A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tiberias/Sanhedrin


  

Tiberias /Sanhedrin

 

Hier zie je het terrein  van de meest recente opgravingen van het oude Tiberias aan het meer van Galilea.

Na de val van Jeruzalem in  het jaar 70 kwam uiteindelijk op deze plaats de hoofdzetel van het sanhedrin te liggen. Dat was het bestuurscollege van de Joodse Hoge Raad.

Van de  Hebreeuwse Universiteit  in Jeruzalem kreeg ik onderstaande  foto.

 

Hier lagen de 25 vertrekken van het gebouw van het sanhedrin.

 Onder de fundamenten  ontdekte men een zeer kostbare marmeren vloer. Archeologen nemen aan dat deze afkomstig is van het paleis van Herodes Antipas die Jezus persoonlijk heeft ontmoet (Lucas 23 : 8 Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag)

Langs het meer was in de tijd van Jezus een fraaie promenade. Daar bevond zich wellicht  de villa van Chusas en Johanna.(Luc. 8:3)

Hier zie je dan een gedeelte van de kostbare marmeren vloer die vanwege de zeer hoge waarde alleen maar van het paleis van Herodes Antipas kan zijn. De tegels komen uit Italie 

Jezus  heeft vaak leden van het Sanhedrin ontmoet. Hoe heeft Jezus er uit gezien?

 Dat weten we niet en is ook niet belangrijk. Het bovenkleed kan inderdaad wel rood geweest zijn. Maar het is wel zeker dat zowel het onderkleed als het  bovenkleed  van Jezus vrij kostbaar geweest moeten zijn.

 De groep vrouwen die Jezus volgden waren niet onbemiddeld (Luc. 8).  Zij zullen waarschijnlijk ook voor zijn kleren gezorgd hebben. Jezus zal er uit gezien hebben als een rabbi. Zo spraken de leerlingen Hem ook aan. Op de replica geneest Jezus een blinde op de sabbat en kijken de Farizeeen verontwaardigd toe.

 

Aan de overkant van het meer lag de Golanhoogte.

Het water van de Hermonbergen kwam via schitterende watervallen onder ander via de Golanhoogte in het meer terecht.

Kaartje van het meer van Galilea of zee van Tiberias.

Het sanhedrin functioneerde van de vierde eeuw voor Christus tot de vijfde eeuw na Christus. Na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 werd het sanhedrin overgeplaatst naar Tiberias.

 Het gebouw daar wordt een basilica genoemd. Het verrees in de vierde eeuw na Christus.Onder de halfronde apsis van deze basilica troffen de archeologen een marmeren vloer uit de eerste eeuw aan..

 De vloer moet behoord hebben tot een huis dat het eigendom was van een buitengewoon  rijk persoon. De onderzoekers denken dat het gebouw een paleis was van Herodes Antipas, de zoon van Herodes de Grote.

Herodes Antipas stichtte Tiberias in 20 na Christus en noemde deze naar keizer Tiberius.Dergelijke marmeren vloeren zijn eerder aangetroffen in de Herodiaanse paleizen van Massada, Jericho en in het Herodion.

In Israël zelf bestaat geen natuurlijk marmer. Het materiaal moest ingevoerd worden, iets wat alleen de zeer rijken zich konden veroorloven.

Tiberias gold al in de Romeinse tijd als een aantrekkelijke plaats.

In de stad liepen twee belangrijke straten van het noorden naar het zuiden.

De ene straat was de belangrijkste winkelstraat, de andere een promenade die aan de kant van het water onbebouwd was.

Daarover loopt nu een verkeersweg. Zie foto. Ik vermoed dat de rentmeester van Herodes, wiens naam met zijn vrouw Johanna in Lucas 8:3 genoemd wordt, een villa bewoonde aan die promenade.

Daar woonden natuurlijk voorname mensen die een belangrijke positie bekleedden aan het hof van Herodes.Als de vriendinnen van Johanna - Susanna en Maria van Magdala, niet onbemiddelde vrouwen uit die regio - bij Johanna op bezoek kwamen en in de woning van de rentmeester  uitkeken over het meer, zullen zij misschien ook wel eens uitgeroepen hebben :O, wat wonen jullie hier toch  mooi! Wat een schitterend uitzicht!

Het sanhedrin

Het sanhedrin bestond uit 71 leden. De hogepriester was ambtshalve voorzitter

Hier zien jullie nu een duidelijke afbeelding van een Farizeeër en een schriftgeleerde. De schriftgeleerden en  de Farizeeën worden in de bijbel in één adem genoemd. (Matt.23:2)

 

Farizeeer

Je kon de Farizeeër direct herkennen aan zijn gebedsmantel met lange kwasten, zijn gebedsriemen om zijn polsen en zijn voorhoofdsband. De schriftgeleerde heeft zijn schrijfgerei bij zich.

 

Sadduceeen

 

De belangrijkste mensen in het sanhedrin  waren de Sadduceeën.

Zij hadden ook de meeste zetels in genoemde  Joodse Hoge Raad. Zij controleerden de eredienst en het bestuur van de tempel vóór de verwoesting  van de stad in 70.

De Farizeeën en de Sadduceeën waren als water en vuur voor elkaar.Matt. 22:34).

Je zou kunnen zeggen: de Farizeeën waren rechtzinnig en de Sadduceeën  waren vrijzinnig.De Sadduceeën waren echte cultuurmensen, die veel op hadden met de Griekse beschaving. Ik geloof dat dat ook de reden geweest is dat het sanhedrin Tiberias uitkoos als plek om te wonen.

De Farizeeën zouden deze typische Griekse stad nooit als vestigingsplaats voor het sanhedrin hebben gekozen denk ik. 

De Sadduceeën waren daarentegen echte rationalisten.

Het geloof in de opstanding vonden zij maar klinkklare onzin en in het bestaan  van engelen en geesten geloofden zij helemaal niet.

Daarom waren de Sadduceeën hevig ontstemd toen de volgelingen van Jezus overal vertelden dat Jezus uit de dood was opgestaan (Hand. 4:2).Deze beide groepen vonden elkaar echter in hun fel verzet tegen Jezus.

Een foto van een replica waar Jezus iemand op de sabbat geneest en de Farizeeën zich vreselijk daaraan  ergeren. Je ziet het hier voor je!(Luc. 6)

Naast hen waren er de Farizeeën  Ze vormden de minderheid in het sanhedrin. De Farizeeën hechtten vooral aan strikte naleving van de reinheidsgeboden Zij reinigden zichzelf en hun vaatwerk met  grote zorg en lieten 'onreinen' – tollenaars, zieken en zelfs gehandicapten – niet aan tafel mee eten.Je kunt je daarom wel voorstellen wat een consternatie het gaf toen een hoer de voeten van Jezus ging wassen in hun gezelschap (Luc. 7) Vreselijk!

Schriftgeleerden

En dan had je ook nog de schriftgeleerden. Zij waren oorspronkelijk Joden die konden lezen en schrijven.

Later kreeg de term betekenis van 'officiële schrijver en kenner van de Joodse wet op basis van de Hebreeuwse Schrift en de overlevering'.

Zij stonden in hoog aanzien wat blijkt uit de betiteling "Rabbi..

Een andere naam was 'wetgeleerde'  Er waren zowel Farizese Schriftgeleerden als Sadducese Schriftgeleerden. De leerlingen noemden Jezus meestal met deze titel. Rabbi, meester.