A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ik ben de Goede Herder


Ik ben de Goede Herder.  Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij.(Joh 10:14-16)

Het beeld van de goede herder is sterk geromantiseerd. Deze romantische voorstelling klopt niet. Ze klopt niet met het alledaagse leven van de herder, maar zij klopt ook niet met het optreden van Jezus.

 

 

 

Bekend beeld van de Goede Herder in de catacomben

 In de eerste plaats was het leven van een herder helemaal niet zo romantisch. Hij had te maken met dieven en rovers. Hij had ook te maken met kwaadwillende collega’s die zich wel voor deden als herder, maar helemaal geen hart hadden voor de schapen. Het waren huurlingen.

Conflictsituatie

Kudde schapen in Anatolie.

Ten tweede heeft Jezus zichzelf de goede herder genoemd in een ernstige conflictsituatie. Hij werd door de Farizeeën gezien als een lastige indringer. Men trachtte het volk tegen zijn invloed af te schermen. Zo was afgesproken dat wie Jezus zou erkennen als de Messias, uit de synagoge zou worden verwijderd. Door deze  censuurmaatregel was een blindgeborene getroffen toen hij tegen alle bezwaren van de Farizeeën in bleef volhouden dat zijn genezing van God gekomen was. En precies op dat moment komt Jezus naar voren als de goede herder. De schaapskudde van Israël zal zich gaan hergroeperen rondom de persoon van deze goede Herder.

Profielschets

Jezus presenteert zichzelf dus als een leidersfiguur. Maar zijn profielschets lijkt beslist niet op een kreukloze kerkvorst. In het profiel van de goede herder schetst  Jezus zijn zelfportret. Het gaat om drie kernfuncties:

Jezus kent zijn schapen.

Zijn pastorale zorg is persoonlijk gericht. Er is ook een wederkerige relatie tussen deze herder en zijn schapen. Hij kent zijn schapen en de schapen kennen Hem. De liefdevolle wederkerige relatie van kennen en vertrouwen volgt het model van de bijzondere relatie tussen Jezus en zijn Vader: Ik ken de mijne en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken.(Joh. 1O:14-16)

Herkenning

  Om nog even naar het beeld van de schaapskooi terug te keren:De schaapskooi werd meestal gebruikt door verschillende kleine herders. De schapen waren hun persoonlijk eigendom!.’s Morgens vroeg kwam de herder zijn schapen ophalen. De deurwacht ging op zij voor de herders. Heel bijzonder is dat elk schaap direct de stem van zijn eigen herder herkende. Ze volgden nooit een andere herder, maar steeds hun eigen herder.

Hij zet zijn leven in voor hen

Jezus is de goede herder. Hoe heel anders is Hij dan de huurling. De huurling  werkt op contractbasis met een kudde die  niet zijn eigendom is. In een levensbedreigende situatie zal hij de schapen in de steek laten. Hij vlucht voor de wolf. De goede herder is bereid zichzelf op te offeren voor de kudde.

Hij brengt de schapen bijeen

Over de toekomst zegt Jezus dat er één kudde komt onder leiding van één herder. Zijn leiding is gericht op de eenheid van de complete schaapskudde. Jezus weet dat er ook andere schapen zijn die niet tot de stal van het Jodendom behoren. Eens zullen er geen verstrooide schapen meer rondlopen. Er is nu nog een grote verbrokkeling door kerkelijke verdeeldheid. Eens zal het één kudde worden en een zorgzame herder staat garant voor een volgzame kudde.