A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Macedonie


Macedonië

 

 

Daar, in Troas, kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: Steek over naar Macedonië en help ons (Hand.  16:9).

 
 

Dit is dan de 'overkant' ! Kavala heette vroeger Neapolis, de havenstad van Filippi

Dit is de Macedonische overkant.  Nu een moderne camping van Kavalla.

In Macedonië lagen de bekende bijbelse plaatsen  Neapolis, Filippi, Berea en Tessalonica  De gemeenten in Macedonië waren ongelooflijk royaal g

eweest bij de inzameling van gelden voor de armen van de christelijke gemeente te Jeruzalem.

Aan de overkant van de smalle zeestrook die Europa van Azië scheidde, lagen de bekende plaatsen Troje en Troas. 

Opgravingen van het paleis van Alexander de Grote in Pella 

 

 

In Macedonië was in de 4e eeuw vóór Chr.  de residentie van Alexander de Grote. Vanuit Macedonië is hij zijn veroveringstochten naar Azië begonnen. In heel het Oosten heeft hij Griekse kolonies gesticht. Zodoende werd er in de tijd van Jezus in Palestina overal Grieks gesproken, zoals bijvoorbeeld in Sepphoris ten noorden van Nazaret.  Daar deden Jozef en Maria vaak hun inkopen. Dat was een gezellige, drukke stad tot Vespasianus haar verwoestte na de opstand van Judas de Galileër

Dit is de beroemde sarcofaag van Alexander de Grote

Macedonie was ooit een welvarend gebied.Er werd daar in de bergen goud en zilver gevonden.Iemand als Alexander de Grote betaalde daar zijn leger van. Maar die zilcvermijnen waren inmiddels allemaal in Romeinse handen. Dat geld vloeide nu naar Rome. En de gemeenten in Macedonie waren arm geworden. Toch waren ze zeer vrijgeving die gemeenten, ondanks hun armoede 2 Kor. 8:2)

Kom over en help ons

Paulus  is op zijn tweede zendingsreis in Troas aangekomen.  Daar heeft hij een visioen. Hij krijgt een"gezicht".  Het is niet de verschijning van de levende Heer zelf, zoals jaren geleden toen hij op weg was naar Damascus. Het is een "gezicht". Ik laat in het midden of het een droom betreft of een visioen.  Hij ziet in ieder geval een  Macedoniër staan die roept:"Kom over en help ons!"

Gouden beeld van Filippus II, vader van Alexander de Grote 

De Macedonische kant bij Neapolis

Deze man zit niet, maar hij staat. Hij wenkt met zijn hand. God gebruikt dit gezicht om Paulus attent te maken op de geestelijke nood van Europa.  Het is niet de kerk die roept, noch de apostel die wenkt, maar een Macedoniër die een nieuwe wereld vertegenwoordigt.

Aan de overkant van de zeestraat lag Macedonië. Hoe wist Paulus nu dat het een Macedoniër was? De Macedoniërs hadden weliswaar een  aparte klederdracht. 

Ze droegen altijd een brede zonnehoed. en de Macedoniërs staken ook vaak de zeestraat over naar Troas. 

Maar Paulus hoeft natuurlijk niet aan zijn kleren bemerkt te hebben dat het een Macedoniër was die hem riep. 

Paulus heeft dit visioen toen onmiddellijk doorgegeven aan Lucas, die hij daar 'toevallig' tegen het lijf liep. Het is mogelijk dat Lucas als scheepsarts daar tijdelijk verbleef.

In de beschrijving van deze zendingsreis beginnen namelijk de zogenoemde 'wij-stukken' . In ieder geval heeft Lucas dat gezicht met die Macedonische man toen genoteerd.

De derde zendingsreis

Op zijn derde zendingsreis kwam Paulus wéér in Troas [1], waar hem een 'deur geopend werd in de Here' [2]maar al spoedig vertrok hij naar Macedonië.

Hij had namelijk geen rust.  Hij had nog al veel stress. 

Want hij was zeer bezorgd over de situatie in Korinte, waar hij Titus heen had gezonden, maar  ook in Macedonië vond hij hem niet. 

 Nergens was Titus te vinden! Hoe zou het toch in Korinte zijn? Hij had gehoord dat daar nogal onenigheid was Ik ben van Paulus en ik ben van Apollos.[3] 

 En dan waren er ook mensen die zeiden: die Paulus zegt wel dat ie gauw eens bij ons komt, maar hij houdt zijn woord niet, je kunt niet op hem aan.[4] In Macedonië ontmoette hij weliswaar  alle broeders en zusters  die hij vroeger had onderwezen, zoals Lydia de purperverkoopster uit Thyatira, de cipier van Filippi en vele anderen. Ook Lucas liep hij hier tegen het lijf die toen in Filippi was en Timotheüs en Erastrus die hij vanuit Efeze vooruit gezonden had. Maar Titus was in geen velden of wegen te bekennen.

Berichten van Titus

Wat was het  een grote  verrassing voor Paulus toen hij in Macedonië  ook Titus weer aantrof, die zijn missie in Korinte volbracht had. Hij was Paulus tegemoet gereisd met goede berichten uit die gemeente van.[5] 

 Paulus is ontzettend blij.  Dat merk je ook zo goed in die tweede brief die hij aan de Korintiërs heeft geschreven.

In Macedonië zal Paulus heel veel gehoord hebben van Titus over de gemeenten in Korinte en wellicht ook over die van Rome.

 Hij zal van hem gehoord hebben, dat er in Korinte nogal wat mensen waren die zeiden; op die Paulus kun je niet aan; die Paulus is een scheithuis.  Hij durft niet naar Rome te komen. Hij schaamt zich.

Paulus' antwoord

Paulus schrijft in Macedonië heet van de naald een brief aan de gemeente te Korinte en hij zegt, je kunt wel op mij aan.

Mijn ja is ja (1 Kor.1: 18.) Ik maak niet zo maar een plan. Maar bovendien; ik ben ook maar een beperkt mensWij zijn slechts een aarden pot voor deze schat(2 Kor. 4:7).

En als hij enige tijd later in Korinte aankomt schrijft hij de brief aan de gemeente Rome en verdedigt hij zich opnieuw omdat hij verhinderd was te komen.  Hij schrijft, lieve mensen :

Ik schaam me het evangelie niet.(Rom 1:  Ik ben geen lafaard, echt niet, maar ik had dikwijls het voornemen tot jullie te komen, maar ik was echt verhinderd  (Rom. 1:13)Je ziet dus dat Paulus onder een enorm grote stress leeft omdat hij zoveel tegenslagen moet incasseren.

Paulus blijft nog enkele weken in Macedonië maar hij zendt  wel Titus al vast vooruit met genoemde  brief die hij in Macedonië heeft geschreven.

 Na enkele weken vertrekt hij zelf ook uit Macedonië naar het zuiden, naar Achaje waarvan Korinte de hoofdstad is.

Daar in Korinte blijft hij drie maanden en het is in deze periode dat hij de brief aan de Romeinen schrijft. Het is trouwens ook geen briefje dat je op een achtermiddag schrijft.  Toevallig komt hij in die tijd  in contact met een zakenvrouw.  Haar naam is   Febe

Ze is  van  plan  vanuit Kenchreën (de haven van Korinte) naar Rome te vertrekken.  Aan háár heeft Paulus toen zijn brief aan de gemeente te Rome meegegeven.[6] 

AANTEKENINGEN VOOR DE LIEFHEBBER 

We moeten het huidige Macedonië niet identificeren met het bijbelse Macedonië en nog minder met het Macedonische rijk van Alexander de Grote. 

 In Paulus' tijd was Macedonië een Romeinse provincie met Tessalonica als hoofdstad. De andere Romeinse provincie in Griekenland was toen Achaje met Korinte als hoofdstad

In 1977 heeft de Griekse archeoloog Andronikos  tijdens zijn opgravingen op de grote tumulus bij Veryina, even ten zuiden van de stad Verina, het graf van koning Filippos  gevonden.

Ze vonden de  gouden  grafkist met de zestienstralige ster, het embleem van de Macedonische koningen. Koning Filippos werd in 336 voor Chr. vermoord.

Koning Filippus II van Macedonië, Een schitterende afbeelding, niet?
Het grote rijk van Alexander de Grote, zijn zoon.Skopje is de hoofdstad van het huidige land Macedonië en ligt ten noorden van het huidige Griekse Macedonië, dat je hier ziet afgebeeld.

Het huidige Kavalla was vroeger de haven van de stad Filippi.

Heel bekend is koning Alexander de Grote van Macedonë. Hij heeft de wereldwijde verspreiding van  het Evangelie in de Griekse taal mogelijk gemaakt door zijn culturele politiek.

 Zijn vader Filippus II heeft het Macedonische rijk tot een eenheid gesmeed.

  De stad Filippi is naar hem genoemd! Hij  was zo slim om een goudmijn in de Atheense kolonie Amfipolus te veroveren en zo de oorlogen te financieren.

 Geleidelijk aan werd hij erkend als de onbetwiste leider van alle Griekse volken. In 336, toen hij de veldtocht tegen de Perzen al aan het voorbereiden was, werd hij vermoord. 

 Zijn twintigjarige zoon Alexander nam zijn plannen over en heet ze briljant uitgevoerd.

Alexander opende de wereld voor de Griekse of Helleense cultuur en verzekerde daardoor haar voortbestaan.  Hij  wilde de regionale Helleense beschaving, vermengd met oosterse beschavingselementen, zien uitgroeien tot een internationale hellenistische cultuur. 

 Hij streefde naar een samenwerking der volkeren.  Daartoe stichtte hij steden met een gemengde bevolking; de taal in de hogere kringen van de hellenistische staten was het Grieks. Het Grieks werd een wereldtaal En het is juist die wereldt

aal geweest die zo'n enorm goed voertuig is geweest voor de verspreiding van het Evangelie.

 De schrijvers van het Nieuwe Testament waren bijna allemaal Joden, maar ze spraken vloeiend Grieks. Net als Jezus waarschijnlijk.

De oudste hoofdstad van Macedonië was Aegae, een stad in het noorden van Griekenland, even ten zuiden van de moderne stad Vergina. 

Daar begroeven de Macedoniërs hun koningen. (vlak bij het bijbelse Berea)

De grenzen van Macedonië liggen nu heel anders.  
Van het Europese land Macedonië is de hoofdstad Skopje.
Dit Macedonië is nu een land met twee miljoen inwoners en is strategisch gelegen tussen de Griekse havenstad Thessaloniki en Midden- Europa. 

Vandaag  is het land de volgende loot aan de EU-stam.  Naast Turkije en Kroatië is het in 2005 terechtgekomen in de wachtkamer van de Europese Unie.

Vroeger behoorde dit land tot Joegoslavië. In 1991 is het onafhankelijk geworden.

Officieel heeft het een andere naam omdat Griekenland het recht claimt op gebruik van de naam Macedonië.

We kunnen ons dit wel voorstellen, want de regio was altijd op Griekenland georiënteerd. In veel opzichten is het land moderner dan Bulgarije en Roemenië, maar de werkloosheid is er bijna 40% .