A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ossuarium Kajafas 2


Ossuarium 

 

Wat mij direct aan dit ossuarium is opgevallen, is dat het zo rijk versierd is. Het moet een peperdure kist geweest zijn. Dat komt wel overeen met de maatschappelijke positie van de hogepriesters. Zij waren schatrijk en zij hadden hun aanhang vooral onder de landadel en aristocratische families.

 

 Sadduceeen

 

 De hogepriesters behoorden met name tot de partij van de Sadduceeën, terwijl de Farizeeën hun aanhang voor het grootste deel onder het gewone volk  hadden. Tijdens de regering van Herodes de Grote is de partij van de Sadduceeën langzaam maar zeker versterkt geworden door toetreding van leden van een aantal adellijke families. De kern van de partij bleef bestaan uit priesters, maar door de nood der tijden werden ook de grootgrondbezitters in deze richting gedreven en tot aansluiting gedrongen. Naast en met de priestergeslachten vochten ze voor het behoud van hun positie en bezit. Ze voelden zich hoog verheven boven het gewone volk. Ze zouden er niet over piekeren via de Benedenstad naar de tempel te gaan. Daar woonden immers de arme mensen. De hogepriesters gingen via de brede weg die Herodes had laten aanleggen over machtige bogen van de brug over het Tyropeiondal (Kaasmakersdal). De pijlers waren maar liefst 65 meter hoog.. Natuurlijk bewoonden zij in de Bovenstad op de berg Sion een prachtig  paleis. Ze waren immers mensen van stand en hadden weinig medelijden met de armen.

 

Hogepriester voor Hogepriester

 

Wat moet het voor de Heiland een vreselijke ontmoeting zijn geweest. De authentieke, echte hogepriester die op het punt staat zijn leven te offeren tot verzoening van de zonden der mensheid, wordt aangeklaagd en schuldig bevonden door hogepriesters, die een schaduwbeeld moesten vormen van Hem, de echte hogepriester. Alle hogepriesters wier botten nu in genoemde ossuaria moeten liggen, hadden een slechte naam onder het Joodse volk. Dat gold ook voor Annas en zijn vijf zoons, inclusief Kajafas. De Romeinen hadden Annas zelfs afgezet als hogepriester  en zijn zoon Kajafas benoemd in zijn plaats(Joh. 18:14).Ook na zijn gedwongen emeritaat behield Annas  zijn ambtstitel en de daarbij behorende status van hogepriester .

Daarom was Annas ook de eerste in het sanhedrin die Jezus mocht ondervragen. Hij ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. Na dit interview stuurde hij Jezus door naar zijn schoonzoon, die officieel de hogepriester was.

 

De echte hogepriester

 

Tegen die achtergrond moeten  we de woorden van de Hebreeënbrief lezen;”De hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige (Hebr. 4;16) Hij is de enige authentieke hogepriester!

   

In een paleis

   

Wat mij altijd weer verbaast is dat de hogepriester in een paleis woonde. Hoe is dit zo ontstaan? Dat gebruik is ontstaan na de ballingschap, toen er geen koning meer was. Toen kreeg de hogepriester hoe langer hoe meer  macht en aanzien. Hij kreeg zelfs Koninklijke allures.  We kunnen denken aan de Hasmoneeën en de Makkabeeën en ook aan Annas en Kajafas in de tijd van Jezus. De hogepriester voelde zich een beetje een echte koning en daarom liet hij een paleis voor zich bouwen. Je bent geneigd te denken dat wat meer bescheidenheid  beter  bij zijn ambt zou passen. Hij was namelijk belast met het brengen van de zondoffers voor zijn eigen zonde en voor die van het volk. Op zijn tulband bevond zich een plaat van zuiver goud. Daarop stond gegraveerd: de HERE heilig. Op grote Verzoendag was hij de enige die in het heilige der heiligen  van de tempel mocht komen. Al die oudtestamentische hogepriesters hebben hun functie verloren toen de ware Hogepriester op het wereldtoneel verscheen.