A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Onderwereld en Jezus


 

 De demonen smeekten Jezus hun niet naar de onderwereld te laten gaan Als het u belieft. .( Lucas 8:3) 

 

 

 Gerasa de woonplaats van de bezetene, bezet bezit van de onderwereld.

(zie ook Onderwereld  enEgypte)

De onderwereld is een Bijbelse plaats. Maar waar ligt die plaats? Als er een onderwereld is, is er dan ook een bovenwereld? In het land van de Gerasenen, aan de overkant van het meer van Galilea, worden Jezus en zijn leerlingen geconfronteerd met een afschrikwekkende verschijning. De leerlingen zijn doodsbang voor hem. Maar Jezus niet. Hij blijft rustig. Hij vraagt:”Hoe heet je?” De man antwoordt: “ Ik heet Legioen” Er woonden namelijk vele demonen in hem”. Wat is een legioen?

 

Legioen

  

Een legioen telt zo’n vijf,zesduizend soldaten. Dag en nacht is de man een speelbal  van demonen. Het is dan geen wonder dat er niets meer overblijft van zijn identiteit. Hij weet zelfs niet wie hij is. Hij antwoordt:’ Legioen”...

De demonen smeken Jezus hem niet naar de onderwereld te sturen. Hun enorme macht is niets vergeleken bij de macht van Jezus. In Openbaring 9 wordt hetzelfde  Griekse woord gebruikt. De NBV vertaalt ‘onderwereld’. Andere vertalingen geven het woord  ‘afgrond’ of ’ onderaardse diepte’. Als die put daarheen geopend wordt, komen er vreselijke sprinkhaanmonsters uit omhoog die de macht krijgen om de mensen te pijnigen. Dat verhaal doet  de rondte.

 

Apolyon

  Ze hebben zelfs een koning die de ‘Verderver’  wordt genoemd. Zijn naam is Addan (Hebreeuws)of ApolyonGrieks)  

Gerasa en de Gerasenen  

   Hier zie je de ruïnes van Gerasa. De stad heet nu Jerasj.Hier bevond zich in de tijd van Jezus de hoofdstad van het land der Gerasenen. Macedonische kolonisten hadden zich hier (310 v. Chr.) gevestigd.= Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasenen. (Marc. 5:1)De man ging weg en maakte in Dekapolis bekend wat Jezus  voor hem had gedaan, en iedereen stond verbaasd (Marcus 5:20)  

Jezus en de Gerasenen 

 

In Kapernaum voelen de discipelen  zich thuis.  Daar is het veilig,Daar is de synagoge, daar woont de Meester.  Maar de overkant: dat is heidens gebied.  Daar wonen de Gerasenen.

Die Grieks sprekende bewoners moeten helmaal niets hebben van Israël en de God van Israël. Het land van de Gerasenen telde 10 steden en die tien steden hadden met elkaar verbond gesloten tegen Israel.  Decapolis. Nu ligt deze regio in het noorden van Jordanie. Voor Israel politiek gevaarlijk en vijandig gebied.

De discipelen worden doodsbang als Jezus zegt Kom we gaan naar de overkant.

  Hij zet voet aan wal bij de Gerasenen, heidenen die varkensvlees eten en Israël en de God van Israël verachten. De plaats zelf heet Gaddara en ligt 5 km van de oever van de zee van Galilea.

 

De bezetene

Nauwelijks is Jezus aan land gegaan, of daar heb je de poppen al aan het dansen. Als  Jezus uit het schip gaat, komt  iemand Hem tegemoet. Die man jaagt de discipelen helemáál de stuipen op het lijf. Is het wel een mens? Schreeuwend, tierend en vloekend loopt hij op Jezus af. Met  loshangende haren, in lompen gewikkeld,, hele lichaam onder bloed en zweren komt hij naar Jezus en de discipelen toe. Wat is dat voor een man ? Psychopaat ? Krankzinnige?  Mensen zijn doodsbang voor de man. Matteüs merkt op Niemand durfde  langs die weg te gaan waar de man liep. Allemaal doodsbang voor hem.Hij was een gevaar voor heel de omgeving. Ouders hielden hun kinderen van straat.  Politie had hem met ketenen geboeid. maar als luciferhoutjes had hij die ketenen verbroken. Hij bleef schreeuwen, tieren en vloeken. Het schuim stond op zijn mond.

Niemand wilde hem over de vloer hebben.  Daarom woonde hij  op de begraafplaats en tussen de doden. Hij hield verblijf op de necroplis van Decapolis.  Hij voelde zich niet thuis bij de levenden maar bij de doden.

Welnu het eerste  was ze zien als ze aan land komen, is deze verschrikkelijke man. Hij verschijnt naar niet als lid van de commissie van ontvangst. 

 

Bezetenheid voorbij??

 

Velen beweren, dat bezetenheid vandaag niet meer voorkomt. Onze wereld is volgens hen een gesloten wereld en boze geesten bestaan niet. Modern wetschappelijk onderzoek zou het bestaan van demonen ontmaskerd hebben.. Het moderne wereldbeeld laat geen ruimte voor zoiets als een bovennatuurlijke, onzichtbare wereld. Alleen wat je meten, wegen en waarnemen kunt, zou de enige wereld zijn. Onze geestelijke horizon is wel erg klein geworden vandaag.  Velen lijden aan een rationalistische bewustzijnsvernauwing. .  Alleen datgene  is waar en betrouwbaar wat je begrijpen kunt en in grafieken kunt vastleggen

 

De Grote Boosdoener

  

Vergis je niet. Er zijn nog andere werelden, die je niet met je ogen en oren kunt waarnemen. Er is de wereld van God en ook de wereld van zijn grote tegenstander, de Grote boosdoener, de Overste van deze wereld zoals Jezus hem noemt.  Het zijn de machten der duisternis ie hier op aarde alles wat mooi en goed is proberen kapot te maken. Net zoals die bezetene uit het land der Gerasenen dat deed. 

Bezetenheid komt vandaag overal voor. Mensen die bezeten zijn door de haat jegens andere rassen en volken. Mensen die bezeten zijn en gedreven worden door demonische en duistere machten. De Joden die de Nazikampen van Adolf Hitler overleefd hebben en de Nederlanders die uit Jappenkampen kwamen. kunnen daarvan vertellen.

 

 De vijand van Jezus

 

Decapolis is overal waar duistere machten mensen  in hun greep houden,  waar mensen gedreven worden door duistere driften en de bevolking terroriseren Zij  zaaien angst en verderf. Een Legioen duistere machten  is ook op de TV te zien, maar wordt vaak niet herkend. Talrijk zijn de stemmen die in koor roepen Wat hebben wij met u te doen Jezus van Nazaret.  We weten wel wie u bent.  Zoon v. d.  allerhoogste God.

Ze moeten niets van Jezus hebben en de normen en waarden die Hij vertegenwoordigt.

 

Bezetenheid vandaag

 

Nu moeten we de bezetenheid niet lokaliseren in enkele excentrieke figuren in Hitler, Stalin of Saddam Hoessein.  Of beperken tot mensen die verslaafd zijn aan drugs en drank. Onreine geesten hebben neus niet alleen bezit genomen van drugsverslaafden en dronkaards.

 

Onze dubbelganger

 

De bezetene is onze dubbelganger. Ons evenbeeld onder een andere gestalte.  Ook wij moderne mensen zijn bezeten. Bezeten door de hebzucht en geldzucht en genotzucht, haat, egoisme en liefdeloosheid  Jezus heeft gezegd Ieder die de  zonde doet is een slaaf van de zonden. De zonde veroorzaakt een slavenbestaan, maakt ons tot onreine geesten.

Jezus zegt tot de bezetene : Onreine geest, ga uit van deze man. zoals hij zijn machtsoord sprak tot de storm op het meer.  Koest, hou je stil. 

 

Jezus als exorcist

  

Jezus Christus is de grote Exorcist, de grote duiveluitbanner. Ik ben gekomen om de werken des duivels te verbreken. Dat heeft Hij ook gedaan door zijn verzoenend lijden en sterven en door zijn verrijzenis uit het dodenrijk n dat doet hij nog steeds door zijn Heilige Geest. Jezus is de grote Machthebber, de Machtige Dat wordt ons in deze geschiedenis op een symbolische wijze uitgebeeld.

 

Twee werelden

 

Het is zeker niet zo dat we hier slechts te maken hebben met de ontmoeting van twee bijzondere mensen, Een begaafde rabbi uit Nazareth en een vreemde, geesteszieke  snoeshaan. Als we zo redeneren kennen we niet het persoonsgeheimenis van Jezus Christus: God en mens beide,.

 Toen Jezus uit het vissersscheepje uitstapte, ging de zoon des Allerhoogste aan land in Decapolis en vond er een regelrechte confrontatie plaats met de machten der duisternis en de Koningen der koningen in de gestalte van een mens.  Die machten hebben in de bezetene een spreekbuis gevonden. Wij willen niets te maken hebben U, Jezus, zoon des Allerhoogsten.

De geschiedenis van de storm op het meer in hoofdstuk 4 en de geschiedenis van de ontmoeting met de bezetene, hangen samen.

In hoofdstuk 4 rijst voor ons ook het beeld op van Jezus Christus als de grote machthebber over alle dreigende machten. Wie is toch deze dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn. Ook daar weer die confrontatie tussen De Heer der wereld en de machten der duisternis in de natuur die zijn werk willen belemmeren

In de storm op het meer en de ontmoeting van de bezetene hebben we te maken met machten die we niet alleen maar uit de mens of de omstandigheden kunnen verklaren.

 

Decapolis  

 

De demonische machten willen Decapolis in bezit blijven houden. Ze vragen Jezus dringend hen niet buiten het land te willen zenden. Ze willen hun  greep op Decapolis niet verliezen.

Jezus staat hen toe dat ze in de zwijnen varen.  Daarop rennen de varkens in paniek de helling af bij de zee van Galilea. Daar verdrinken ze.

Waarom die zwijnen? Wel de zwijnen waren voor de Joden het levende symbool van het heidendom. Symbolen van de machten der duisternis die het voorzien hebben op het volk van God. De verloren zoon kwam uiteindelijk ook bij de zwijnen te recht.  Wel dan ben je pas echt verloren. Die vreemde geschiedenis met de zwijnen vertelt ons Er komt een einde aan  terreur en tyrannie en demonie, duisternis en dood nu in Jezus Christus het Koninkrijk Gods onder de mensen is verschenen Wie is toch deze dat niet alleen de wind en de zee, maar ook de demonen aan Hem onderwerpen zijn? 

Jezus is geen softe figuur, een zacht eitje, een machteloos mens. Hij is de Kurios, de Heer der wereld en de koning der koningen. Wie is toch deze ?

Hij is de Heer van het leven, de heer van de dood.  Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde.

 De ex-bezetene wil bij Jezus willen blijven nu hij bevrijd is van zijn angsten en ellenden. Jezus staat het hem niet toe. Ga naar uw huis en naar je familie en ga hen vertellen als wat de Here in zijn ontferming u gedaan heeft.   

Onderwereldfiguur wordt evangelist

 

De ex-bezetene wordt door Jezus aangesteld als getuige voor Decapolis.

We lezen Hij ging weg en begon in de Decapolis te verkondigen alwat Jezus hem gedaan had.

Heeft hij succes gehad? Heeft hij misschien een gemeente gesticht?

Het zijn Jordaanse archeologen die vorige maand  die vraag bevestigend hebben beantwoord. Naast de tempel van Artemis hebben zij in  Jerash, dat is dezelfde plaats is als het bijbelse Gerasa.  de fundamenten van een kerkgebouw blootgelegd dat volgens hen de  oudst bekende christelijke kerk is. Daar was dus al heel vroeg een christelijke gemeente, die de barmhartigheid van God in praktijk heeft gebracht. Moeten we hier denken aan het optreden van de ex-bezetene?

Een opgegraven tempel in Gerasa.Wellicht heeft hier ook de eerste kerk gestaan? Het is mogelijk vooral omdat heilige gebouwen doorgaans op dezelfde heilige plaatsen opgetrokken werden.