A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tempel in perspectief


 

Wie van jullie heeft deze tempel nog in vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit?Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden! Maar houd vol, Zerubbabel, houd vol  Jozua’, spreekt de HEEER ....“De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen zegt de Heer der legermachten” (Haggai 2:6en 8) . 

 

Perzische leeuw

Sommige christenen denken dat we de her bouw van de tempel die beloofd wordt in Haggai 2 letterlijk moeten opvatten. Daarom hebben zij de beloofde tempel  hier al ingetekend. Dat is heel knap gedaan, maar het uiteindelijke perspectief is een geestelijke tempel. Jezus sprak ook over de tempel van zijn eigen lichaam en alle Christusgelovigen vormen een geestelijk huis, zoals we hieronder zien in China. Bidden chinezen, en verder kerk gaat uit en het machtige interieur van een vande vele kerken in China Er gaan in China meer mensen elke zondag naar de kerk dan in heel Europp!! 

Kerk in China

Volle kerken!

Als de kerk uitgaat is het erg druk in Peking

 

 

Herbouw

Toen de Jo tempelden uit de Babylonischballingshap terugkeerden, begon men onder leiding van Zerubbabel aan de bouw van de tweede tempel. De tempel van Salomo was immers  verwoest door Nebukadnezar. Maar de herbouw van deze tempelschoot maar niet op. Dat had twee oorzaken. De Samaritanen belemmerden vele jaren de herbouw en bovendien hadden de Joden  meer belangstelling voor de bouw van hun eigen huizen, dan voor de herbouw van het huis God.

Het wordt niks

De Joden gingen de bouw van de tweede tempel vergelijken met de schitterende tempel van Salomo.”Het wordt niks” zeiden ze. De tempel van Salomo was veel mooier. Vroeger was alles beter. Dat zeggen we nu vaak ook. Vroeger waren de mensen nog betrokken bij de kerk.  Toen had de kerk nog invloed. In Gods naam zegt Haggaï. “Jullie moeten je niet blindstaren op vroeger” Juda moet toekomstgericht leven. God laat Hagggaï   verkondigen dat de toekomstige tempel in heerlijkheid die van Salomo zal overtreffen. Het volk moet doorgaan. Lange tijd lag de bouw van de tweede tempel stil.

Klacht bij de Perzen

De Joden waren bang voor hun vijanden. De Samaritanen hadden een klacht ingediend bij de Perzische koning. Maar door het optreden van Haggaï krijgt het volk weer moed. “Jullie moeten niet bang zijn voor de Samaritanen. Houd vol! “ En daarom begint het volk  aan de herbouw van de tempel. De Samaritanen die dit tot hun schrik zien, roepen de hulp in van Thatnai, de Perzische gouverneur die regeerde over het gebied ten westen van de Eufraat. Deze komt met enkele ambtenaren naar Jeruzalem om poolshoogte te nemen. Hij vraagt aan de Joden wie hun toestemming heeft gegeven de tempel te herbouwen. De Joden beroepen zich op het edict van Cyrus. De toenmalige koning van Perzië, Darius, laat een onderzoek instellen in de archieven van het Perzische rijk. Wat blijkt nu? In de archieven van het Perzische rijk wordt  in Ecbatana, (de zomerresidentie van de Perzische koningen) wordt een rol gevonden met het edict van Cyrus. Darius bericht dit aan Thatnai en beveelt hem de bouw van de tempel niet te belemmeren, maar uit de staatskas de bouw te betalen. De Joden moesten dan wel offeren voor de koning en zijn huis. Hiermee waren de moeilijkheden opgelost en kon de tweede tempel worden ingewijd. Dat was in het jaar 516 v. Chr. Tempel ontwijd

Voor de Joden was de tempel altijd het huis van God. Verbijsterend voor de Joden was daarom wat er gebeurde met de tempel tijdens de regering van Antioches Epifanes (175-164 v Chr,). Deze Syrische tiran wilde van de Joden Grieken maken. Hij wilde de Joden helleniseren. Wat deed hij daarom? In alle plaatsen werden Griekse godenbeelden opgericht. De tempel werd gewijd aan Zeus. Boven het brandofferaltaar werd een altaar van Zeus geplaatst, waarop zwijnen werden geofferd.

Derde tempel

 

De derde tempel was de tempel van Herodes die de Joden voor zich wilde winnen door voor hen een tempel te bouwen. Het is de tempel die Jezus ook gekend en bezocht heeft. Deze tempel is verwoest door de Romeinen in het jaar 70.Daarna is de tempel van Jeruzalem nooit meer herbouwd. Een tempel was voor de Joden  de woonplaats van God. Het huis van de HEER. Is het dan voor goed afgelopen met het wonen van God onder de mensen? God wilde echter niet langer wonen in een gebouw van hout en goud, steen en koper. Hij komt wonen in een mens van vlees en bloed: Jezus Christus. Met zijn komst is de oudtestamentische offerdienst beëindigd. Als teken daarvan scheurde het zware gordijn in de tempel dat het heilige van het heilige der heiligen gescheiden hield.

Tempel in perspectief

 

 

Nu lezen we nog eens vers 8 van Haggaï 2De schoonheid en luister van deze tempel zal die van Salomo overtreffen. Hiermee is niet de tweede tempel bedoeld. De heerlijkheid van de toekomstige tempel is Jezus Christus. In Hem woont de volheid van God lichamelijk schrijft Paulus.

Een levende tempel 

 

Jezus zei eens:Breek deze tempel af en Ik zal hem in drie dagen opbouwen”. Daarmee bedoelde Hij zijn eigen lichaam.  De vierde tempel is geen gebouw van steen meer. Het is Christus’ eigen lichaam waarin de almachtige God wil wonen. In Hem woont de hele Godheid lichamelijk schrijft de apostel.En alle mensen uit de hele wereld die in Hem geloven, vormen met elkaar een geestelijke tempel. Zij zijn de geestelijke stenen. Daarom roept de apostel Petrus ons op:Laat u zelf gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis (1 Petr.2:1-10)