A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Openbaring Johannes


 

 

 

Zie ook Apocalyps, Nieuw Jeruzalem, Eindgericht, Beest uit de aarde enz. enz.

 De paroesie of aankomst van  Christus, De Dag des HEREN, de Wederkomst of comeback

 

 

 

 

Johannes is een ziener. God laat hem een werkelijkheid zien, die heel anders is dan de werkelijkheid die wij met onze zintuigen kunnen waarnemen. Het is een totaal nieuwe visie. Het is een visioen. Het is geen open baring van Johannes, maar een Openbaring van de levende Christus áán Johannes:.”Openbaring van Jezus Christus, die Hij van God ontving (Openb. 1:1)”. Het is een Apocalyps, (een wegnemen van een bedekking of deksel betekent dit Griekse woord).Een apotheek is een gebouw waar medicijnen worden weggezet. Het omhulsel dat over heden, verleden en toekomst  ligt wordt weggeschoven. Er vindt een onthulling plaats.

Je kunt ook zeggen:De sluier die over ons leven en onze toekomst hangt, wordt even weggeschoven. Het boek ‘openbaring’ is een ont-sluiering, een profetische doorlichting an de geschiedenis. Wat ziet Johannes als die  sluier wordt weggenomen? Hij ziet een troon. Er stond een troon in de hemel en daarop  zat een iemandachtig wezen.(4:

2) Er wordt dus geregeerd.  Er is iemand die de leiding heeft. Boven de chaos van deze wereld is er Iemand die de touwtjes in handen houdt. Rondom de troon ziet Johannes 24 oudsten. Zij vertegenwoordigen de gelovigen van het Oude en Nieuwe testament.

De leider wordt als een godheid aanbeden

 

 

Oorlog in de hemel

 

 

 

 

In Matteüs 28 : 18 lezen we dat de opgestane Heer op zijn leerlingen toekwam en zei:”Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de V ader de Zoon en de Heilige Geest 

Maar waarom maakt Hij dan niet radicaal een einde aan al die ellende op aarde? Hij kan het toch? Christus heeft toch alle macht(bevoegdheid) gekregen? Het antwoord vinden we in hoofdstuk 12 van het boek Openbaring. Het blijkt  dat het in de hemel helemaal niet zo vredig was toegegaan. Er kwam oorlog in de hemel(Openb.12:7))Je zou denken: maar dat kan toch niet waar zijn? De hemel is toch de plaats van vrede en geluk? Ja dat is de hemel nu zeker. Maar ooit woedde er een verschrikkelijke oorlog:Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan  tegen de draak. Wie is die grote draak? Dat is de duivel, de satan  de grote vijand van de Christus. Hij werd uit de hemel geknikkerd en op aarde geworpen en zijn engelen met hem (Openb.12:9).Geen wonder dat de duivel nu woedend is. Hij heeft immers geen plaats meer in de hemel en hij kan de mensen voor Gods aangezicht dus niet meer aanklagen.

 

De aanklager uit de hemel geschopt 

De draak heeft tien hoornen. En een hoorn is een beeld van macht. En tien is het getal van aardse volheid. We moeten er goed op letten dat de Satan als aanklager uit de hemel is gegooid. Als aanklager van de mens bij God heeft hij geen enkele plek meer. Hij heeft geen  recht van spreken meer door de persoon en het werk van Jezus Christus. Hij is onze grote pleitbezorger en al zijn zijn aanklachten nog zo veelvuldig, Christus is onze pleitbezorger heeft het laatste woord. Hij is onze enige Voorspraak. Zie bij voorspraak.

 

 

 

De aan klager van onze broeders en zusters die ons dag en nacht aanklaagde voor onze God is ten val gebracht.(12:11) Die broeders en zusters hebben dank zij het bloed van het Lam en dank zij hun getuigenis overwonnen. Daarom juich hemelen allen die daar wonen, Maar wee de aarde, want de duivel is naar jou afgedaald. Hij is woedend want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. Voordat zijn grote vijand Jezus verschijnt, wil hij nog zoveel mogelijk kapot maken. In die tijd leven  we. De Bijbel noemt die tijd de eindtijd. Dat is dus de tijd waarin de duivel alles op alles zet om zoveel mogelijk schade toe te brengen aan de aarde en de bewoners op aarde, voordat Jezus terugkomt. De grote Aanklager heeft in de hemel geen recht van spreken meer. Op aarde is hij daarentegen ongelooflijk actief. Als de opgestane Heer terugkomt  is het gedaan met zijn demonische macht en invloed.                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

Waar gaat het over in het boek Openbaring?Het gaat over een profetische belichting van de geschiedenis en de tijd waarin wij leven. Laat ik eerst zeggen wat het niet is: Het is geen troostboek voor vervolgde christenen. Het is ook niet d het spoorboekje  dat ons aangeeft in welke periode   van de geschiedenis we nu leven. In het middelpunt staat de figuur van Jezus Christus.

Vervolgde christenen

 

 

 

 

Volgens de Rooms-Katholieke  organisatie Kerk in Nood  hebben christenen op grond van hun geloof het meeste te lijden van vervolging en discriminatie.

(Zie de  internationale jaarreportage in Religous Freedom,) Maar ook via protestantse kerken kun je dit geluid horen.

Wereldwijd worden christenen vervolgd. Het ergst wellicht in Noord-Korea.

 

Noord-Korea

 

Er wonen naar schatting honderdduizend christenen in dat land, maar voor God en voor de christenen is absoluut geen plaats. Dertigduizend (bijna een derde!) van hen zit in strafkampen ,waar de overlevingskansen klein zijn. Dat vertelde een jonge Noord-Koreaan onlangs op een bijeenkomst van de Stichting ‘De vervolgde Kerk’ in Nijkerk. Veel informatie kunt u vinden in het boek  De geheime erfenis, uitgegeven door Stichting Ondergrondse Kerk(SDOk).Het boek is geschreven door Eric Foley. In dit boek beschrijft hij ‘van binnen uit’  het leven van de christenen in Noord-Korea. Dat is uniek, want vrijwel alle Noord-Koreaanse christenen die wij kennen zijn pas ná hun vlucht via China tot geloof gekomen. De heer Bae( een schuilnaam) die in Nijkerk sprak vertelde over leven van christenen daar uit eigen ervaring. Bae weigerde te knielen voor het beeld van de toenmalige leider Kim Jong II. 

 

Openbaring 12 en 13

 

Dit herinnert ons aan wat we lezen in het boek ‘Openbaring’ over  het beest uit de zee, dat iedereen moest aanbidden.Het beest uit de aarde duidt op de staatspropaganda van het beest uit de aarde. (Openbaring hoofdstuk 12 en 13) Hoofdstuk 12 is één van de meest indrukwekkende  hoofdstukken van dit laatste Bijbelboek.  De twee handlangers van de Grote Draak zijn nu ook nog actief, alleen dragen ze andere namen dan in de tijd van de Bijbel. Waarover gaat het eigenlijk in het laatste bijbelboek? Het gaat over de eindtijd, die nu al aangebroken is. Het omvat de periode tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Het gaat over de laatste stuiptrekkingen van de Draak, de duivel voordat zijn grote tegenstander Jezus Christus zal verschijnen. Heel de geschiedenis loopt uit op de triomfantelijke comeback van de Christus. Satan weet dat hij weinig tijd heeft, daarom zet hij alles op alles om nog zoveel mogelijk op aarde kapot te maken en volgelingen van de Heer het leven onmogelijk te maken. Die Draak zat achter de keizers  Domitianus en Nero en vervolgt ook de christenen in Noord-Korea!         

 

Hoofdstuk 12

 

Vers 19 van hoofdstuk 11 hoort bij hoofdstuk 12.

 Het elfde hoofdstuk eindigt als volgt:Toen ging Gods tempel in de hemel open (die was namelijk   gesloten)en verscheen daar de ark van  het verbond( die was altijd onzichtbaar, verborgen achter het voorhangsel) En wat ziet Johannes nú ?De tempel Gods in de hemel is geopend geworden   en  de ark is gezien in de tempel. Maar dat is geweldig. Voor de gemeente zijn er nu geen geheimen meer. De tempel Gods staat open! De toegang is vrij. En daar binnen is geen voorhangsel meer. Het is gescheurd. Dan wordt de ark van het verbond gezien! De ark is Gods troon: getuige de cherubs. Welnu: wonen doet Hij al door Jezus Christus. God wil wonen onder zijn volk. Het Woord is vlees geworden en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hij is de ark van Gods verbond!En Hij is gezien in zijn eigen, hemelse tempel. Gods troon is een genadetroon.

 

Groot teken

 

Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken:een vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd (Openb. 12:1)

Een groot teken is geen mirakel. Dit ‘teken’ is een vrouw. Uit heel het verband blijkt dat het een zinnebeeldige  voorstelling is van Gods volk, van de kerk van Jezus Christus. Johannes kent de gemeente als de bruid van Christus. We kunnen denken aan Genesis 1:1`26.God maakte twee grote lichten. Het grote licht om te heersen over dag en het kleine licht om te heersen over de nacht. De vrouw is bekleed met de zon, dat is met de zon der gerechtigheid en  de maan is onder haar voeten. We zullen bij de maan aan Gods Woord moeten denken. De kerk is gegrond op de Schrift. De kerk is gebouwd op het fundament van profeten en apostelen. Johannes ziet ook  een krans van twaalf sterren rond het hoofd van deze vrouw. Ik vermoed dat de twaalf sterren de twaalf apostelen voorstellen. De kerk is dus heel belangrijk: zij is de zon der gerechtigheid, gebouwd op de Schriften en geleid door twaalf apostelen.

 

Geboorte van Jezus

  

De vrouw is zwanger en zal een kind baren. Maar die vrouw wordt bedreigd. Ze is in gevaar. Zal de bevalling wel doorgaan? Want wat zien we? Er verschijnt nog een ander teken in de hemel: een grote vuurrode draak staat voor de vrouw en wil de geboorte van het Kind verhinderen. (Herodes de Grote).Er is geen twijfel mogelijk wie met die  Draak wordt bedoeld. Het is de oude slang, die al in Genesis 3  genoemd wordt.  Het is de grote verleider, de gladdekker die mensen  en volken vergiftigt.. Die draak gaat voor de vrouw staan die op het punt staat haar kind te baren. Het is de duivel, de satan. Hij is de mensenmoordenaar vanaf het begin zegt Jezus (Joh. 8:4). Hij is vuurrood vanwege zijn bloeddorstigheid. En toch werd dit teken inde hemel gezien. Hoe kan dit toch?Zelfs die afschuwelijke draak heeft een teken dat op zijn hemelse herkomst ziet, want hij heeft  zeven hoofddiademen. En zeven is het heilig getal dat in openbaring  gebruikt wordt voor zaken die  op de hemel slaan. De draak heeft tien hoornen. En een hoorn is een beeld van macht. En tien is het getal van aardse volheid. Nu wordt in Openb, 9:  1 gezegd dat de satan een ster is, gevallen uit de hemel En hij viel niet alleen. Een groot gedeelte van de engelen sleepte hij mee in zijn val. Het is deze satan die in Openb. 9:11 Apolyon genoemd wordt

 

De draak en zijn handlangers

 Toen de draak zag dat hij op aarde gegooid was, achtervolgde hij de  vrouw die een zoon gebaard had.(Op. 12 :13 en volgende verzen)

In de profetische doorlichting van de geschiedenis blijkt het te gaan om een heftige strijd tussen de draak en de vrouw, tussen satan en de gemeente van Christus, dat is het nageslacht van de vrouw De draak heeft ook zijn handlangers. Daarvan  lezen we in het 13 e hoofdstuk. Die twee machtige bondgenoten van de draak worden in dit hoofdstuk aangeduid  als ‘het beest ui de zee’ en ‘het beest uit de aarde’. De christenen aan wie Johannes zijn openbaring schrijft, zullen direct begrepen hebben  welke twee machten Johannes daarmee in eerste instantie op het oog had. Vermoedelijk werd daar het westelijke deel van het  Romeinse rijk mee  bedoeld met Rome als centrum. Dit rijk lag midden in de Middellandse zee en het had zijn macht ook opgebouwd  uit de zee. Ieder begreep onmiddellijk dat met het beest uit de zee Rome werd bedoeld. Het oostelijke deel van dit rijk lag in het huidige Turkije met Efeze en Milete als middelpunt.  Dat is het beest uit de aarde of uit het land. Zij hangen met hun antichristelijke macht en propaganda de beest uit over het nageslacht van de vrouw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij over aan deze beesten. Dat de kerk in het West-Romeinse rijk en in hert Oost Romeinse rijk zo heftig vervolgd werd, was het werk van de draak en zijn handlangers, het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Nu moeten we niet direct zeggen:’ o, dan hebben wij  daar niets mee te maken. Het gaat zeker ook ons aan in deze tijd. In de profetische doorlichting van de geschiedenis, zijn het door de eeuwen heen weer andere beesten, die het nageslacht van de vrouw op leven en dood achtervolgen. Ze dragen door de eeuwen heen weer andere namen. Hitler met zijn Derde Rijk was ongetwijfeld ook een dergelijk  angstaanjagend beest, in dienst van de draak.

  

Het tweede beest

 

Het tweede beest  ziet er anders uit dan het eerste. Het eerste beest had tien horens, maar het tweede beest heeft  er slechts twee, net als een lam. Het lijkt zo onschuldig. Vergis je echter niet. Hij lijkt op een lam, maar het  spreekt als de draak: godslasterlijke taal Het is de stem der valse profetie de valse theologie. Dat beeld heeft grote invloed,want het weet de massa op te zwepen om het eerste beeld dat  is die goddelijke staatsalmacht te aanbidden Dat slaat ook op Kim Jon II, die als een goed vereerd moest worden.

 

 

 

Paroesie/ Wederkomst

 Hij die van deze dingen getuigt, zegt:Ja, ik kom spoedig!(Openb.22:20) Wie is Hij die van deze dingen getuigt? Dat is de levende Heer Zelf, die al vanaf Joh. 22:10 aan één stuk aan het woord was. Hij geeft hier antwoord op de dringend roep van de bruidsgemeente ”Kom”(vers 17). De Heer is hier de Bruidegom. Hij is intens verheugd dat zijn bruidsgemeente zo heftig naar zijn komst verlangt! 

De alles en allen overweldigende gebeurtenis in de toekomst is de parousie van Jezus.

Het woord parousia werd in de hele Oosterse wereld tot in de tweede eeuw gebruikt als staande uitdrukking voor de aankomst of het bezoek van een koning of keizer ergens in zijn rijk. Na een dergelijk hoog bezoek brak er meestal een nieuwe periode aan voor die regio. Het ouderwetse woord ‘wederkomst’ wordt nog vaak gebruikt. Het  oorspronkelijke woord vinden we terug in Hand.1:11 ’Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen.’(NBV) Wij mensen zijn op weg naar de grote dag van zijn komst. Die dag wordt al in het Oude Testament genoemd ‘De Dag van HEER.(De Jom Jahweh) Op die dag vindt de glorieuze intocht op aarde plaats van de Messias.

 

Maranatha

 

De eerste gemeente leefde intens uit die toekomstverwachting. Zij riepen het elkaar ook toe als een begroeting: Maranatha (Jezus komt er aan). Dit Aramese woord kan ook als een bede gebruikt worden: Kom Heer.

Paulus heeft dit woord ook gebruikt in 1 Kor. 16: 21.Paulus moet hier zeer bewogen zijn geweest. Hij pakt niet allen de pen van zijn schrijver om een eigenhandig geschreven groet toe te voegen, maar hij laat er ook aan vooraf gaan “Als iemand de Heer niet liefheeft, hij zij vervloekt”

Dit anathema doet ons vreselijk schrikken. Dat is toch niet liefdevol. Maar het is nu nog een dringende waarschuwing, opdat het niet gesproken  hoeft te worden als Jezus inderdaad komt. Er zit daarom in deze oproep een zeer dringend appel! Wij allen moeten ons daarop concentreren. We worden niet allereerst opgeroepen ons te bekeren tot een deugdzaam leven, maar op het ene nodige: een relatie met de Heer. Het is een zaak van to be or not to be. Wij staan of vallen met onze verhouding tot de Heer. Hèm zullen wij liefhebben. Wie Hem niet liefhebben, heeft geen toekomst. Paulus eindigt zijn brief toch zeer bemoedigend:De genade van de Heer Jezus zij met u (1 Kor. 16:22).

 

Hij komt als Rechter

 

In de Middeleeuwse kerken werd Jezus als rechter afgebeeld. Als de gelovigen de kerk binnengingen zagen zij als eerste beeld boven het voorportaal van het kerkgebouw de figuur van een rechter. Als Jezus zou komen als Rechter, zou Hij uit het oosten komen. Zo dachten zij op grond van Matt. 24 :27 “Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht in het westen,  zo zal ook de Mensenzoon komen’. Daarom bevond zich in de Romaanse kerken het beeld van de komende rechter zich in de oostelijke apsis. De oriëntatie was op het oosten gericht, terwijl in de eerste eeuwen daarentegen  Christus werd afgebeeld als de Goede Herder met een lam in zijn armen. Dat beeld kom je  vaak tegen n de catacomben!

  

Cred0 (ik geloof)

 

De kerk heeft deze tweede komst van Christus  ook enthousiast beleden in de Apostolische Geloofsbelijdenis (het Credo): Ik geloof in Jezus Christus, gezeten aan de rechterhand van de almachtige Vader, vanwaar Hij kómen zal. In de psalmen wordt dit ook enthousiast uitgeroepen: Hij komt, Hij komt om d’aard te richten, de wereld in gerechtigheid.

Dit komen gebeurt niet stilletjes. Het is een alles overweldigend komen. In Israël werd bij hoogst belangrijke gebeurtenissen op de bazuin, de Sjofar geblazen. Bijbel zegt als Jezus zal komen zal dit gebeuren aangekondigd worden met bazuingeschal.

Hij zal komen om te oordelen. Daar kan voor de moderne mens die religie soft en harmonieus vindt, iets afschrikwekkends in zitten. Maar de Rechter is ook de Redder. Met zijn komst zullen alle graven geopend worden. Vergeten plaatsen, vergane plaatsen zullen dan met recht Bijbelse plaatsen worden.

 

 

 

·

Getallen in Openbaring

 

In het boek Openbaring van Johannes komen veel getallen voor die een symbolische betekenis hebben. Ze moeten niet zuiver rekenkundig opgevat worden. De achtergrond daarvan is de Joodse apocalyptiek. In heel het Midden-Oosten kwam vroeger een oosters-symbolische manier van denken voor. De Grieken hielden  er van om de natuurkrachten te personifiëren. Ze stelden bijvoorbeeld de vier windstreken voor als menselijke personen. De Joden gebruikten daarvoor getallen. Ook Johannes die het boek Openbaring schreef maakte een gebruik van de Joodse getallen symboliek. De geadresseerden hebben die symbooltaal onmiddellijk begrepen, maar voor ons moet dit uitgelegd worden. God past zich in zijn openbaring altijd aan aan wat mensen kunnen begrijpen. Vroeger zouden ze deze zin niet begrijpen; God is good 4 you!

Waarom werden de 5 oudvaders en de drie aartsvaders zo oud? Dat zijn symbolische getallen. Nu geef ik een heel korte uitleg van enkele getallen.

1

Het getal 1 wijst op de volmaaktheid en eenheid van God. God is een enig HEER.(Deut.6:4). Hij is niet dubbelzinnig of dubbelhartig. Hij is eenzinnig.

2

2 is het getal van gemeenschap en getuigenis. Voor de rechtbank moet je altijd met z’n tweeën zijn. De Farizeeën zeiden van Jezus’ toespraak: Uw getuigenis is niet waar. Je moet toch met z’n tweeën zijn? U spreekt alleen maar voor u zelf. Ja, zegt Jezus. Mijn hemelse vader getuigt met mij

 3

Drie is het getal van  God, de Vader, Zoon en Heilige Gest. In Jezus woont de goddelijke volheid lichamelijk (Kol.)

4

Het getal 4 is het getal van de hele aarde. Let op de vierwindrichtingen: zuid, noord, oost en west.

7

Het getal 7 is het getal  van de volheid. Het is een combinatiegetal  3 en 4. Maar je kunt ook zeggen drie maal vier en dan krijg je 12. Het getal 12 is het getal van de compleetheid en totaliteit.

8

Het getal 8 is het begin van een nieuw tijdperk. De besnijdenis vond plaats op de 8 ste dag en de 8ste dag is de opstandingsdag van Jezus

10

 Tien is het getal van de volle maat 7 en 3= 10. Maar je krijgt 10 ook door 1,2,3 en 4 op te tellen En wet u was 1000 is? 10 maal 10 maal 10 Oneindig veel.

11 Elf is het getal van de vervulling. Het is samengesteld uit 7 en 4. De volheid van God zal eenmaal de ganse aarde bedekken! 12 

Wat betekent in Openbaring 21 :12 en 13  dat het Nieuw Jeruzalem 12 poorten heeft en 12 fundamenten.?

Dit is een verwijzing naar de 12 stammen van Israël en de 12 apostelen. Het getal 12 is het getal van de volheid, namelijk 3 maal 4.Het is het getal van Gods verkiezing.

24·De 24 ouderlingen (Openb.4 : 4) zijn een symbolische weergave van de kerk van het Oude Testament (12 stammen van Israël) en  van de kerk van het Nieuwe Testament (12 apostelen) Het getal 12 is ook het getal van Gods verkiezing. Jezus koos zich 12 discipelen.40

Het getal 40 is het getal van de opvoeding en de beproeving. Vergelijk: de veertigdagentijd voor Pasen. Israël was 40 jaren in de woestijn.

 

666

 

Het getal 666 (Openb. 13 : 18) is het getal van het  beest,van de mens, de antichrist, die God (777) probeert te evenaren.(bijna 777), maar hij blijft een onvolmaakt mens (666) Het is ook mogelijk dat dit getal de letterwaarde is van kezier NERO

 1.000 Het duizendjarige rijk symboliseert de toekomstige onaantastbaarheid van de triomferende kerk voor alle aanvallen van satan.

Ook het getal 1.000 zullen we symbolisch moeten verstaan. Het is het getal vande volheid van Gods schepping. 10 maal 10 ,maal; maal 10. Hierover is iedereen het wel eens. Maar wat betekent dan het duizendjarige rijk? Hier wordt verschillend over gedacht. Ik denk vooral aan de ‘aanhangers van het duizendjarige rijk’. Die worden chiliasten genoemd naar het Griekse woord voor duizend (chilia).Er zijn twee stromingen in het chiliasme. De ene stroming verwacht een duizendjarig rijk aan het einde der tijden. Die zou beginnen met een eerste wederkomst van Christus. Bij die wederkomst zou het om een selecte groep mensen gaan, die met Christus meegevoerd worden in de lucht (Thess). De definitieve wederkomst zou  veel later plaats vinden. Anderen menen dat met het duizendjarig rijk de periode wordt beschreven vanaf de hemelvaart van Jezus tot zijn terugkeer in heerlijkheid.  Ik denk toch dat in Openbaring 20 geen historische periode wordt beschreven, noch in de eindtijd, noch vanaf hemelvaart tot wederkomst. We zullen bij Openb. 20;1-8  ook moeten denken aan een symbolische betekenis. Het duizendjarige rijk symboliseert de toekomstige onaantastbaarheid van de triomferende kerk voor alle aanvallen van satan. Denk aan Ezechiël 38 en 39 waar we ook te doen hebben met een symbolische, niet historisch- realistische beschrijving. Het duizendjarig rijk is dan niet een bepaalde ‘fase’ van de eindtijd, maar  een symbolische profetische presentatie van de alles overwinnende kracht van Christus in zijn toekomst.

 144.000 

·Voor de troon van God ziet Johannes een grote schare die niemand tellen kan (Openb. 7 : 9), maar hoewel die menigte ontelbaar is, is ze toch beperkt. Ze omvat niet alle mensen. Het zijn er 144.000.(Openb. 7 : 4) d.w.z.   12 maal 12 maal 1000. Weliswaar een onafzienbare menigte (daarop wijst het getal 1000) maar toch weer beperkt want 12 is het getal van Gods verkiezing( 12 stammen van Israël en Jezus koos 12 discipelen uit)

 1260 

De tijd van Christus’ kerk op aarde is ook beperkt. De kerk wordt in Openb. 12 : 6 vergeleken met een vrouw in de woestijn en zij zal daar blijven 1260 dagen. Daarmee wordt aangegeven de periode tussen de Hemelvaart van Christus en zijn wederkomst. Getal 7 is het getal van de volheid van de tijd,dat is 7 jaar . Nu is Christus  het symbolische midden dus: drie en een half jaar = 42 maanden. En 42 maal 30:  1260 dagen. Het lijkt speculatief, maar dit is toch de enige verklaring van die 1260 dagen.