A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tisbe (Elia)


 

 

 Tisbe geboorteplaats Elia

 

 

Dit is de berg Karmel waar de grote confrontatie plaats vond tussen de Tisbiet Elia en de Baalpriesters.(1 Kon. 18 )

Maleachi profeteerde dat iemand als Elia aan het eind der tijden zou verschijnen.

 Bedoeld wordt: Johannes de Doper. Hij nam ook geen blad voor zijn mond en riep het volk op een duidelijke keus te maken  voor de ware God en de  verering van de  Baals los te laten.

 

Elia was geboren in Tisbe, in het Overjordaanse. Hij moest eerst naar de beek Kerit vluchten, een onderduikadres in het Overjordaanse, vervolgens verscheen hij vaak aan het hof van koning Achab en zijn vrouw Izebel in Samaria.

 Ook trad hij op de   heuvel Karmel op tegen de Baalpriesters die Izebel, de vrouw van Achab had aangesteld (1 Kon.17) en aan het einde van zijn leven benoemde hij Elisa uit Abel Mehola als profeet in zijn plaats.

Standbeeld!

Elia zou vreselijk boos geweest zijn als hij had geweten dat men een standbeeld voor hem had gemaakt boven op de berg Karmel!

In deze vlakte aan de voet van de berg Karmel vond de confrontatie plaats tussen Elia en de Baalpriesters.

  

 

Ivoren paleis

Elia kwam vaak aan het hof van koning Achab, met wie  hij altijd overhoop lag, omdat Achab  onder invloed van Izebel de Baals was geen dienen. Het paleis van Achab is opgegraven. Het stond bekend als het 'ivoren paleis'

Een deel van de kazematmuur rond Samaria uit de tijd van Achab. De versterking bestond uit parallel lopende muren die door kortere muren in segmenten waren verdeeld.

 Bij een belegering was zo’n kazematmuur beter bestand tegen de slagen van een stormram dan een enkel, massieve muur.

Elia is een van de grootste profeten van het Oude Testament, wiens naam in één adem genoemd kan worden met Abraham, Mozes en David.

Hij riep het volk Israël op zich te bekeren tot de God van Mozes en Abraham.

Toen hij er al lang niet meer was, waren toegewijde gelovigen er nog van overtuigd dat Elia terug zou komen om de komst van de Messias aan te kondigen.Voor vroege christenen was Johannes de Doper een soort Elia, een voorloper van Jezus.

 

Beker wijn voor Elia

Vandaag de dag wordt er bij de Joodse Paasviering nog altijd een beker wijn op tafel gezet voor Elia.

 En op een vast moment tijdens de plechtigheden opent men de deur om de profeet  binnen te laten. Zie ook Maleachi 3 : 22) ”voordat die dag aanbreekt stuur ik jullie de profeet Elia” Hiermee is bedoeld Johannes de .jpg'>Doper, een krachtfiguur net als Elia

Wij denken natuurlijk ook  aan die heel bijzondere ervaring die Petrus, Jakobus en Johannes hebben gehad met Jezus op de ‘berg der verheerlijking”’ (Matt.17)

 ‘Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Het antwoord van Jezus is:”Maar Ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.

Toen begrepen de leerlingen dat Hij op Johannes de Doper doelde (Matt. 17:13) Hij nam ook geen  blad voor de mond en ook hij ging de confrontatie aan met afgodendienst en ongeloof.

===================================

Altijd ruzie

 Benhadad koning van Aram(= Syrië) en koning Achab van Israël hadden altijd ruzie met elkaar (1 Kon. 20: 1 en 23) De derde oorlog wordt beschreven in 1 Kon.22.In deze laatste oorlog tegen de Arameeërs (Syriërs) is Achab gesneuveld (1 Kon.22) toen hij met Josafat de koning van Juda tegen Aram optrok om Ramot in Gilead op de Arameeërs te heroveren.Zie ook bij Sarepta (Sarfat).