A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kruissymbool


Niet de lendendoek of de afgewentelde grafsteen, maar het kruis is het symbool der christenheid.

Aan het kruis zijn onze zonden verzoend

Fedde Schurer schreef een schitterend gedicht over het kruis

"Ik ben aan 't eind van mijn humaan Latijn.

er is geen troost in bloem-of zonfestijn.

Er is behoud voor arme mensenzielen in Christus' kruis''

en heel de rest is schijn.

Lotusbloem

De lotusbloem is het symbool van het boeddhisme.

Davidster

Davidster is het symbool van Israël.

Hamer en sikkel

Hamer en sikkel zijn symbolen van het communisme.

Een bijzondere vorm van het kruis is het

Giromonogram,

 Een P(rho) met een X (chi)daardoor heen.

De X is de Griekse letter voor Ch (van Christus) en de P  is de  Griekse letter  voor  de R.

Symbool van het kruis was voor het Griekse glorie denken en het Romeinse machts-denken afschuwelijk.

Joden maakten geen onderscheid tussen een "boom"en een "kruis".

Een gehangene was van God vervloekt. Christus heeft aan het kruis de vloek Gods gedragen.

De eerste afbeelding van het  kruis is een karikatuur.

In de Romeinse catacomben is een ruwe tekening ingekrast: Alexamenes aanbidt zijn God.

Symbool slang

Voor velen in de antieke oudheid was de slang (aesclepius) het symbool van heil en genezing,

Voor de christenen was dit het kruis. De slang was voor de christenen juist het symbool van de zonde en de dood

In de eerste tijd van het christendom was de herder met het lam op zijn schouders het symbool.

Niet het kruis omdat het in verband gebracht werd met de schandelijke dood van misdadigers.

Het hout

Apostelen noemden het kruis waar Christus aan stierf  "het hout".

Petrus schrijft: Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft (1 Petr. 2 :24)

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden

In Deuteronomium:staat vervloekt is een ieder die aan het hout hangt

Theologie van het kruis

Bij Maarten Luther is de theologie de theologie van het kruis.

Het kruis is symbool van vergeving en verzoening tussen God en mens

De lotusbloem is  het symbool van het boeddhisme, de Davidster: (hexagram) is het symbool van Israël. Die ster is een teken van Gods verbond met David tot een eeuwig koningschap. Hamer en sikkel  zijn het symbool van het communisme.

Dit symbool is in 1917 overgenomen van een Belgisch schilderij; dat uitdrukt het verbond tussen industrie en landbouw, arbeiders en boeren

Met het symbool van het kruis was men  in de vroegste christenheid heel omzichtig: het werd immers in verband gebracht met de schandelijke dood van misdadigers. Geen reclame dus. Het symbool van het kruis was voor het Griekse gloriedenken en het Romeinse machtsdenken afschuwelijk.

Joden maakten geen onderscheid tussen een "boom"en een"kruis". Een gehangene was van God vervloekt. Christus heeft aan het kruis de vloek Gods gedragen.

Karikatuur 

De eerste afbeelding van het  kruis is een karikatuur.  In de Romeinse catacomben kun je nog zien dat op de muur is ingekrast Alexamenes aanbidt God. Een ruwe tekening van een jood die een Gekruisigde aanbidt.

Voor velen in de antieke oudheid was de slang (aesclepius) het symbool van heil en genezing, maar voor de christenen was dit het kruis.

De slang was voor de christenen juist het symbool van de zonde en de dood (Genesis 3), terwijl het kruis juist het teken was voor de christenen van de overwinning op zonde en dood.

Herder met lam

In de eerste tijd van het christendom was de herder met het lam op zijn schouders het symbool. Met het kruis was men in het vroegste christendom heel omzichtig omdat het in verband gebracht werd met de schandelijke dood van misdadigers.

Apostelen noemden het kruis waar Christus aan stierf "het hout". Petrus schrijft: Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft (1 Petr. 2 :24) en Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden (vervloekt is een ieder die aan het hout hangt)

Herinnering  aan Deut. 1 Joh. 1 : 8 Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde.

Het is opvallend  dat Paulus nooit schrijft dat God boos op ons is, hij gebruikt het werkwoord boos -zijn niet , maar wel  het zelfstandig naamwoord orgè, toorn .

In 1 Thes. 2:16 De toorn is over hen gekomen tot het einde. Dat betekent niet dat toorn een onpersoonlijk proces is.

Er is wel degelijk sprake van de toorn van God. Gods heiligheid komt in verschillende beelden tot uitdrukking:

Bij Maarten Luther is de theologie de theologie van het kruis. Het gaat bij hem om de verdiensten van de  gekruisigde Christus.Hij zegt Paulus na: ik heb mij voorgenomen van niets anders te weten dan van Jezus Christus en dien gekruisigd.

Maar het zit bij Luther nog dieper.

Het gaat hem niet alleen maar om de inhoud van de prediking of het voorwerp van de prediking, maar de theologie van het kruis is voor hem vooral een theologische methode

 Ook in de theologie moeten wij geoefend worden om het kruis  achter Christus te dragen.

Voor ons is theologie geworden  een middel om op rationele manier alle paradoxen te overwinnen.

Het geloof blijft een aangevochten geloof en de kerk blijft een aangevochten kerk. Het is voor de kerk een aanvechting als zij geen aanvechtingen meer kent (Luther).Het is een tegenstand van binnenuit en van buiten af.

Daarom is voor Luther elke theologie een ‘theologie van het kruis’.