A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tranendal


 

Hoe lieflijk zijn uw woningen, o HERE der heerscharen

Mijn ziel smacht naar de voorhoven des HEREN (Psalm 84)

 

 

 

 

 

Het tranendal was het Kidrondal tussen de Olijfberg en de stad Jeruzalem. Nog steeds vind je daar vele grafstenen.Men nam aan dat de Messias hier zou terugkomen om te oordelen de levenden en de doden U ziet hier de Olijfber in 1892!! Hieronder liep het dal van Josafat of het dal van het laatste gericht Daar liep ook de 'gebaande weg' voor de pelgrims Ze liepen langs en over de graven naar de tempel

 

 

Op deze reconstructie ziet u de verschillende voorhoven, de voorhoven der heidenen, (uiterste einden), de voorhof der  Israelieten, de voorhof der vrouwen die via de schitterende poortdeur toegang gaf aan de voorhof der priesters.

.

 

 

Dit is nu een echt pelgrimspad. Het loopt langs de afgrond waarin de Nazareners Jezus wilden werpen. Zie ook Israel Evangeliepad Het is vorige maand geopend juli 2011

 

 

Het meervoud ‘woningen’ is helaas in de NBV weggevallen. Gelukkig keert het weer terug in vers 3 (voorhoven) en vers 4 (altaren). Het wonen van God blijkt in de geschiedenis een beweeglijk wonen te zijn. In de woestijn woonde Jahweh in een tent (tabernakel). In Jeruzalem (op de berg Sion) in een vast gebouw, een tempel. Na de ballingschap woonde Hij in het Woord van de profeten. Na de uitstorting van de Heilige Geest in mensenharten. Het wonen van Jahweh  is een beweeglijk wonen. Hij trekt met zijn volk mee.

De pelgrim uit Psalm 84 is op weg naar de berg Sion, de tempelberg. Daar bevinden zich de woningen, de voorhoven en de altaren van de HERE God. Zijn route liep soms door het ‘tranendal’.

Tranendal 

We spreken wel eens over het aardse leven als over  ‘het aardse tranendal’.Weet u waar die uitdrukking oorspronkelijk vandaan komt.? Het tranendal stond bekend als het dal van Josafat . Die naam is ontleend aan Joel 3:2 .De naam Josafat betekent “ De HEER richt, is rechter. Waarschijnlijk moeten we niet vertalen met een eigennaam, maar luidt de naam eigenlijk:dal van het gericht. De HEER richt. Dit dal lag even ten oosten van Jeruzalem. Het is een andere naam voor  het Kidrondal.

Waarom hebben zoveel joden te kennen gegeven daar begraven te willen worden? Omdat zij dachten dat ze dan op de dag van het gericht en van de  opstanding er vroeg bij zouden zijn om de Messias te ontmoeten.

 Als de pelgrims via het Overjordaanse naar Jeruzalem trokken, kwamen zo door dit dal. Het was een enorm grote begraafplaats. Midden door deze begraafplaats liep een weg. Omdat er zoveel  tranen waren vergoten bij deze begrafenisplaats, werd dit dal het ’tranendal’ genoemd. Tijdens de drie grote feesten trokken ook duizenden pelgrims door dit tranendal naar Jeruzalem. Daarbij passeerden ze ook verschillende bolwerken die als  verdedigingswerken voor de vestingstad Jeruzalem waren gebouwd. Waren het geplaveide wegen?

 Wegen en paden  

Dit is nu een authentiek pad bij Nazaret. Zie israel Evangeliepad . Dit pas loopt van Nazaret naar Kafarnaum. Als u in Israel bvent moet u dirt pas bveslist eens lopen

In Palestina had je vroeger twee soorten wegen. Gebaande wegen en paden ( voetpaden). Die voetpaden waren erg smal, uitgesleten door de duizenden voetstappen van mensenvoeten en hoeven van lastdieren. Die paden waren net breed genoeg voor één lastdier of voor twee mensen die naast elkaar liepen. Kronkelend en slingerend liepen die paden door het landschap. Heuvel op en heuvel af. Vaak liepen ze langs een ravijn. Dat was wel een groot risico, vooral als het donker was. Dan had je beslist een olielamp nodig die je bij elke voetstap kon bijlichten. Daaraan denkt de psalmdichter ook als hij zegt “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”.

Er waren ook wegen, grote verkeerslijnen waarover de karavanen voorttrokken. Je kon die direct herkennen aan de steenwallen  aan weerszijden van de weg. Rotsblokken en stenen waren van de weg verwijderd. Die wegen waren geëffend, gebaand, vlak gemaakt voor het verkeer. Die wegen noemde men ‘gebaande wegen’. In de wijde omtrek van Jeruzalem waren alle pelgrimswegen gebaande wegen. Ieder die  zich bevond op zo’n gebaande weg ging naar Jeruzalem of kwam er vandaan. De psalmdichter  zegt “Welzalig de mensen wier sterkte in u is, in wier hart de gebaande wegen zijn, al gingen zij door het tranendal, ze maken het tot een oord van bronnen. “ (Ps 84:7)

 

 

Bolwerken 

Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort, elk hunner zal in ’t zalig oord van Sion haast voor God verschijnen (Ps 84 oude berijming). Dat betekent dus: zij passeerden bolwerk na bolwerk als verdedigingswerken van de toenmalige vestingstad Jeruzalem. De tempel zagen zij in de verte al liggen op de heuvel Sion. Dat was de oudtestamentische residentie van de HERE  God. Halsreikend  verlangend om God te ontmoeten  deed de pelgrims vergeten dat zij zich in het tranendal  bevonden.  In het Hebreeuws staat het ‘bakahdal’  en ‘bakah’ is het Hebreeuwse woord voor tranen. Het schijnt ook vertaald te kunnen worden met balsemstruiken. balsemstruiken, dat is een beeld van de woestijn, het dorre land.  In de NBG vertaling lezen we daarom:”Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken ze het tot een oord van bronnen.  Toch is dit m.i. niet een juiste vertaling. Ik kies voor tranendal. Het tranendal wordt tot een fontein. Door de genade van Gods nabijheid worden tranen tot bronnen, en de woestijn tot een oase. De vijf onderstaande regels las ik eens op een rouwbericht:

Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom

Wat zou mijn ziel nog liever wensen

dan dat het juichend u ontmoet

Die leven zijt en leven doet (Ps 84: 1,berijmd NB.;

Hieronder komen de gebaande wegen weer terug.

Welgebaande wegen

 Welzalig hij die al zijn krachtEn hulp alleen van U verwachtDie kiest de welgebaande wegenSteekt hem de hete middagzonIn’t moerbeidal  Gij zijt hun bronEn stort op hen een milde regenEen regen die hen overdektVerkwikt en hun tot zegen strekt.