A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tempel / Jeruzalem:


  

 Beeldloze Tempel

 

Hier zie je de originele westelijke muur van de tempel van Herodes. Deze wordt vaak de Klaagmuur genoemd

(e ook Baaltempel. Daar stond wel een beeld van de godheid. Hoe zag Baal eruit? Zie daar)

Madurodam van Jeruzalem. Kopiegetrouw.Links de tempel, op de voorgrond zie je de dubbele vijvers van Betesda,  in het midden die vier hoge torens, dat is de burcht Antonia, achter rechts zie je het paleis van Herodes en daarnaast bevindt zich de Jaffa poort die toegang geeft naar het westen.

Tekening van de tempel van HerodesiOp de voorgrond het Kedrondal met bruggetje. Voor de balustrade(de zogenoemde tussenmuur) in het midden van het grote plein  bevond zich de voorhof der heidenen.Balustrade is wel te zien, maar dan moet je goed kijken. Daar bevond zich rechts ook de zuilenhal van Salomo. De viertorens zijn van de burcht Antonia, het Romeinse pretorium.

Hier zie je hoe groot de steenblokken zijn.

 

Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? (1 Kon. 8:27)

De eerste tempel was de tempel van Salomo. Op de foto helemaal links onder is de toegang tot de fundamenten van deze tempel. Maar de fundamenten kun je niet zien.

Tempelberg met flats op de achrtergrond

Jeruzalem met de stad Davids, rechts onder naast begraafplaats joden en moslims Beige kleur is van de duizenden begraafplaatsen. Iets omhoog op de foto ligt de oude Davidsstad, vroeger dus de Jebusietenburcht. De oude Davidstad ligt dus tussen de begraafplaats en de weg door het Kedrondal in. Zie je die weg ? Welnu, ga nog verder naar boven en je komt bij de berg Sion met het hogepriesterlijk paleis. Je moet wel even geduldig zoeken.

In alle heidense tempels stond altijd een beeld van de godheid.

In de tempel van Jeruzalem niet. Toen de Romeinen Jeruzalem veroverden waren zij stomverbaasd en zij vroegen zich af: waar is toch het beeld van de god der Joden?

 De Joden mochten geen beeld fabriceren van God, want Jezus zou het levende beeld zijn van Hem.

 

 Tempel Salomo 1e tempel

Groot was de tempel van Salomo eigenlijk niet.

 De afmetingen van het gebouw gingen die van een gewone dorpskerk niet te boven.

Groot behoefde trouwens het eigenlijke tempelgebouw niet te zijn, want het was geen plaats van samenkomst voor de gemeente.

Daartoe diende het geweldige tempelplein. Daar werd het verzamelde volk gezegend. Daar werden de talloze offers gebracht. Daar sprak Jezus ook met de mensen.

 

De tempel in Jeruzalem was niet de enige tempel van de Joden.

 

De grote joodse gemeenschap op het eiland Elephantinebij Assoean had een eigen tempel.

Zij erkenden de stad van David als geestelijk middelpunt van hun geloof.

Toch lieten zij zich niet door Jeruzalem de wet voorschrijven.

 Zij durfden zelfs een verzoekschrift te richten aan de hogepriester te Jeruzalem waarin zij  vroeger hun plaatselijke tempel te mogen herbouwen. Wat was er namelijk gebeurd?

Deze was in brand gestoken tijdens een oproer toen de priesters van Cnoem hadden ontdekt, dat de Joden rammen offerden.

De ram was juist het heilige dier van Cnoem!

Tempel Ezra tweede tempel

In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter (Joh.10:22)

De tweede tempel die na de ballingschap werd gebouwd was  veel bescheidener.

 Het duurde ook lang voordat ie klaar was.

De Samaritanen werkten nog al tegen. De Joden misten iets.

Het  'Heilige der heiligen' was leeg, want daar ontbrak de ark van het verbond.

De Joden vonden dat heel erg..Slechts een steen bewaarde de herinnering daaraan. Op grote Verzoendag plaatste de hogepriester  daarop het wierookvat.

Deze tempel werd jaren later ontwijd door afgodsbeelden.

Maar in 165 vóór Christus wisten de Joden onder leiding van Judas de Makkabeeër deze tweede tempel echter van afgodsbeelden te zuiveren.Het ontwijde altaar werd afgebroken en door een nieuw vervangen.

Alle gebouwen werden hersteld  in de maand kislew, dat is ongeveer onze decembermaand

 En  in  het jaar 164 vóór Christus vond de plechtige inwijding plaats.Sinds die tijd vieren de Joden het feest van de vernieuwing van de tempel, het zogenoemde Chanoekafeest, dat acht dagen duurt. Chanoeka is het Hebreeuwse woord voor inwijding.

Jezus was ook op dit feest.Wat was het koud. Het was immers de maand Kislew.

Hartje winter. Toch ging  Jezus naar de tempel.

Jezus liep de zuilengang van Salomo in .Daar kwamen de Joden om Hem heen staan, en ze vroegen hem 'Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere?

Als u de messias bent, zeg het ons dan ronduit. Jezus antwoordde:'Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet'(Joh. 10:25)

Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze hem wilden stenigen, zei Jezus Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me stenigen?(Joh. 10:32) Dat gebeurde allemaal op het Chanoekafeest.

Tempel Salomo derde tempel

Met deze woorden van Jezus bevinden we ons al in de derde tempel. De tempel die Herodes heeft laten bouwen.

Dat was een zeer groots tempelcomplex. In het jaar 39 vóór Christus wist de bekwame, maar zeer sluwe en wrede Edomiet  Herodes in Rome te bewerken dat hij tot koning over Palestina werd benoemd.

Hij was slechts vazal van Rome, maar hij kreeg een grote mate van vrijheid.

De Joden moesten niets van deze koning hebben. De Edomieten waren immers altijd vijanden van de Joden geweest. Herodes mocht een eigen legermacht instandhouden.die voor het merendeel gevormd  werd door Edommieten. Maar ook door huurlingen, onder wie ook Germanen zich bevonden.

Het is mogelijk dat onze voorouders op de vloer  van het pretorium van de burcht Antonia mee gedobbeld hebben om de kleren van Jezus. Op één van de plavuizen is zelfs nog een dobbelspel in een plavuis ingekrast.

Maar dat weten we natuurlijk niet zeker. Zeker is dat Herodes zeer gehaat was bij de Joden en dat hij – om hen in het gevlei te komen  - een zeer kostbare en fraaie tempel heeft laten bouwen, die nog altijd genoemd wordt 'de tempel van Herodes'.

Dat de Joden ondanks alles erg blij  waren met die tempel weten we uit Joh. 2:20; 'Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?'  vroegen de Joden hem verbaasd. Jezus verwees met deze woorden naar zijn eigen lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

Zie je hoe de gleuven van de enorme rotsblokken volgepropt zijn met papiertjes met gebeden. ?

 

Roversnest 

Jezus hield de omstanders voor:

Staat er niet geschreven: Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn.? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt (Marc.11:17) 

Bij de reiniging van de tempel verwijt Jezus de Schriftgeleerden en de wisselaars in de tempel dat zij dit bedehuis  tot een rovershol gemaakt hebben.

 

 

Ik heb dit nooit goed begrepen.

Waarom zegt Jezus dit?  

Hoe zo rovershol?

Nu moeten we goed in de gaten hebben dat Jezus hier woorden aanhaalt van de profeet Jeremia.

Jeremia heeft hetzelfde gezegd tot de menigte pelgrims die op een vasten-en bededag de tempel bezochten.

Die bezoekers leken erg vroom, maar ondertussen deden ze heel veel kwaad Ze persten medeburgers uit, roofden en moorden.

Ze dienden  de Baal en andere afgoden .Ze brachten wel offers, maar het was louter schijn.

En dan verschijnt daar ineens de profeet Jeremia en hij neemt in zijn tempelprediking geen blad voor de mond. Hij striemt de pelgrims  in zijn felle tempelprediking. De bezoekers van de tempel zouden zich als levende stenen moeten laten gebruiken voor een geestelijke tempel, maar van hun gebeden en toewijding aan God, kwam niets terecht. Ze vertrouwden helemaal op de tempel;Ze waren erg zelfgenoegzaam en riepen ?Des Heren tempel, des Heren tempel is hier (Jer.7:4). Ons kan niets gebeuren  en ondertussen gingen ze gewoon door met hun smeerlapperij en het branden van wierook voor Baal.

Het ontbrak hun aan echte liefde. De tempel moest een huis van gebed zijn voor alle volken, maar de joden hadden er een  marktplaats voor de Joden van gemaakt. Dezelfde situatie vinden we eeuwen later.

Tempel was geen plaats van het gebed geworden, maar marktplaats. Tempel van geen woning meer, waar God woonde, maar mensen die het alleen om geld te doen was.

 

Nu verschijnt Jezus als spelbreker. Hij overziet al dat gedoe en Hij ziet hoe uitwendig hun godsdienst is (Marc. 11: 15). En in dat verband haalt Hij de woorden van Jeremia aan; “Jullie hebben dit bedehuis tot een roversnest gemaakt”. Ze hadden door hun liefde tot God en medemensen zelf een levende tempel moeten vormen. Maar zij hebben er door hun gedrag een roversnest van gemaakt, een moordenaarshol. Jezus verkondigt dat Hij zelf een tempel van God is en dat God in Hem woont. Hij wijst naar zijn eigen lichaam en zegt:Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem opbouwen 

 Jezus de levende tempel voor alle volken

Er komt nog iets bij. In principe was de tempel  een bedehuis voor alle volken.

Jezus als de levende tempel was en is ook bestemd voor alle volken. Maar de Farizeeën en de geestelijke leidslieden hadden  de tempel bestemd voor een exclusieve  groep  van mensen die de Tora hielden.

Nota bene:Jezus verschijnt in de Voorhof der heidenen en wat doen de Farizeeën en anderen? Ze sluiten de heidenen uit van het heil dat Jezus komt brengen. 

 De heidenen lopen daar wel in de voorhof der heidenen, maar het heil is exclusief voor de Joden.

 Belofte voor alle volken

 

Makette van de tempel van Herodes die Jezus ook bezocht heeft. 

Zo denken ze. Farizeeën en dergelijke mensen zijn als het ware rovers. Ze willen de niet-Joden van het heil van God beroven. Ze weigeren de tempel tot een bedehuis te maken voor alle volken.

De belofte van Abraham was immers ook bestemd voor alle volken: In u zullen alle volken der aarde gezegend worden. En wat doen nu de Schriftgeleerden ? Ze willen de volken dat heil ontnemen.

En dat terwijl Jezus de ware tempel is. “Breek deze tempel” af zei Hij eens en in drie dagen zal ik hem weer opbouwen. Jezus is er voor alle mensen.

Bij de tempelreiniging komt Jezus niet in de tempel als tempelhervormer of als een vrome rabbi, maar als Brenger van het Heil, van het Koninkrijk van God. Hij is een tempel voor alle volken en alle mensen.

De tempel was bedoeld als Huis van God, maar de joden hadden er een rovershol van gemaakt.