A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerk


De kerk van tegenwoordig

De kerk van tegenwoordig is van de Kurios.(Heer).

De kerk is geen vereniging van gelijkgezinden.

De kerk van tegenwoordig is de woonplek van de levende Christus. Het woord Kerk komt van het Griekse woord Kuriake: dat is van de Heer". 

Het gaat om een kring van mensen die getekend, gelittekend zijn door de Kurios.

De oudste christelijke belijdenis bestaat slechts uit twee woorden Jezus Kurios (1 Kor. 12:3)

Die kerk van tegenwoordig is de plaats waar Christus met zondaren wil samenkomen en samenwonen.

En kerk waar het  heil van Christus geen mysterie meer is en het charisma  verdwenen, heeft geen toekomst. In de R.K. kerk, Oosters-orthodoxe kerken en de evangelisch bewegingen zijn charisma en mysteri nog wel aanwezig.

Die kerk van tegenwoordig staat in een bepaalde traditie.

 Wij hoeven het "messiaanse wiel' niet uit te vinden

Die kerk van tegenwoordig moet niet alles willen doen.

Concentratie op het Woord

Concentratie op het Woord is noodzakelijk.

 De ware schat der kerk is het heilig evangelie van de heerlijkheid en de genade van God" (zie Luther)

Die kerk van tegenwoordig is geen publieke vrouw die zich opdirkt voor iedereen, maar als de Bruid van Christus leeft zij onbaatzuchtig liefde voor.

Die kerk van tegenwoordig staat in de vrijheid van de Geest van Christus

De kerk van tegenwoordig is het lichaam van Christus. Anders gezegd: het ‘ levend lijf van Christus.’Door het geloof worden wij ‘in levenden lijve’ opgenomen. Dat kan alleen door de Heilige Geest.

Bruid van Christus

De kerk van tegenwoordig is de bruid van Christus. Straks mag zij haar sluier afdoen en ziet zij haar Bruidegom van aangezicht tot aangezicht. Wij zien nu nog "door een spiegel in raadselen' 1 Cor.  13

De kerk is ontstaan op het Pinksterfeest te Jeruzalem

Elke kerk moet een Christusbelijdende kerk zijn of zij is geen kerk. Zie ook Ketterij

De oudste belijdenis van de kerk was Jèsous Kyrios, Jezus is Heer.

Het woord kerk komt van het Griekse woord kuriake wat betekent: wat ‘van de Heer’ is, wat van de Kyrios is. En het Griekse woord Kurios betekent Heer.

De kerk is de geloofsgemeenschap van hen die in Christus Jezus zijn. Allen die door het geloof deel hebben aan de Nieuwe Werkelijkheid van de Levende Christus. Zie In Christo Jesu.

Lichaam Christus, kudde Goede Herder

Er zijn in de. Bijbel verschillende beelden voor de kerk: de kerk is het lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is, de kudde waarvan Hij de  Herder is, het volk Gods, waarvan hij de Koning is en een bruid van wie Hij de Bruidegom is.Conclusie is dus deze:een lichaam zonder hoofd is niets, noch een kudde zonder herder, noch een bruid zonder bruidegom noch een volk zonder koning.

De kerk is een eenheid van mensen die zich op Christus willen oriënteren (zeer ruim geformuleerd.)

Instituut en organisme

Rooms-katholieken zien in de kerk vooral een heilsinstituut. De kerk met haar bemiddelend optreden staat in het middelpunt. De Gereformeerden spraken van de kerk als instituut èn de kerk als organisme( het geloofsleven zoals dat buiten het instituut gestalte aannam) De gereformeerden gaan uit van de zelfstandigheid van de plaatselijke kerk.

Kerk is van en voor mensen

Elke kerk heeft twee zijden. Reclame is altijd éénzijdig. De kerk niet. De kerk is een kerk van de mensen en een kerk voor de mensen.

De kerk wordt dus gevormd door mensen die er behoefte aan hebben en door mensen die vinden dat anderen er óók collectief behoefte aan behóren te hebben.

Je kunt dus over de kerk spreken als over een gebouw en als over een gemeente. Zo zit het trouwens ook met het begrip synagoge.