A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rome Apostelen


  

Rome van de apostelen

 Piramide van Cestius was het laatste gebouw dat Paulus voor zijn onthoofding is gepasseerd. De vorm is veel te spits, want men wist toen nog niet precies hoe een piramide er uitzag.

Paulus komt in Rome om de wolf door het Lam te vervangen. Op het Forum van Rome bevindt zich namelijk een bronzen beeld van een wolf met een bloeddorstige, sluwe kop. De wolf is het symbool van het Romeinse rijk. Paulus komt als arrestant Rome binnen. Hij arriveert via de beroemde Via Appia. Door de Porta Capena  wordt hij geleid naar het keizerlijk tribunaal op de Palatinus. Hij verlaat Rome weer langs de piramide van Cestius

 

 

 

Kathedraal van Sint Paulus buiten de muren

 

 

Paulus in Rome

Pantheon is buitengewoon goed bewaard uit het antieke Rome. Alle goden van alle godsdiensten kregen hier een plekje!

 De Mamertijnse gevangenis is ook nu nog te zien Hier heeft Paulus bij het zwakke schijnsel van een flikkerend olielampje zijn laatdste brief geschreven. Als je dit tot je laat doordringen, ga je de laatse woorden van de apostel anders lezen: De Here God zal mij behouden in zijn hemels koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid (2 Tim.4:18)

De keizer van Rome

De weg er heen loopt  langs het Forum  en het  Capitool. Hoog   boven op de Palatijnse heuvel schitteren de  keizerlijke paleizen in het felle licht van de oosterse middagzon. Nero is nu keizer.  Hij is  22 jaar. Iedereen moet  belijden Caesar Kurios. De keizer is Heer! Hij is  de eerste keizer die zich zo laat noemen.

Aan de voet van het Capitool ligt de Mamertijnse gevangenis, waar Paulus gevangen heeft gezeten. Deze is nog te zien.

Paulus heeft een heel lange  brief aan de christenen te Rome gestuurd, de brief aan de Romeinen. Het is een uiteenzetting van het christelijk geloof.

De meeste christenen daar zijn van joodse afkomst. Paulus secretaris, Tertius, heeft deze brief geschreven De apostel dicteerde hem [1]

De vele contacten van Paulus

Heel opvallend is dat Paulus zoveel mensen in Rome in hoofdstuk 16 persoonlijk groet, terwijl hij nog nooit in Rome geweest is.

 Hoe kan dat? Dit is des te opvallender omdat hij in de brieven die hij aan zijn eigen gemeenten geschreven heeft, nooit afzonderlijke personen groet. Kijk maar aan het einde van  de brieven aan Korinte, Galaten, Filippenzen, Efeze, Thess b.v. Wel lezen we daar over  groeten van, maar niet van groeten aan! Waarom?

De apostel is van plan Rome te bezoeken en om straks daar een goede ingang te vinden, noemt hij zoveel mogelijk namen van mensen, die met hem gewerkt hebben (Aquila en Priscilla) of die veel voor hem betekend hebben, zoals Rufus en zijn moeder. [2]

De moeder van Rufus heeft ontzettend veel voor Paulus gedaan, kleren gewassen, kousen gestopt enz. (als een moeder) schrijft hij.

 Anderen zal hij slechts kennen van horen zeggen. Door zoveel namen te noemen wil hij zijn komst voorbereiden.

Zowel Paulus als Petrus zijn in Rome geweest en hebben daar het Evangelie verkondigd. Ze hebben elkaar echter niet ontmoet. 

Paulus heeft waarschijnlijk Rome verlaten  vóór het uitbreken van de vreselijke brand op 18 juli van het jaar 64. Die brand verwoestte een groot deel van  Rome.

Ik neem aan dat Paulus na de beëindiging van zijn tweejarig huisarrest waarover Lucas schrijft  [3]  nog enkele dagen met Lucas gelogeerd heeft in het huis van Prisca en Aquila op de Aventijnse heuvel.  Tijdens dit huisarrest heeft Paulus in alle vrijmoedigheid zonder enige belemmering kunnen preken.  [4]

Na het afscheid van Prisca en Aquila is hij met Lucas vertrokken. Al vrij spoedig daarna zal Petrus in Rome zijn aangekomen met Marcus, de evangelist. Men schat in maart 1962, dus twee jaar vóór de grote brand.

In  deze kerk treffen we de oudste mozaïeken van Paulus en Petrus aan uit de derde eeuw.  Overal kom je afbeeldingen tegen van Petrus en Paulus, terwijl Paulus en Petrus   niet zo onafscheidelijk verbonden waren als bijvoorbeeld Petrus en Marcus.

 Paulus en Petrus hebben niet samengewerkt. Maar zij waren wel apostelen en grondleggers van de kerk. Vandaar dat zij  samen zo dikwijls geportretteerd zijn..

Petrus in Rome

Het is zeker dat de eenvoudige visser Petrus uit Galilea in Rome heel hartelijk is ontvangen door de christelijke gemeente. Marcus heeft hem op de fora van het oude Rome voortdurend ter zijde gestaan en zijn verkondiging vertaald  voor de Romeinen.

Het is zeker dat Marcus de tolk van Petrus geweest is. Petrus noemt hem trouwens ook nog in zijn brieven. [5]  Hij noemt Marcus daar zijn zoon en Rome noemt hij Babylon. Hieruit blijkt dus dat er een zeer innige band was tussen Petrus en Marcus

Waarom noemt hij Rome Babylon?

Rome was in die tijd een poel van corruptie en misdaad, protserige rijkdom en schreeuwende armoede.

 Babylon was de symbolische naam van de anti-christelijke samenleving. Tegenhanger van het Nieuw-Jeruzalem.

Petrus heeft de grote brand van 64 wel meegemaakt.
Herinnert zijn beschrijving van de dag van het gericht in  daar misschien nog aan? “De elementen zullen door vuur vergaan”.[6]

Verbijsterd zal hij met Marcus hebben staan kijken en zullen zij samen het geloei der vlammen gehoord hebben.

Petrus was niet zo geleerd als Paulus. Sommige  gedeelten uit zijn brieven kon hij moeilijk begrijpen [7]

Rome had een grote aantrekkingskracht op velen. Slaven doken daar dikwijls onder zoals Onésimus die we kennen uit het briefje van Paulus aan Filémon. Er was een huisgemeente van  Prisca en Aquila.

Paulus gevangen en onthoofd

Paulus is in Rome gearresteerd en heeft daar gevangen gezeten in de Marmertijnse gevangenis onder aan de voet van het Capitool. Vanuit die gevangenis heeft hij de zogeheten tweede brief aan Timotheüs geschreven bij een flikkerend olielampje.

Gedenk. . . . .  dat Jezus Christus uit de doden. . . . .  is opgewekt. . . .  naar mijn evangelie.  waarvoor ik kwaad lijd . . . .  en zelfs boeien draag als een misdadiger, maar het Woord van God is niet geboeid. . . . . Heb je dat ?

Het  is zijn geestelijk testament. Alleen Lucas is nog bij hem. [8] Hij heeft de eerste fase van zijn proces al achter de rug. Hij werd verhoord in de Basilica Julia op het Forum, het grote marktplein,  maar geen enkele advocaat wilde hem helpen.[9] De maand  november is nog niet ten einde als Paulus gevonnist wordt.

Vanwege zijn Romeins burgerschap wordt hij niet veroordeeld tot de kruisdood, maar  zal hij onthoofd  worden.

Twee dagen later loopt Paulus  zwijgend naast de soldaten die hem buiten de stadspoort  brengen.

 Een  drukke verkeersweg, de Via Ostiensis leidt hen vandaar naar de haven van Ostia.

 Ze passeren de pyramide van Cestius, die bijna een eeuw geleden door Gajus Cestius als grafmonument gebouwd is en zich naast de poort bevindt.

 Het is het laatste monument van Rome dat Paulus ziet.  Het sombere gezelschap komt bij de derde mijlpaal aan een zijweg, bij een plaats met de naam Aquae Salviae. 

 Nog één keer kijkt hij in de richting van Rome en denkt hij met ontroering aan Febe, die jaren geleden zijn brief aan de Romeinen vanuit Korinte hier bracht. 

Met een enkel woord beveelt de centurio Paulus zich op het einde voor te bereiden. 

 De apostel knielt neer naast een bosje pijnbomen langs de weg en bidt.  Een ogenblik later krijgt de beul een teken.  Heel even is er de schitterering van het zonlicht op ijzer. 

 Dan is er een einde gekomen aan het leven van de apostel.


 • [1] Rom. 16:22 Tertius was zijn secretaris.  Soms schreef de apostel zelf.  zie b. v.  Galaten 6:11 Zie met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf
 • [2] Rom. 16:13
 • [3] Hand.  28:30 Een Romeinse huurkazerne bestond meestal uit 100 woningen  met slechts  één vertrek, dat via een galerij aan de binnenplaats te bereiken was. Ze waren vrij somber  en telden soms zeven verdiepingen.
 • [4] Hand.  28:31
 • [5] II Petrus 5:13
 • [6] II Petrus 3:10.. onze geliefde broeder Paulus, naar de hem gegeven wijsheid  u geschreven heeft, evenals in alle andere brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt.  Daarin is een en ander moeilijk te verstaan wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien
 • [7] IIPetr.  3:16
 • [8] II Tim. 4:11

   

 • [9] II Tim.  4:16 Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar allen hebben mij in de steek gelaten