A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ribla in Hamath Hoofdkwartier Nebukadnezar


 

Ribla

 

Ribla “De officieren van Nebukadnezar namen koning Sedekia gevangen en brachten hem naar Ribla in Hamath, naar koning Nebukadnezar van Babylonië en daar werd hij berecht (Jer.39: 5) 

Ribla was een strategisch knooppunt op de grote verkeersweg tussen Babel en Egypte. Geen wonder dus dat koning Nebukadnezar dáár zijn hoofdkwartier had gemaakt.

Akkadisch spijkerschrift dat in de tijd van Nebukadnezar werd gebruikt

Koning Nebukadnezar had bij Ribla (Hamat) zijn hoofdkwartier opgeslagen met het oog op de verovering van Jeruzalem. Ribla lag ten zuiden van Damascus aan de Orontes

We schrijven dan het jaar 586 vóór Christus. –

 Kleitablet gevonden met de naam van :

 

 Nebosarsechim de hoofd-eunuch (Jeremia 39:3) was daar in Ribla (zie hiervoor bij Nebukadnezar).

Hij heeft Jeremia goed gekend (Jer. 39:13)

Hij liet Jeremia uit het kwartier van de lijfwacht halen en stelde hem op vrije voeten.

De naam van genoemde generaal van het leger van Nebukadnezar is onlangs nog gevonden op een kleitablet.

Op dit kleitablet lezen we de naam van de rechterhand van koning Nebukadnezar die de profeet Jeremia uit het soldatenverblijf van koning Sedekia in Jeruzalem liet halen en hem met veel respect behandelde.

Hij vroeg aan Jeremia

Kunnen wij misschien nog iets anders voor u doen? “Breng mij naar de woning van mijn vriend Gedalja” antwoordde Jeremia (Jer. 39:14).

Wat verrassend vind je ook niet, dat je nu nog zijn naam kunt lezen! Hij is dus een tijdgenoot van Jeremia!

 

Gift voor Esangila

 

Deze heer had het toezicht op de hofhouding van Nebukadnezar en is dit jaar ( juni 2007) in het nieuws gekomen omdat een kleitablet is gevonden waarop we lezen dat hij een grote gift heeft geschonken aan de god Esangila in Babel.

In de NBV vertaling is zijn functie als hoofd-eunuch onvertaald gebleven.

 We lezen daar ‘rabsaris’

En weet je, wat ik nu zo interessant vind?

Deze mijnheer heeft aan het hoofd van een heel hoog gezelschap met officieren met dure uniformen met veel sterren en strepen de veel gesmade Jeremia uit de militaire verblijfplaats van Jeremia gehaald.

Jeremia was in het kwartier van de paleiswacht van Jeruzalem opgesloten, omdat hij koning en volk opriep zich niet te verzetten tegen Babel.

De hoge heren maken een diepe buiging voor de profeet en zeggen: kunnen wij misschien u verder nog ergens mee van dienst zijn?

Heel de omgeving was in dat jaar van de verovering van Jeruzalem bedekt met de tentenkampen van de Romeinen.

Overal zagen de Joden vanuit de belegerde stad de kegelvormige helmen van de Romeinse soldaten verschijnen met hun belegeringswerktuigen. Sedekia, de vazalvorst van Nebukadnezar had het juk van Babel afgeworpen.

Hij wilde geen belasting meer betalen aan Babel. En nu was aan het geduld van Nebukadnezar een eind gekomen. Hij breekt met zijn leger door de muren van Jeruzalem heen. Sedekia, (de laatste koning van Juda) vlucht.

Hij wordt gevangen genomen en met zijn zonen naar het hoofdkwartier van Nebukadnezar in Ribla gebracht.

Daar in Ribla vindt er iets verschrikkelijks plaats.

Vlak voor de ogen van Sedekia worden al zijn zonen afgeslacht. Vervolgens doodt hij al de raadsheren van Juda (Jer. 52:10) en tenslotte laat hij Sedekia de ogen uitsteken.

Eerst moest hij nog met eigen ogen zien, hoe zijn zonen vermoord werden.

Vreselijke geschiedenis! Vervolgens wordt hij naar Babel afgevoerd en in de gevangenis gezet, waar hij uiteindelijk ook sterft.

Waarom heeft God die verschrikkelijke gebeurtenis niet kunnen voorkomen?

Waarom heeft Hij dit toegelaten?

De catastrofe die Israel trof was niet de schuld van God.

Noch Sedekia, noch het hof noch het volk wilde luisteren naar de woorden van de HEER.

Heeft Jezus zelf misschien hier ook iets van gezegd? Dat is inderdaad het geval! Jezus sprak vlak voor zijn sterven deze woorden:

Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt die naar haar toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild. Jullie stad wordt eenzaam aan haar lot overgelaten (Matt.23:32)”

Deze woorden sprak Jezus over het Jeruzalem van 586 v. Chr. en ook over het Jeruzalem van zijn tijd, dat in het jaar 70 door de Romeinen onder Titus werd verwoest.

Het was geen tragedie die Jeruzalem trof. Juda en Jeruzalem wilden niet luisteren naar de woorden van de profeten.

Met nadruk sprak Jezus: Jullie hebben het niet gewild.

Op twee jaar na heeft Jeremia zijn 25 jarig ambtsjubileum gevierd en al die jaren werd hij niet moe het volk te waarschuwen.  

 

Alleen de elite

Toch moeten we niet denken dat de gehele bevolking van Juda werd weggevoerd. Het zal ongeveer 10% geweest zijn. Maar de 90 % die overbleef was beroofd van zijn elite, van zijn smeden en soldaten, van zijn priesters en adel. Ribla wekt de indruk dat Nebukadnezar uit was op de vernietiging van heel Juda. Dat was waarschijnlijk niet zo. Waarschijnlijk zullen alleen de joden die Egyptisch georiënteerd waren, gedeporteerd zijn.

Nebukadnezar heeft de ballingen zelfs niet willen opsmelten door assimilatie aan de bevolking van Babylon.

Hij was er op uit om het rijk van Hammurabi uit de 18e eeuw in alle glorie te herstellen.