A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Magdala ;Maria Magdalena


  

  -----------------------------------

Magdala

Magdala was een bloeiende vissersplaats aan de westelijke oever van het meer van Galilea.

 

De plaats is bekend geworden door Maria Magdalena die hier gewoond heeft. Zij heeft volbracht wat de twaalf leerlingen niet gedaan hebben.  Jezus tot het inderdaad bitterste einde begeleid. Met uitzondering van Johannes dan.

 

Ik stel me  voor dat Maria Magdalena er ongeveer zo heeft uitgezien, al pratend met Johanna en Susanna (Luc 8) 

 

Zij volgde Jezus de hele weg tot het kruis (Joh. 19:25) Met vele andere, niet onbemiddelde vrouwen (zoals de vrouw van de rentmeester van Herodes )zorgde zij voor de twaalven (Luc. 8:2).

Ze was zelfs helemaal uit Galilea  Jezus gevolgd  naar Judea om voor Hem te zorgen.Zij was ook de eerste getuige van  Jezus' opstanding (Joh. 20: 14-18)

Onder de bomen ligt het bijbelse  Magdala

Ze was  in de tijd van Jezus een moderne stad. Zij werd door de Joden echter  gemeden omdat ze een puur hellenistische stad was met tal van Romeinse vermaakcentra. Maria Magdalena was bevriend met Johanne de vrouw van de rentmeester die in Tiberias woonde

De Hebreeuwse naam van Magdala was Migdal en de Grieken noemden haar Tarichae.Die naam was typerend voor de plaats, want taricheuein betekent in het  Grieks inzouten, conserveren.

 Grote hoeveelheden vis werden in Magda

la ingepekeld, in vaten opgeslagen en verzonden naar allerlei plaatsen in het Romeinse rijk.

 Ook werden er grote partijen  vis gerookt.

Bezat Maria van Magdala misschien een eigen visrokerij of een kleine scheepswerf?  Ik denk het wel want zij behoorde tot de vrouwen die Jezus en de discipelen uit "eigen middelen" verzorgden.


'Petrusvis'

Voordat de grote pelgrimsfeesten in Jeruzalem begonnen  werden er  vele honderden vaten vervoerd naar Jeruzalem.Ook bij het hogepriesterlijk paleis werden ze afgeleverd.

Ik vermoed dat de apostel Johannes hierbij betrokken was, want hij was een kennis van de hogepriester (Joh. 18:16).Johannes schrijft "deze andere leerling  kende de hogepriester. (Joh.18:15).

Die andere leerling is zonder twijfel Johannes zelf geweest, wiens vader Zebedeus een groot vissersbedrijf had. .Hoe zou anders Johannes hem gekend hebben?

Hier zie je hoe Magdala ten noorden van Tiberias lag. Hoe heeft Jezus nu Maria Magdalena leren kennen? Waarschijnlijk toen hij op doorreis was van de regio rond het meer van Galilea naar Beneden Galilea, waar onder andere de plaatsen Kana en Nain lagen.

Vanuit Kafarnaüm volgde Jezus  de oever van het meer in zuidelijke richting.
Hij kwam toen door Gennesaret(zie kaartje)Toen hij  bij Magdala was gekomen, ging de weg in westelijke richting  omhoog naar de rotskloof die 250 meter boven het meer naar het basaltplateau voerde. Die kloof heet het Duivendal en is smal, steil en gevaarlijk.

Aan weerskanten rijzen hoge pieken op.Aan het einde van deze lange klim moet Jezus het dorpje Arbela hebben zien liggen. Vandaar was de weg veel gemakkelijker te gaan.

Er liggen nog altijd scheepjes bij Magdala..

De stad was vroeger ook het centrum van de scheepjesbouw.

Er waren ook heel wat visconservenfaberiekjes.
Misschien had Maria van Magdala wel zo'n bedrijf? Het is mogelijk.

 Met tal van andere vrouwen financierde zij immers het verblijf van Jezus en de leerlingen (Lucas.8:3)
Ze was bovendien een vriendin van Johanna, de vrouw van de rentmeester Chusas van Herodes Antipas.
Magdala lag maar een paar kilometer ten noorden van Tiberias waar het paleis stond van Herodes. Wellicht is zij met Johanna ook wel eens in dat paleis geweest.. In ieder geval heeft zij met haar rijkdom tot het  einde toe Jezus gediend.

Flavius Josefus vertelt dat Magdala  bekend was om haar 'verdorvenheid' en verloedering. Sommigen vragen zich af of er een verband bestaat tussen deze verloedering en de bezetenheid van Maria Magdalena.. Was zij soms verslaafd aan een bandeloos leven?  We weten het niet. Zeker is dat zij zeer trouw de Heiland is gevolgd  tot aan zijn kruisiging toe.

Jezus en de vrouwen

In dit verband is het zeer opmerkelijk dat Jezus zoveel vrouwen in zijn gevolg heeft opgenomen.(Lucas 8 :3).Hij deed telkens weer de omstanders in grote verbazing vallen omdat hij zo openhartig met vrouwen omging. Dat was in die tijd onbehoorlijk.
In openheid met vrouwen een gesprek voeren deed geen enkele rabbi.Vrouwen moesten ook in de synagoge zo ver mogelijk plaats nemen van de plek waar uitsluitend mannen het woord uitlegden.

 Soms waren er discussies over de vraag of de vrouw ook tot het menselijk geslacht behoorde. Jezus' bijzonder hartelijke omgang met vrouwen was v

oor velen in dit tijd een aanfluiting.Maar voor vele vrouwen zoals Maria van Magdala, Johanna en Susanna het diepste motief om Hem te volgen en te verzorgen.

 Als Jezus aan het kruis sterft zijn alle mannen behalve Johannes in geen velden of wegen te bekennen, maar staan de vrouwen aan de voet van het kruis.

Het grote drama van Magdala

Titus heeft in 66 de stad veroverd met veel bloedvergieten. Toen de Romeinen kwamen zijn de bewoners namelijk met hun bootjes het meer op gevlucht.

Er waren in deze stad van de scheepsbouw immers veel boten.Het kwam toen tot een vreselijk zeeslag op het meer.Overal dreven lijken vertelt Flavius Josefus..

De Joden werden verslagen. 6700 sterkste mannen  werden  als slaven voor Nero weggevoerd. De overigen  werden als slaven verkocht op de slavenmarkten.. De zwakken en bejaarden werden over de kling gejaagd.