A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Religieus besef (2)


 

  1. God  spreekt  hoogst persoonlijk in Jezus 
  2. God spreekt tot ieder mens
  3. Ieder mens is een aangesprokene
  4. Ieder mens geeft zijn eigen reactie
  5. Elk geloof  heeft zijn eigen antwoord
  6. De Christusgelovige  reageert  anders de moslim en boeddhist
  7. Het leven blijft daarom één groot gesprek met God: \vertrouwelijk  of  afwijzend 

 

 

Het volk Israel was omringd door volken die verschillende goden vereerden.Zij waren nationale goden. Zij behoorden bij een bepaalde natie. De God van Israel is de God van de hele aarde en alle volken.De God van Israel is uniek. Hij mocht niet afgebeeld worden en als beeld vereerd, zoals dit het geval was bij alle goden. Men droeg ze vaak in processie op nieuwjaarsdagen. God kan en mag niet gedragen worden. Hij draagt ons. Dat is het verschil.

De toren van Babel was een symbool van de wens van de mens zichzelf te verlossenns door de hemel te bestormen.Ook een vorm van zelfverlossing dus Het evangelie zegt ons precies het teegenovergestelde. God daalde neer Hij kwam onder ons wonen. Dat heeft Hij gedaanh in Jezus Christus

De dansende Derwishen in Turkije proberen hetzelfde te doen door al draaiend en dansend in extase te komen door uren lang omzichzelf heen te draaien. Zij willen door mystieke extase het voorbeeld van hun meester volgen . Voor hem was zijn sterfdag zijn trouwdag en zijn begrafenis zijn bruiloft!!

Er is een groot verschil tussen religieus besef en christelijk geloof. Hieronder noem ik enkele kenmerken van het religieus besef, zoals mijn leermeester prof.dr. J. H.Bavinck ons dit geleerd heeft. In Indonesië heeft hij jaren geleden intensief allerlei buitenchristelijke godsdiensten leren kennen. Hij noemde op college alle uitingen van godsdienstige activiteit buiten het christelijk geloof een manier om jezelf te verlossen van alles wat het leven bedreigt.  Maar hij bezat ook een geoefend oog voor het religieus besef. Het brengen van offers, het volbrengen van bepaalde plichten, rituelen en gebruiken, het waren volgens hem vormen van zelfverlossing. Het offer van Jezus Christus was immers niet nodig. Buiten de kring der Bijbelse openbaring kunnen we vijf aspecten onderscheiden. Ik noem ze hieronder: 

Boeddhisme

Islam is een godsdienst van de daad en het gehoorzamen van Allah, niet een godsdienst van het hart zoals het christelijk geloof

Hindoe Brahma. Vasten is voor de Hindoes erg belangrijk. Soms hongerstaking. Vlees van een koe is taboe want de koe is een heilig dier.Nog belangrijker voor de hindoe is de leer van de geweldloosheid In Thailand wonen veel Hindoes.

Totaliteitsbeleving.

  De mystieke beleving van de eenheid van al het bestaande is een totaliteitsbeleving. Het is een gevoel van het Oneindige. Die totaliteitsbeleving moet veroverd worden zeggen alle godsdiensten. Maar wat zegt het christelijk geloven? Christus verkondigt  dat wij die totaliteitsbeleving ontvangen door het geloof in Hem, de Opgestane. In Hem woont de volheid van de Godheid lichamelijk. In Hem staan we in het Nieuwe Koninkrijk dat Hij verkondigd heeft. Het is een ’wedergeboorte aller dingen’. 

Normbesef

   De idee van het goede is ook alle godsdiensten eigen. Van Plato tot het Chinese denken is er besef van goed en kwaad. Mens zijn is leven in tweegesprek met zichzelf. Ook kannibalen hebben een zedelijke norm: goed is als ik de vrouw van vijandig opperhoofd opeet, kwaad is als de vijand mijn vrouw opeet.Christus zegt; van dat Koninkrijk dat Hij verkondigt: Gods liefde is de norm. 

De Betrokkenheid op een Hogere Macht

  Er zijn goede en boze machten. Machten die de mens vreest en die hem toch als een magnetische kracht naar hen toetrekken. Goden en geesten. Het evangelie zegt ons: in Jezus Christus treedt die Hogere macht op ons toe. In Hem heeft Hij de sluier van zijn aangezicht weggenomen. Wie de Zoon kent, kent de Vader. Die Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. 

Verlossingsbehoefte:

 Ten eerste is er de dood en ten tweede hebben  we het contact met de hemel verloren. Het mensenleven is een kreet naar verlossing. Verlossing van de dood, van ziekte, van misoogsten, van armoede, van de ik-waan enz. In Jezus Christus is die verlossing radicaal en principieel.’Die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, …hoe zal hij ons met Hem niet alle dingen schenken ? 

Levensleiding.

 Sommigen zeggen: Ons leven is  verweven met de gang der sterren.Waar houdt de daad op en begint het lot? Het voorzienigheids geloof speelt hier een grote rol. Het gesprek tussen daad en lot krijgt in de Bijbel het karakter  van een tweegesprek van een kind met zijn Vader. Wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben (Rom. 8 : 28)! 

Drie moderne kreten

 De moderne mens zegt ten aanzien van de  religie drie dingen:Ik geloof alleen wat ik kan begrijpen. (rationalisering van het geloof)Ik kan niet geloven op gezag van anderen.(democratisering van het geloof)Belangrijk is alleen wat ík vind en wat ík voel (subjectivering van het geloof)  

Menselijke antwoorden

 

 

 

God  spreekt  hoogst persoonlijk in Jezus God spreekt tot ieder mensIeder mens is een aangesprokeneIeder mens geeft zijn eigen reactieElk geloof  heeft zijn eigen antwoord De Christusgelovige  reageert  anders de moslim en boeddhistHet leven blijft daarom één groot gesprek met GodVertrouwelijk  of  afwijzend 

 

 

 

  Wat zegt de Bijbel? Ik geef nu alleen maar door wat ik van bovengenoemde prof. Bavinck heb opgestokenIedereen kon Gods eeuwige kracht en goddelijkheid waarnemen (Rom 1,20).De mens heeft dat natuurlijk besef verdrongen en weggeduwd. ‘Hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God vereerd”.Dat was het eerste proces.

 Vervanging

 

Toen is er een tweede proces op gang gekomen:Dat is het proces van vervanging. (Rom.1:23) De ontstane leegte is men gaan vervangen. De mens heeft zich goden gemaakt die lijken op mensen en dieren.De mens zelf is een fabriek van afgoden geworden.Het zijn nepgoden. Surrogaatgoden. Nietigheden.  Deug-nieten!De verering van de zwaarlijvige Aziatische moedergodin  heeft niets te maken met de kennis van de levende God Het is een karikatuur.Alle  religies zijn  antwoorden op de zelfmanifestatie van de levende God.