A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Israël (Galilea)


 

 

 Galilea

 Werkgebied van Jezus

 

 Zie vooral ook bij Meer van Galilea en Galilea/Jezus

 

Hier lagen de bekende plaatsen Kafarnaüm, Megiddo, Nazaret, Kana,, Tiberias en ook de berg Tabor lag in Galilea. Je leest hier meer over bij die plaatsen. Caesarea Filippi lag weliswaar niet in Galilea, maar nog noordelijker in Trachonitis zoals jullie op het duidelijke kaartje  kunt zien.  Toch breng ik deze plaats - waar Petrus zijn geloof in Jezus beleed -   onder Gelilea ter sprake. Hier in Galilea is Jezus zijn openbare optreden begonnen. Het eerste teken verrichtte Hij  in Kana (Joh. 2)

 

Vanaf deze berg in Galilea heb je een schitterend uitzicht. Is dit misschien de plek geweest van de Konings-verschijning van de opgestane Heer die Mattheüs beschrijft in het laatste hoofdstuk van zijn evangelieverkondiging? Jezus spreekt weliswaar in vers over elf leerlingen (Matt. 28: 16), maar dat sluit niet uit dat er ook vele, vele  andere volgelingen van Jezus erbij aanwezig geweest zijn. Na zijn opstanding had Jezus immers  gezegd "Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan dáár zullen ze mij zien." Daaronder verstond hij zeker niet alleen de elf discipelen, maar al zijn vrienden.

 

Langs de Jordaan ?

In omgeving van voor-Libanongebergte zal Jezus aan 500 bvroeders tegelijk verschenen zijn ?

 

 

Nu is het waarschijnlijk dat de verschijning van de Opgestane Heer op de berg  waarvan Matteüs ons vertelt, dezelfde is  als die aan " meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven" (1 Kor.15:6). 

 Nog eenmaal wilde de Heiland al de zijnen  zien en bemoedigen.

Onder die 500 zusters en broeders was wellicht óók het bruidspaar uit Kana, voor wie het feest ondanks het wijngebrek toch was doorgegaan,  en verder veel ex-melaatsen en mensen die doof, blind en ziek geweest waren maar door Jezus waren genezen.  Ieder had zo zijn eigen herinnering aan Jezus. 

 Laat al mijn vrienden naar Galilea gaan.  Daar zullen jullie Mij zien. 

En ze zijn gekomen en ze hebben de levende Heer ontmoet. 

Aan de elven gaf Hij echter een speciale opdracht:Ga op weg en maak alle volken tot mijn discipelen.

De vraag blijft onbeantwoord: waar is nu precies de heuvel of berg in Galilea geweest, die in een heel bijzondere zin een vindplaats van God genoemd kan worden?

Was het soms de berg vanwaar je nog steeds zo'n schitterend uitzicht hebt zoals de foto laat zien?

Herodes Antipas  was tetrarch(viervorst) over Galilea en Filippus (met hoofdstad Caesarea Filippi) tetrarch in Trachonitis

Hun vader, koning Herodes, de kindermoordenaar van Betlehem, was koning over alle gebieden  die je hier  op het kaartje kunt zien. 

Zijn gebied was dus veel groter. Onder Herodion komt het hele geslacht van de vier Herodessen ter sprake en ook stadhouder Felix en de ontmoeting tussen koning Agrippa II en Paulus.