A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van bijbelse plaatsen door Eusebius van Caesarea


 

 Onomasticon

Haven van Caesarea aan Zee.

 Hier woonde Pontius Pilatus. (Ik kwam zijn naam nog tegen ingekrast in graniet) Hier heeft Herodes heel veel laten bouwen. O.a. een theater dat nog vrij goed is bewaard gebleven.

Eusebius auteur

Hier woonde later ook de beroemde geschiedschrijver Esebius van Caesarea

Vanuit deze plaats reisde hij door heel Palestina om plaatsen te bezoeken en te beschrijven in zijn Onomasticon. De haven is nu een onderwatermuseum.

Theater van Caesarea

 

Een onomasticon is een woordenboek of woordenlijst van plaatsnamen. Het bekendste ‘onomasticon’ is het Bijbelse plaatsnamenboek van Eusebius van Caesarea.

Hij leefde in de vierde eeuw A.D.. Als bisschop van Caesarea reisde hij vaak naar Jeruzalem en bezocht vele plaatsen in het Heilige Land.

Ook maakt hij een dankbaar gebruik van de kennis van de vele Joden in Caesarea.

Kennelijk was hij van plan een lijst te maken van alle Bijbelse plaatsen, want de ondertitel van zijn Onomasticon was”Betreffende de plaatsnamen in de Heilige Schrift”.

Eusebius heeft zich beperkt tot plaatsen in het Heilige Land.

Toch blijkt dat hij zijn plan ruimer heeft opgevat, want hij vermeldt ook de namen van rivieren, woestijnen, bergen en districten, zoals ik heb gedaan op mijn site.

Op grond van zijn informatie konden honderden plaatsen gelokaliseerd worden.

Eusebius baseerde zich op de zogenoemde Hexapla, een compilatie van zes Griekse vertalingen in zes kolommen naast elkaar door Origenes.

Het bevat uitvoerige vertalingen van Hebreeuwse plaatsnamen in het Grieks. Origenes produceerde zijn Hexapla ook in Caesarea.

Eusebius schreef als uitzondering ook uitvoerig over Babylon en hij volgt de alfabetische ordening volgens het Griekse alfabet van Alpha tot Omega.

Sinds 2006 is er van het gehele onomasticon een Engelse vertaling van C.Umhou Wolf

Om een voorbeeld te noemen: als je opzoekt ‘ Jabbok’;  lees je bij hem  ‘rivier in de ravijn die Jakob overstak en waar hij worstelde met de verschijning en zo zijn naam veranderd werd in Israël.’