A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opstanding/Betekenis


 

 Straatinterview

In een straatinterview werden onlangs een aantal mensen de vraag voorgelegd. ‘Weet u wat Pasen betekent? Niemand wist het. Een enkeling dacht aan de geboorte van Jezus. Anderen aan het ontluikend leven in de natuur. Het verband tussen Goede Vrijdag en Pasen was helemaal onbekend

 Goede vrijag en Pasen

 Onze visie op de dood en onze visie op de opstanding hebben alles met elkaar te maken. De betekenis van Pasen wordt ons pas goed duidelijk als we weten wat Goede Vrijdag betekent. Hebben we nog wel zicht op de betekenis van Goede  Vrijdag? Voor velen is de dood een tweelingbroer van het leven. De dood hoort er nu eenmaal bij. Maar de dood is in het evangelie een straf op de zonde. Dat is een heftige uitspraak. Dat wil de mens vandaag niet meer horen. De dood in zijn algemeenheid is toch een gevolg van de zondeval, de oerbreuk tussen God en mens. De dood hoort er eigenlijk niet bij.

Geen tragiek.

De dood van Christus is ook niet het tragisch einde van een edel mens.Nee, zeker niet! Door  zijn vrijwillig gekozen dood heeft Hij voor ons de gerechtigheid verworven. Wat betekent dat moeilijke woord? Dat alles weer OKE is tussen God en mens. Daardoor heeft Hij de losprijs betaald. Hij heeft de dood als straf op onze zonden gedragen en zo heeft Hij ons laten delen in zijn gerechtigheid!. Daat is enorm bemoedigend. Dat onderscheidt Jezus van Lazarus. Lazarus kwam weer terug en moest opnieuw sterven. Christus heeft de dood overwonnen. Wij staan met Christus aan de andere zijde van schuld en dood. 

Nieuw leven

 De tweede betekenis van de opstanding van Jezus is daarom dat wij met Hem zijn opgestaan in een nieuw leven. De schuld is vergeven. De straf is gedragen. Wij zijn vrijgesproken. Het oordeel gaat aan ons voorbij We zijn nieuwe mensen geworden. Ons leven is een lofzeggende dienst aan God .geworden. We zijn opgewekt in een nieuw leven. Nergens vind ik dit duidelijker  een symbolische vorm  krijgen dan in de doopvonten van de Byzantijnse kerken. De dopeling daalde af in het waterbad en klom er aan de andere zijde weer uit: met Christus  gestorven en met Hem opgestaan in een nieuw leven.  

Nieuw lichaam

 De derde betekenis van Pasen is dat we een nieuw lichaam zullen krijgen. Naast de geestelijke levendmaking is er de lichamelijke levendmaking. Op het moment dat de Heer verschijnt,zal de lichamelijke opstanding van de doden plaatsvinden. Dan ontvangen degenen die deel hebben aan de gerechtigheid van Christus  (en daardoor een opstandingsleven geleid hebben) een nieuw lichaam. 

Einde van Gods wegen

 Het einde van Gods weg met de mens is niet de hemel, maar de lichamelijkheid van de nieuwe aarde. In de Griekse filosofie was de lichamelijkheid iets minderwaardigs. Plato leerde nadrukkelijk: hier beneden is het niet. Velen  beweerden dat het lichaam de kerker van de ziel was. Gevleugeld woord was soma sèma (lichaam is een graf). Het zou gaaan om de geestelijke bestemming van de mens. Ook in het christendom  waren er mensen die huiverig waren voor het beklemtonen van de waarde van het lichaam. Maagdelijkheid werd een deugd. Het zou God uiteindelijk te doen zijn om de ziel. Velen meenden dat er iets gevaarlijks  zat in het lichaam.   

Vlees

 Was het vlees geen voertuig van de zonde? Ja zelfs werd het vlees synoniem van de zonde. Het vlees werd zelfs subject en object van verkeerd gerichte lusten. Het christendom bezat soms een grote reserve ten opzichte van de lichamelijkheid. Het legde een grote nadruk op kuisheid. Dat was vaak terecht gericht tegen de grote zedenverwildering in de Romeinse wereld. Die nadruk op kuisheid sloeg ook vaak door. Ze ontaardde deze reserve soms in een heuse afkeer van de lichamelijkheid. Dat was natuurlijk in strijd met de boodschap van de lichamelijke opstanding van Christus.”Raak mij aan” zei de opgestane Christus  tot Thomas,” en voel dat ik een echt lichaam heb (Joh.20 :27). In Rom. 7:14  is het woord ‘vleees’ een aanduiding van de mens zoals hij geworden is door de zonde:”ik ben echter vlees, verkocht onder de zonde”. Vleselijk staat tegenover geestelijk.