A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Koran


Dr.Hans Ester is de Koran gaan lezen in een nieuwe Nederlandse vertaling van J. H. Kramers uit 1956 (Ned. Dagblad 7 maart 2005).

Geen lijn

Hij schrijft: "De serieus bedoelde ontmoeting met de Koran is mij lelijk tegengevallen. Ik kan er geen lijn van denken of argumentatie in ontdekken.

De tekst springt van de hak op de tak, herhaalt wat hij al ettelijke keren had gezegd, spreekt soms positief over joden en christenen, dikwijls ook negatief.

Verder spreekt de tekst zichzelf tegen door eerst vrede te propageren en later de vijanden van het ware geloof tot verdelgbare vijanden te verklaren.

Chaotisch

 Op mij als leek komt de Koran over als een uiterst chaotisch geschrift, dat voornamelijk uit morele voorschriften bestaat.

Kan een dergelijk boek zoveel miljoenen mensen in zijn ban houden?

Hoe is dat mogelijk?

 Maar misschien zit ik er helemaal naast. Daarom leek het me verstandig mij met mijn negatieve ervaring tot islamdeskundigen te wenden met de vraag om hulp. Mijn eerste vraag aan deze kenners gold de uitspraak van de naam Koran.  Het antwoord luidde dat het Arabische woord in transcriptie Qur-aan is (Letterlijk het opgetekende), met een stop tussen de r en de a. De klemtoon ligt op –aan.

Mijn tweede, veel belangrijker vraag ging over de systematiek, de opbouw van de Koran.

Ik kon geen rode draden ontdekken en miste ook de historisch-vertellende lijnen die zo bepalend zijn voor de structuur van de bijbel.

Geen systematische en historische lijn

Het deskundige antwoord kwam erop neer, dat er binnen de Koran helemaal geen systematische en historische lijnen te ontdekken zijn.

De openbaringen die Mohammed kreeg, werden door zijn volgelingen eerst uit het hoofd geleerd. Daarna (vermoedelijk nog tijdens het leven van Mohammed) zijn deze openbaringen als losse teksten opgeschreven. Na de dood van Mohammed werden deze losse teksten tot een boek samengevoegd.

 Dat boek is de Koran.

 

Op lengte

Deze verzamelde teksten zijn gerangschikt naar lengte. Het begint bij lang en het eindigt bij kort. De Koran begint met een kort gebed, daarna volgt het langste hoofdstuk en helemaal aan het eind staat het kortste hoofdstuk. Er staan wel verhalende gedeelten in de Koran, maar ze zijn meestal nogal kort en keren in verschillende bewoordingen terug.

Geen historisch boek

De conclusie van mijn bronnen leidt tot het inzicht dat de Koran niet bedoeld is als historisch boek. De Koran is een richtlijn voor de gelovigen. De historische verhalen erin dienen ter illustratie en verduidelijkingen van de boodschap. Het zijn soms verwijzingen naar gebeurtenissen die bekend worden verondersteld. Volgens de moslimvisie zijn de teksten in de Koran niet de woorden van Mohammed.  Het zijn de woorden van God tot Mohammed via de engel Gabriël .  Zijn er dan toch rode draden in de Koran? Nee, is de reactie.

Tegenstrijdig

 

Hoe moet ik de Koran lezen?

Het antwoord is: het is niet nodig te beginnen bij het eerste of tweede hoofdstuk.

Bij elke Soera beginnen

Een lezer kan bij ieder hoofdstuk (Soera genaamd) beginnen, want overal staat Gods boodschap. Soms staan er in verschillende hoofdstukken tegenstrijdige voorschriften.

De moslims hebben daarvoor de theorie ontwikkeld, dat een later voorschrift het eerder geopenbaarde voorschrift buiten werking stelt.

De openbaring aan Mohammed overstijgt daarom ook die van God aan de profeet Jezus.

Daarom hebben moslimgeleerden de historische volgorde vastgesteld waarin de hoofdstukken werden geopenbaard. Deze wetenschap van de historische volgorde is een onderdeel van de wetenschap die zich met de uitleg van de Koran bezighoudt.

De Koran is in de handen van de selectief lezende leken een gevaarlijk boek.

Bepaalde verzen voeden het extremisme, maar bij een juiste uitleg van de Koran zou het mogelijk moeten zijn deze verzen niet meer legitiem te verklaren.