A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Goedkope genade is genade zonder navolging


Bonhoeffer heeft ons gewezen op het gevaar van de ‘goedkope genade’ Goedkope genade is genade zonder navolging,  vergeving zonder verootmoediging. Goedkope genade is genade zonder diepgang, genade zonder oproep tot geloof en navolging.

Goedkope genade vindt men vooral in een consumptieve cultuur waar alles aan komt op consumptie

Tot de navolging van Jezus behoort ook zelfverloochening. Zelfverloochening is niet hetzelfde als zelfwegcijfering.Het betekent overgave, beschikbaar zijn. Zelfverloochening is wegcijfering van je egoïstische ik

Goedkope genade is vrijblijvend.  Kostbare genade niet Alleen de gelovige gehoorzaamt en alleen de gehoorzame gelooft

Bonhoeffer  schreef: We gaan een tijd zonder religie tegemoet. Wat bedoelde hij hiermee ? Hiermee bedoelde hij dat het algemeen vrome bewustzijn en het aangeboren zedelijk besef van de mens zou verdwijnen. Religie zou niet meer vanzelfsprekend zijn. Eeuwenlang heeft de Europese mens geleefd met een referentiekader waarin God als vanzelfsprekend aanwezig was.Dat kader is in elkaar gestort.

Maar als dit referentiekader, (dit soort vrome collectieve bewustzijn) wegvalt welke landingsplaats voor het Evangelie is er dan nog ? De grote vraag was of het mogelijk zou zijn de praxis van de navolging van Jezus aan de orde te stellen, los van het christelijk religieus interpretatiekader van de werkelijkheid.

Op politiek en maatschappelijk terrein treffen we een neutralistisch atheïsme aan, maar de religieuze vragen zijn gebleven. Religie is weer in.  Wat is echter de waarde van de herlevende religiositeit? Bonhoeffer heeft dus enerzijds gelijk.  Wij wijn Godloos geworden.  Maar anderzijds heeft hij geen gelijk m. i. want de mens blijft zoeker naar een transcendente werkelijkheid.

De essentiële dingen van het leven zien we niet. Alles wat in het licht leeft stamt uit het donker en de verborgenheid van de moederschoot, zoals de wortels van een boom in de aarde verscholen liggen. Moderne mens heeft geen oog voor het mysterie .

God is een mysterie omdat Hij klein, gering zwak, weerloos, arm.  De kerk is geen godsdienstige gemeenschap van Christusvereerders, maar niets anders dan dat deel der mensheid waarin Christus gestalte heeft aangenomen.

Vergoddelijking van de wet en verwettelijking van god was de zonde van Israël. 

Onze gerechtigheid is meer dan die van alle vrome mensen bij elkaar, want de gerechtigbheid van Christus een vervulde gerechtigheid, een geschonken gerechtigheid.

God wil niet geeerd worden wanneer onze broeder onteerd wordt.

Er bestaat een satanswaarheid.  Het is haar wezen onder de schijn van waarheid alles te loochenen wat werkelijk is.

In den beginnen is geen tijdsaanduiding, want is er nog mogelijkheid terug te denekn.

De heerschappij is op zijn schouders.  Dat betekent dat hij deemoedgen aanneeemt en hoogmoedigen  verstoot.