A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Renbaan / Hebr.


 

 

 

Het beeld van de renbaan wordt in Hebr. 12 gebruikt. Hier de renbaan of het stadion van Epidauros. Aan weerszijden van de baan bevonden zich de tribunes. U ziet ook nog de startblokken. De duizenden op de tribunes die de atleten aanspoorden zijn in Hebr. 12  "de  wolk der getuigen" Allen die ons zijn voorgegaan zijn voor ons een aansporing om vol te houden

Hebr.12

 De naam van de schrijver van de brief aan de Hebreen kennen we niet. De mensen aan wie hij deze brief schreef, waren Joodse christenen in Rome. De naam Hebreeën herinnert ons immers nog aan de Hebreeuwse taal. Deze christenen hadden het heel moeilijk. Ze werden geboycot, ja zelfs vervolgd.De belijdenis “Jezus is Heer”, ervoeren velen als een  bedreiging voor de positie van de keizer. Keizer is Heer.Christenen werden gediscrimineerd.Geen wonder dat sommigen van hen begonnen te twijfelen. Ze hadden de blijdschap van het geloof verloren.  Sommigen baden  "Hergeef mij de blijdschap van uw heil"  maar anderen waren afvallig geworden. Ze waren "door matheid van ziel verslapt"  (vers 3).

 

De plaatsen vande startblokken kun je njog duidelijk zien. Dit is de renbaan van Afrodisias

Circus Maximus in Rome. Tekening van een renbaan voor athleten en paarden.

Volharding

 Daarom roept de auteur deze christenen op om trouw aan de HERE God te blijven  en herinnert hij hen aan hun voorvaderen, die het vaak óók heel moeilijk hadden. Toch hebben zij het geloof in God niet losgelaten. Zij zijn trouw gebleven. Over hen lezen we in Hebr. 11. Noach, Abraham Rachab, Simson, Samuël en de profeten. Hij geeft een opsomming van wat ze allemaal hebben meegemaakt.In vers 1 van hoofdstuk 12 trekt de schrijver daarom een conclusie:Daarom dan, laten óók wij, met volharding de wedloop lopen.

Renbaan van Laodicea 

 

Ook wij: Jullie staan niet alleen. Er is een grote rij geloofsgetuigen  met wie je verbonden bent.Wij varen in konvooi.Deze aansporing is ook tot ons gericht. We worden weliswaar niet vervolgd, maar we hebben ook ogenblikken van grote twijfel. Ook wij zien het soms helemaal niet meer zitten. Er is een grote verwarring. 

Hardlopers

 In vers 1 van hoofdstuk 12 van de Hebreeënbrief worden de volgelingen van Jezus vergeleken met de hardlopers in een Romeinse renbaan. Zo'n renbaan was  185 meter lang en heette vroeger een stadion. Ze was tussen twee langgerekte heuvels ingebouwd. Aan weerszijden had men op beide heuvels hoogoplopende tribunes opgetrokken. Daar konden duizenden toeschouwers een plaats vinden. Grote uitgespannen tentdoeken beschermden de bezoekers tegen de felle oosterse zon. Als de atleten voorbij renden, gingen de toeschouwers op hun tenen staan en  vormden  ze met hun handen een toeter voor de mond en riepen ze zo luid ze konden; "Zet hem op.Volhouden. Doorzetten".  

Enkelloop, dubbelloop en duurloop

  Er waren drie mogelijkheden: de enkelloop, de dubbelloop en de duurloop. De duurloop was natuurlijk het moeilijkste. Bij de duurloop kwam het er vooral op aan om vol te houden, Wie de langste adem had, die won.Op de tribunes warende duizenden samengepakt. Al die duizenden gelovigen aan wie de schrijver in het vorige hoofdstuk denkt en van wie hij er velen met name noemt, vormen met elkaar ook een wolk van getuigen. Ze zijn weliswaar niet meer in ons midden maar ze hebben ons iets achtergelaten. We hebben  iets van hen geërfd; Hun getuigenis.Wij kunnen vandaag bij die wolk der getuigen natuurlijk denken aan al die gelovige mensen die overleden zijn De gelovigen die ons zijn voorgegaan zijn niet weg, zijn niet in het eeuwige niets, maar zij zijn rondom ons. Net zo goed als de HERE God rondom ons is. Onze ouders en grootouders en vele anderen die in het geloof gestorven zijn sporen ons aan; volhouden, doorzetten.Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat Poedelnaakt De atleten verschenen vroeger poedelnaakt op de renbaan. Alle kleren hadden ze uitgetrokken. Ze zouden er bij het hardlopen alleen maar last van hebben. Geheel naakt stonden ze in gebogen houding bij de startblokken. Voór  hen bevond zich een strakgespannen touw. Zodra dit neergelaten werd, schoten de atleten als een pijl uit de boog naar voren onder het daverend gejuich van de toeschouwers. De zonde wordt vergeleken met de kleren die je draagt. De jas van de twijfel. Het pak van de verbittering of het kostuum van de "verachtering"= het achterop raken van de genade Gods (vers 15). Je kunt er over struikelen. 

Die vóór ons ligt

 Er ligt een weg voor ons. Die weg voert ergens heen. We zijn pelgrims.We zijn op weg naar de finish.Niet achterom kijken. Niet piekeren over wat geweest is, maar met volharding de wedloop lopen die vóór ons ligt. De navolging van Jezus heeft iets van strijd, wedstrijd. Wij lopen allen in de renbaan 

Kijk naar Jezus

  Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus (vers 2). Het valt mij op dat twee keer in deze verzen van ons gevraagd wordt onze aandacht op Jezus te vestigen. Vers 3 begint immers ook zo: Vestigt dan uw aandacht op Hem. Nodig dat wij in de kerk de aandacht weer gaan vestigen op Jezus. Concentratie op Jezus is nodig! In Jezus hebben we met  God te maken.Wie is God? God is als Jezus. Door Hem leren we God kennen Vestigt dan uw aandacht op Hem. Hij is de leidsman en de voleinder van het geloof. Als mens moest de Heiland ook door het geloof overwinnen. Welnu, Jezus is onze voorganger en koploper. In die grote wolk der getuigen is Hij de eerste en voornaamste.Christus is de oorsprong en de voleinding van het geloof, Mens van vlees en bloed. Hij heeft als historische verschijning de eindstreep gehaald. Ook Hij heeft de renbaan van het geloof betreden en Hij heeft volgehouden tot het bittere einde toe. Het bittere einde van het kruis. De schande niet achtende: Hij is de smaad van het kruis niet uit de weg gegaan. Hij is niet weggelopen van zijn taak.Aan het kruis is Hij vrijwillig onder Gods gericht doorgegaan en zo de zonde uitgebrand. Hij - de eeuwige Hogepriester - heeft het offer voor de zonden gebracht.  God Zelf is in Jezus ingedaald in onze nood “Die zulk een tegenspraak van zondaren tegen Zich verdragen heeft (vers 3)Die om de vreugde die voor Hem lag.het kruis op zich genomen heeft.  Hier niet gesproken over de vreugde van Jezus, maar gesproken over de vreugde die voor Hem lag. Betekent de vreugde die voor Hem bestemd was. De blijdschap waaraan Hij deel zou krijgen. 

Jezus’ perspectief

 De weg van Jezus vernedering zou niet doodlopen in de vernedering, en de dood, maar in de verheerlijking. Aan het einde van zijn renbaan zou God Hem opwekken en doen delen in zijn heerlijkheid. Dat was Jezus’ perspectief.Gezeten is ter rechterzijde van de troon van God. (vers 3)Dat slaat op de hoge positie van Christus.We moeten niet te veel letten op de omstandigheden. Tegenslagen, vervolging, ongeloof, Tegenwerking.We moeten zien naar Jezus. Hij heeft de overwinning behaald. En wij mogen straks delen in zijn triomf. 

Lauwerkrans

 

Vroeger kregen de atleten aan het einde van de renbaan een krans om hun schouders gehangen. Een krans van gevlochten  twijgen en bladeren van de laurierboom. Een lauwerkrans.Paulus schrijft Ik heb mijn loop ten einde gebracht, voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid welke te dien dage de Here mij zal geven.Velen zijn ons voorgegaan. Ze hebben de eindstreep gehaald. Ze vieren de bruiloft van het Lam.Een ding hebben ze achtergelaten. Dat is hun getuigenis. Ik denk aan het leven van onze voorouders, aan hervormers, aan de kerkvaders. Heel hun leven is een machtig getuigenis geweest van de werkelijkheid van God.Zij vormen een wolk van getuigen eel bemoedigend.Wij bevinden ons midden op de renbaan van het geloof. Zij sporen ons aan om vol te houden.Daarom dan, laten ook wij in deze tijd   met volharding lopen de wedloop die voor ons ligt. Het komt aan op volharding. Het komt je niet aanwaaien.  

Geen roltrap naar de hemel

 

 

Er is geen roltrap naar de hemel Alles moet tegenwoordig veilig, vlug en voordelig zijn.We vergeten wel eens dat we  ons bevinden in de renbaan van het geloof en dat het er op aankomt om vol te houden.Christus heeft de eindstreep gehaald. Niet alleen maar voor zichzelf. Maar voor allen die zijn verschijning hebben lief gehad.