A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ritueel slachten


Ritueel slachten 

Bij ritueel slachten worden de offerdieren niet vcerdoofd of  bedwelmd. Daarom is het Poolse verbod op ritueel slachten een klap voor joden en moslims.Polen is het eerste land dat onverdoofd slachten verbiedt..jpg'>.jpg'>

 

 

 

Jezus als het lam van God

 Religieuze vrijheid  aangetast? 

Joden en moslims menen nu dat hun religieuze vrijheden in Polen niet langer beschermd zijn.Hoe komt het toch dat dit besluit is genomen?

 Dierenbescherming? 

Organisaties voor dierebescherming zullen hiervoor zeker een pleidooi gevoerd hebben. Onverdoofd slachten is volgens hen een ernstige vorm van dierenmishandeling. Het Poolse parlement heeft het slachten van dieren volgens islamitische en Joodse voorschriften verboden. Dit beschouwen joden en moslims als een grote aanslag op de vrijheid van godsdienst in Polen, maar ook voor de Poolse vleesindustrie is dit een grote schadepost. Die produceert voor 300 miljoen aan ritueel geslacht vlees.

Dierenmishandeling?

 Halssnede en verbloeding 

Geeft de Bijbel richtlijnen voor het slachten van offerdieren? Joden zullen geen vlees eten van zoogdieren en gevogelte dat niet ritueel geslacht is. Het is dan geen koosjer vlees.Het offerdier  mag niet verdoofd worden.Het moet bij vol bewustzijn dood gaan.  (Tussen haakjes:mensen sterven, maar dieren gaan dood)Het offerdier gaat dood door een halssnede met een vlijmscherp mes dat een snelle  verbloeding tot gevolg heeft.Het beest verliest in enkele seconden zoveel bloed dat het bijna direct bewusteloos wordt. Is dit dierenmishandeling? Bij de moslims gaathet  mijns in ziens  bijna net zo toe.Met een vlijmscherp mens wordt in één beweging zowel de halsslagader als de luchtpijp doorgesneden. Ook hier is de bloeddrukdaling zo snel, dat het dier na enkele seconden het bewuistzijn verliest.

Overgenomen van de Joden 

 Het offeren en slachten van dieren hebben de moslims van de joden overgenomen.Ik meen dagt zij ook het knielend bidden van het  overgenomen hebben. En ook is er weinig verschil in het rituele slachten voorzover ik weet.

 Waarom niet verdov en? 

Alle slachtoffers van dieren in het Oude Testament hebben een symbolische, heenwijzende betekenis. Ze waren altijd plaatsvervangend.Het offerdier verving de plaats van de offeraar. Degene die offerde ging vrij uit, het offerb eest nam zijn plaats in. De man of vrouw die offerde moest voordat hij ging offeren zijn hand op de kop van het beest leggen. Dat was de rite van de handoplegging. Die handeling symoliseerde de overdracht van gezindheid;  die van zonde, schuld of dankbaarheid

 Presentatie 

Drie aspectern kende het oudtestamentische slachten;De offeraar moest het dier an de priester laten zien. Deze moest het offer goedkeuren.Het moest gaaf zijn. Er mocht niets aan ontbreken. Het schaap mocht bijvoorbeeld geen mank pootje hebben een slap oortje of een lodderoog.Het moest vlekkeloos zijn.Waarom werden al die eisen gesteld? Het dier vertegenwoordigde de man die offerde. Symbolisch ging de vlekkeloosheid van het offerdier over op de offeraarIn het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus zich heeft geofferd als een volmaaktg en vlekkeloos lam. Aan dat offer ont brak niets..

 Nog een stap verder 

Nu moeten we sdaarom nog een stap verder gaan.Al die slachtoffers in Israël waren een soort aanschouwelijk onderwijs. Uiteindelijk zou God zelf in Jezus Christus  in diens zelfovergave aan het kruis  het volmaakte offer  geven.Het moest tamam, OKE  zijn.Hij zou het grote Offerlam worden dat de zonden der wereld zou wegdragen. Dat heeft Hij gedaan op GolgotaHij was de Messias en deze Messias moest sterven in het volle bewustzijn dat Hij plaatsvervangend moest ster ven om de mens met God te verzoenen. Hoe vaak heeft Jezus dat zijn leerlingen niet verteld. De Zoon des mensen zal moeten lijden en sterven In het volle bewustzijn dat Hij namens zijn hemelse Vader die taak moest volbrengen.Hij was geen slachtoffer, maar offerlam.  Niet versuft of bedwelmd ging Hij naar het kruis.Tot zijn laatste snik wist Hij wat hij deed: Vader,in uw handen bevel ik mijn geest.

 Lam Gods  

De  joodse rite van ritueel slachten zonder verdoving met heel snel bloed verlies maakt ons daarop attent.

Wij hoeven geen offers meer te brengen, of het moest zijn een gebroken hart en een verslagen geest Offers der dankbaarheid.God  zelf, heeft voor eens en voor goed het grote offer gebracht in Jezus. De rite van Eucharistie enMaaltijd van de Heer wijst eaar op. Daarom zei Johannes de Doper -toen hij Jezus zag aankomen wandelen langs de oever van het meer van Galilea -:”Kijk daar komt het Lam Gods aan, dat de zonden der wereld wegdraagt Jk geloof dat het Nieuwe Testament de vervulling is van het Oude.De vlekkeloosheid van het offerdier, de presentatie en goedkeuring, de handopleggen en het slachten worden vervuld in het vo.maakte offer van de Christus. Joden en moslims hoeven geen offers meer te brengen. Dat heeft Jezus al gedaan aan het kruis.

   

.