A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Openbaren


Openbaren

Een van de meest gebruikte Griekse woorden voor openbaren is apocaluptein, dat onthullen of ontdekken betekent. Je kunt daarbij denken aan het wegschuiven van een gordijn waardoor we uitzicht krijgen op een andere werkelijkheid.

Apocalyps

Het laatste Bijbelboek wordt genoemd de Apocalyps aan Johannes. Niet de openbaring van Johannes zoals we meestal zeggen, maar de openbaring van de opgestane en verhoogde Heer áán Johannes. Als God zich openbaart, onthult Hij voor ons een werkelijkheid die we met onze zintuigen niet kunnen waarnemen.

Gods openbaring is veel meer dan Zelfopenbaring. Hij laat niet alleen zien wie Hij is, maar ook wie wij zijn en wat de bedoeling van ons leven is. Het licht van Gods openbaring valt over de volle breedte van het leven. In dat licht zien wij vanuit ons duister dat God over alle dingen gaat en vóór alle dingen uit gaat.

Gods stem

Op vele plaatsen in de Bijbel lezen we dat God zich richt tot de mens. Een voorbeeld daarvan is de verschijning van God áán en zijn spreken tót Mozes op de berg Sinaï (Ex.24:12-18).  Hier wordt meermalen nadrukkelijk melding gemaakt van Gods stem.

Er is geen enkele grond in de tekst om te veronderstellen dat het hier zou gaan om een literaire inkleding of om een oneigenlijk spreken. Natuurlijk zijn die woorden tot ons gekomen via de redactors, die deze woorden hebben overgeleverd, maar zij beklemtonen juist dat al die woorden afkomstig zijn van God die zich openbaart

Dromen en visioenen

God heeft zich óók geopenbaard door dromen, visioenen, de Engel des HEREN, door profeten en apostelen. Zijn hoogste openbaring heeft God gegeven in de Zoon, in Jezus Christus (Hebreeën 1:1-4). Ook hier zien we dat de openbaring allereerst en vooral een spreken van God tot de mensen is en niet allereerst een spreken van mensen tot en over God. Zie ook Engel des Heren.

In zijn openbaring past God zich aan aan de omstandigheden. God spreekt mensen op een menselijke manier toe. Hij gebruikt mensvormige uitdrukkingen. God heeft een neus, ogen en oren. Calvijn noemde dit accommodatie.

Van boven naar beneden

Gods openbaring houdt niet in dat Hij ons alleen maar iets bekendmaakt, nee, Gods openbaring houdt in een beweging van boven naar beneden. Calvijn beschrijft Gods handelen als een beweging in de ruimte, van hoog naar laag, van boven naar beneden.

Brabbeltaal

Gods spreken is een spreken in simpele taal als bij een baby.  Brabbeltaal. Hij buigt zich zo diep voorover dat hij zich in het blik- en gehoorveld van het schepsel bevindt. God is heel hoog, maar Hij komt zeer laag.

Veel mensen zoeken God buiten de bijzondere openbaring in de Schrift om.  Zij zoeken goede empirische gronden om in God te geloven in de natuur, in de kunst en in de geschiedenis. Je moet God namelijk ervaren in de natuur, in de kunst en in de geschiedenis. Ja, zo zeggen ze: ‘Ze zoeken God in het algemene, in de algemene Openbaring’.

Dat lukt nooit want die ervaringen in de natuur, de kunst en geschiedenis zijn meerduidig en chaotisch. Gods openbaring is daar wel in, maar we hebben een speciale bril nodig om God daarin te vinden.

Bril van de Schrift

Ieder mens heeft zo zijn eigen bril. Daarom hebben we de bril van de profeten en apostelen nodig. De bril van de Schrift. Dat is de bril van de bijzondere openbaring, de bril van de Woordopenbaring. We zullen straks God heel persoonlijk zien.  Van aangezicht tot aangezicht!