A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Makkabeen


 Makkabeeen

 ====================================

Zie ook  Chanoeka !

Judea-Post 165 voor Christus geboorte  met het opschrift Judas de Makkabeeer.

====================================

 Jezus zei  “Ik ben het Licht der wereld”  (Joh.8)

Het gaat hier niet om een bijbelse plaats of streek, maar toch loopt er een verbindingslijn van de Makkabeeën naar de bijbel.

Die vinden we in Joh. 10: 22 waar we lezen over het feest van de tempelwijding.

Het zogenoemde lichtfeest van Chanoeka, dat orthodoxe joden nog steeds vieren vlak voor de donkere dagen voor het Kerstfeest.

 Deze feesten hebben allebei heel veel gemeenschappelijk. Het zijn feesten van licht en vreugde in een donkere, koude periode van het jaar.

Het is net of Johannes nog huivert als hij aan die dagen denkt “En het was winter” schrijft hij.(Joh. 10:22)

Hij liep daarom in de beschutte zuilenhallen van Salomo. Jezus zal toen een jas gedragen hebben(zie bij Reizen met Jezus)

Zie voor de Makkabeeë ook op onze site de krant  die Hebreeuwse geleerden hebben samengesteld. Het is de  bekende  Judea Post (165 voor Chr.).

Ik heb die krant vertaald in het Nederlands. Deze bijdrage geeft een uitvoerig verslag over de wijze waarop Jeruzalem door de Makkabeeën is veroverd. Je kunt ook zoeken  via onze zoekmachine bij

Chanoeka

Dit is de achtarmige kandelaar van het Chanoekafeest. Los van de acht kaarsen op een rij bevindt zich in het midden(uitstekend naar voren) nog een kaarsje waarmee de andere kaarsen worden aangestoken.

 Men noemt dit kaarsje “de dienaar”.Hier vinden we ook de verbinding naar Jezus zelf.

Want als Jezus al die duizenden lichtende kaarsen ziet die in de huizen van de Joden zijn ontstoken met het oog op het komende Chanoekafeest roept Jezus luid

“Ik ben het Licht der wereld. Wie Mij volgt ,loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft (Joh. 8 :12)

       

Vanaf het jaar 142 voor Christus vervulde het priestergeslacht der Makkabeeën het koningschap van Judea dat ongeveer net zo groot was als het oude Israël.

Op de rechterfoto zie je de plaats   waar de vertegenwoordigers van de dynastie der Hasmoneeën begraven werden:

vlak  bij de resten van de tempelmuren van Jeruzalem. Antioches Epifanes, die over het Seleucidische rijk regeerde, wilde Israel helleniseren en de Griekse cultuur opleggen.

Ontwijding van de tempel

Er was jaren geleden was iets vreselijks gebeurd.Onder het regiem van de Syrische  tiran Antiochus Epifanes hadden de bezetters het altaar in de tempel van Jeruzalem aan de heidense  god Zeus gewijd.Vervolgens hadden de soldaten daar zwijnenvlees  geofferd.

Dat was wel het ergste wat men joden kon aandoen.Wat moet dat ook vreselijk voor de Heiland geweest zijn toen Hij er als kind al van hoorde.

Voor de verzoening van de mensen   was geen zwijnenvlees nodig, maar zijn eigen leven.

 En nu was het een zekere Judas de Makkabeeër die er eindelijk in slaagde Jeruzalem te heroveren zodat de tempeldienst  hersteld kon worden.

Daarover schrijft de apostel Johannes in het boven genoemde hoofdstuk.

Het was dus een soort herinneringsfeest.De joden dachten daarbij niet alleen aan het herstel van de tempel, maar ook aan de tempelwijdingen van Salomo en Zerubbabel (2 Mak 10).

De meeste nazaten uit het geslacht der Hasmoneeën zijn door Herodes de Grote succesievelijk omgebreacht.

En  God de HEER zal hem de troon van zijn vader David geven (Luc.1:33)

Het was in de tijd van Lucas buitengewoon pijnlijk om over de troon van David een gesprek te beginnen, want die bestond al in geen zes eeuwen meer.

Zelfs toen Israël zich onder leiding van Judas de Makkabeeër vrijkocht van de Syriërs, piekerde niemand erover om uit te zoeken welke nakomeling van David nu recht had op de troon.

Zelfs de Davididen  niet.De Makkabeeën gingen zelf de koningstitel voeren, ook al kwamen ze uit een geslacht van priesters! En zo ontstond het Hasmonese Konings Huis,  gedegradeerd  door de Romeinen en daardoor maar weinig politieke invloed in Israël.

Als Israël nog ergens verwachtingen zou moeten hebben dan toch wel van deze Hasmonese Hogepriesters, voorname leden van het Sanhedrin, die nog altijd geraadpleegd door de Romeinen en Herodes.Wie praat er nog over de Davidstroon? God heeft die toch zelf in stukken geslagen?

En dit is de zevenarmige menora, die  in Jeruzalem voor het parlementsgebouw staat, de zogenoemde Knesseth, de regeringsbouwen Zie je dat deze kandelaar geen acht, maar zeven armen heeft?

Waarom staan de boeken van de Makkabeeen niet in de protestantse bijbelvertalingen?

De canon van het Oude Testament is niet in elke (christelijke) traditie dezelfde.

Zo kent bijvoorbeeld het katholieke Oude Testament meer boeken dan het tegenwoordige protestantse Oude Testament. Protestanten volgen over het algemeen de canon van de Hebreeuwse Bijbel, die ook door joden wordt gebruikt, zij het dat de protestanten de boeken in een andere volgorde zetten.
De boeken die wel in het katholieke Oude Testament te vinden zijn, en niet in de Hebreeuwse Bijbel, worden door protestanten apocrief ('verborgen') genoemd, omdat de goddelijke boodschap er niet direct in te vinden zou zijn. Katholieken noemen ze deuterocanoniek, 'in tweede instantie aan de canon toegevoegd', dat wil zeggen: ze horen wel bij het Oude Testament, maar ze zijn niet in de Hebreeuwse canon te vinden. De deuterocanonieke boeken zijn geschreven in de tweede en de eerste eeuw voor Christus en zijn alleen in het Grieks compleet overgeleverd, via de Septuaginta, de oudste Griekse vertaling van het Oude Testament. Omdat veel joden in en buiten Palestina destijds geen Hebreeuws kenden, werd de Septuaginta door velen gebruikt en als gezaghebbend gezien.

De Nieuwe Bijbelvertaling is een interconfessioneel project; de deuterocanonieke boeken zijn van belang voor rooms-katholieke, oud-katholieke en evangelisch-lutherse gelovigen en zijn dus meegenomen in de vertaling.

 Er zullen echter ook edities verschijnen waarin deze boeken niet zijn opgenomen.
Er bestaan ook apocriefe boeken van het Nieuwe Testament; die worden echter door weinig christenen als canoniek beschouwd en zijn niet meegenomen in het project.