A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tiberias:Griekse stad in het Joodse land.


  

Tiberias

O vrede van Tiberias, o heuvels in het rond, waar Jezus in het zachte gras de mensen liefhad en genas en in hun midden stond (Gez,.463:3)

 

Tiberias is nu de grootste plaats aan de Zee van Tiberias. Waar vroeger het Sanhedrin zetelde, zijn nu moderne hotels verrezen. Hier zien we de nieuwe haven.

Maar je kunt nu ook nog vissersbootjes zien die niet veel anders er uit gezien zullen hebben als die van Petrus en Johannes.

Ook deze hoge Arbel rots vlak bij Tiberias is nog niets veranderd. Jezus zal die hoge rots vaak gezien hebben, toen Hij met zijn leerlingen over het meer voer. De weg naar West-Gelilea liep er trouwens ook langs. Maria Magdalena zal vanuit haar woning wellicht een goed uitzicht gehad hebben op deze hoge kliffen. Magdala ligt hier vlak bij.

OP dit kaartje kun je zien waar Tiberias lag. Je ziet dat de hoge Arbelrotsen vlak bij Tiberias lagen. Daar strekte zich de vlakte van Galilea uit.

Het meer van Galilea gezien vanuit Tiberias

De zon komt op boven het meer.

Onder de ruines van het paleis van Herodes Antipas trof men de vloer aan van het Sanhedrin dat na de verwoesting van Jeruzalem zijn zetel opsloeg in Tiberias. Zie ook Tiberias/Sanhedrin

Hebben hier soms ook Maria Magdalena en  Susanna gelopen ? Zij waren toch de vriendinnen van Johanna, de vrouw van de rentmeester van Herodes Antipas ?(Luc.8:3)

   

Tiberias ligt aan het meer van Genesaret. Jezus heeft er nooit vertoefd, hoewel de boten die dagelijks voor een trip over het meer vanaf  Tiberias vertrekken 'Jezus-boten' genoemd worden.

 Toch wordt de stad wel vermeld in Joh. 6: 1.  Het was een schitterende stad, veel fraaier dan bijvoorbeeld het dorp Kafarnaum, waar Jezus woonde. 

 Herodes Antipas had er een stadion laten bouwen en een fraai paleis met gouden dak, maar de Joden meden de stad, want hij was gebouwd op de ruïne van een vroegere Joodse stad.

 Toch had Herodes wel een mooie synagoge laten bouwen om de Joden te paaien.

Herodes Antipas

 

Vanaf het jaar 18, toen Jezus ongeveer 25 jaar was, bouwde Herodes Antipas deze pronkerige stad. Omdat de stad door de Joden werd gemeden moest hij bevolkt worden door mensen van buiten onder dwang  er te vestigen. 

 Tiberias is vandaag een schitterend vakantieoord en in de vele restaurants die de plaats vandaag rijk is kun je overal de heerlijke Petrus-vis proeven.

 Het meer van Galilea wordt ook wel genoemd het meer van Genesaret. De evangelist Johannes noemt dit meer ook de zee van Tiberias (Joh.  6:1)

Die naam moet  in zijn tijd wel heel modern geklonken hebben, want de stad Tiberias was pas omstreeks het jaar 26 gesticht door Herodes Antipas. Hij was een zoon van Herodes de Grote en is vooral bekend geworden door zijn toestemming Johannes  de Doper te laten onthoofden en door zijn poging met Jezus in gesprek te komen.

 Herodes wilde de toenmalige keizer Tiberius in het gevlei komen en daarom noemde hij de nieuwe stad die hij stichtte naar deze keizer: Tiberias.  Herodes Antipas was eigenlijk geen koning. Dat was wel zijn vader Herodes de Grote.

Lucas noemt deze Herodes  heel correct tetrarch. (NBV) De vertaling van het Ned.  Bijbel Genootschap heeft "viervorst"en dat is ook de goede vertaling, maar het is geen  goed Nederlands.

Wij kennen deze term niet. Oorspronkelijk was een viervorst een vorst over een vierde deel. Een viervorst was geen koning zoals koning Herodes de Grote, maar een koning van een ietwat lagere rang. Hij was nooit soeverein of zelfstandig.

Nu worden in Lucas 3 : 1 worden naast de stadhouder Pontius Pilatus  als stadhouder over Judea nog drie tetrarchen,(viervorsten) genoemd. Behalve de viervorst Herodes Antipas was dat Filippus, de halfbroer van Herodes Antipas die tetrarch was  over een gebied oostelijk en noordelijk van het meer van Galilea,

Iturea en Lysanias, de jongste zoon  van koning Herodes over een gebied ten noorden van Damascus.

Herodes Antipas en Filippus hebben een nieuwe stad gesticht en allebei hebben ze in de naamgeving de keizer  in Rome in het gevlei willen komen. .

 Herodes Antipas noemde zijn nieuwe stad naar keizer Tiberius en Filippus noemde de nieuwe stad die hij uit de grond stampte Caesarea Filippi, het keizerlijke Filippi.

Lucas 3: 1

 

Lucas vermeldt heel nauwkeurig:

Pontius Pilatus stadhouder over regio Judea

Herodes Antipas tetrarch= viervorst over regio Galilea

Filippus,tetrarch, over regio oostelijk en noordelijk Jordaan

Lysanias tetrarch, over noordwestelijk Damascus

Jaren later werd Tiberias een centrum van Torastudie  en werd er veel gedaan aan bijbelstudie en werd de grondslag gelegd voor de vocalisatie van de tekst van de Hebreeuwse bijbel. Onlangs ondekte men op deze plek de marmeren vloer van het Paleis van Herodes!

Ook de zetel van het sanhedrin werd hierheen overgebracht. Nog veel later kwam hier het graf van Maimonides, de grote Joodse geleerde.

Griekse stad in het Joodse land

Tiberias droeg in de tijd van Jezus een heel ander karakter dan de andere steden aan het meer van Galilea.

Herodes Antipas besloot in die jaren een stad te bouwen naar het model van de Griekse steden.

 Tiberias moest een stadstaat worden met eigen wetgeving buiten de invloed van de Joden om.

.Het heeft er alle schijn van dat Petrus, de Galilese visser, er weinig behoefte aan had in zijn toespraken Tiberias te noemen toen hij na de uitstorting van de Heilige Geest leiding moest geven aan het kerkelijk leven.

Juist te Jeruzalem, waar de Farizeeën meer dan elders in het land gezag hadden, kon het naar voren brengen van deze naam gemakkelijk aanleiding geven tot heftige polemieken.

.Daarom wordt de naam Tiberias door Marcus de tolk van Petrus niet genoemd.

Trouwens ook niet door de andere evangelisten.

Het vierde evangelie brengt ons in een totaal andere situatie.

Geschreven tegen het einde van de eerste eeuw, toen de afkeer aanzienlijk verminderd was, kon de stad zonder bezwaar worden genoemd.

Volgens Josefus was Tiberias vrijwel de enige stad aan de oever van het meer, die zonder narigheden de oorlog te boven was gekomen.

De andere steden waren uitgemoord of ontvolkt. Het is daarom typerend dat Johannes tot tweemaal toe spreekt over de 'zee van Tiberias'.Johannes zal zich bij het heersende spraakgebruik hebben aangesloten.