in de steek gelaten. We merken niets van Hem. Dan zijn we opnieuw in Massa en Meriba. Mozes zegt: Je mag gerust alle dingen vrijmoedig aan God vragen, want Hij is geen wispelturige God. Hij heeft een verbond met ons gesloten. Je kunt op Hem áán. Als Hij laat zeggen:Ik ben de HEER,wat betekent: Ik ben er bij. Dan is dat ook zo. Hij is er bij. 

Genoemd in de psalmen

 

Massa en Meriba worden in de psalmen herhaaldelijk genoemd als een waarschuwing: Luister vandaag naar zijn stem. Wees niet koppig als bij Meriba als die dag bij Massa in de woestijn toen jullie voorouders Mij op de proef stelden (Psalm 95: 8 en 9)

 

Ook in NIeuwe Testament 

 

Zelfs in het Nieuwe Testament is de herinnering aan Massa en Meriba bewaard gebleven, doordat de Hebreeënbrief psalm 95 uitgebreid citeert. Als  u het opzoekt, zegt u wellicht: maar dit klopt toch niet? Als u de NBG vertaling er op naslaat bij Hebr. 3: 8 waar zult u de woorden Massa en Meriba niet vinden. Wat is namelijk het geval? De schrijver aan de Hebreeën citeert psalm 95 in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de zogenoemde Septuaginta. Daar zijn de plaatsnamen Massa en Meriba vertaald weer gegeven met de woorden ;verbittering’ en ‘verzoeking’.Dit geldt niet de NBV vertaling;”wees dan niet koppig als tijdens de opstand, toen jullie mij beproefden in de woestijn’ Het ‘verhardt’uw harten niet’ wordt in de NBV vertaling wees niet koppig. Dit woord heeft toch een andere gevoelswaarde. Verharding is je hart toesluiten, koppigheid gaatd niet zo ver.