A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekoa plaats van profeet en schapenfokker Amos


 

 Tekoa Amos profeet 

 

De profeet Amos was een schapenfokker. Hij kweekte ook moerbijvijgen. Tegenover de deftige dames van Samaria nam hij geen blad voor de mond:

Vrouwen, luister naar deze woorden! Jullie zijn als vette koeien die de berg van Samaria kaalgrazen: jullie onderdrukken de zwakken, mishandelen de armen en zeggen tegen je man:Breng ons iets te drinken! (Amos 4: 1)

 

 

Tekoa lag in de velden van Efrata.Je ziet hier hoe dicht die velden van Efrata  vandaag bij Jeruzalem liggen!! De moderne flats zie je in de verte. Het is mogelijk dat Amos en zijn collega-schapenfokkers uit Tekoa (Amos 1: 1) tot het voorgeslacht behoorden van de herders van Efrata’s velden uit Lucas 2!

In ieder geval hadden de schapenfokkers en de herders van Efrat en Tekoa  gemeenschappelijke belangen.

Wellicht leverde  Amos ook schapen voor de tempelcultus in Jeruzalem!

 Hoewel Amos uit Juda kwam, heeft hij zich hoofdzakelijk gericht tot de bewoners van het noordelijke rijk Israël, dat Samaria als hoofdstad had.

Het boek Amos is een van de twaalf  kleine profeten in het Oude Testament.

Amos profeteerde in de dagen van Uzzia, koning van Juda en hij was een tijdgenoot van Hosea en Joel(Amos 1 : 1).

Onder Jerobeam II klom het koninkrijk van Israel (het tienstammenrijk!)naar het toppunt van zijn welvaart, maar dit werd gevolgd door een leven van grote luxe, genot, misdaad en afgodendienst.

In deze periode werd Amos geroepen om het volk te herinneren aan de wet van Gods gerechtigheid en hen op te roepen tot bekering

 

Tekoa Op de voorgrond van deze foto zie je kolossaal grote stenen  liggen bij de ingang van de weg naar de tell  van Tekoa. Ze zijn daar neergelegd om Palestijnse voertuigen te beletten de weg naar Tekoa op te gaan.

Hier kwam de schapenfokker en profeet Amos vandaan Tekoa is nu een plaatsje met ongeveer 1300 inwoners.

Het ligt midden in de heuvels van Judea op 17 km afstand van Jeruzalem.

 Het beroep van schapenfokker stond meer in aanzien dan dat van de herders. De schapenfokkers uit Tekoa trokken met elkaar naar  steden als Jeruzalem en Samaria om daar schapen en hun wol te verkopen.

Amos teelde ook moerbijvijgen.Hij zegt het ook ronduit  “Ik ben helemaal geen profeet en ook geen profetenleerling.

Ik ben veeboer en vijgenteler.Maar de HEER heeft me van achter de schapen vandaan gehaald en het is de HEER die tegen mij gezegd heeft: Ga naar mijn volk Israel en profeteer daar (Amos 7: 14).

Aan de voet van de tell van Tekoa  vinden we een heel brede en diepe put. Was dit misschien een opslagplaats van water voor de schapen?

Amos, de schapenfokker uit Tekoa,  nam geen blad voor de mond.

De rijke dames van Samaria  schold hij uit voor vette koeien (Amos 4: 1).Hij waarschuwde Israel vooral voor de plaatsen Betel en Gilgal (Amos 4:4 en 5:5)  In Betel bracht Israel offers aan gouden stierkalveren

Het gouden kalf  leek sprekend op de heilige Apisstier, die de Egyptenaren vereerden vlak bij de oude hoofdstad Memphis.De Apisstier was de ba (verschijningsvorm)  van de godheid Ptah.

Symbool van vruchtbaarheid, voorspoed en levenskracht.

In het voorjaar werd hij in een feestelijke processie rond de ingezaaide akkers geleid.

Je kon over hem beschikken en nu was je niet zo weerloos en kwetsbaar.

Door magische rituelen kon je namelijk  beschikken over goddelijke machten. Als  Israël een gouden stierkalf  gaat maken vervalt ze  in het oude heidendom van Egypte!