A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Israel/christocentrisch


  

  

Zie ook Openbaring Johannes over de moeilijke uitleg van het boek Openbaring Openbaring 12 geeft een machtig perspectief En Christocentrisch?

  

 Christusverkondiging 

Kunnen we de kern van ons belijden kernachtig formuleren? De

De vroege kerk beleed:’Jezus is Heer’.(En niet de keizer van Rome, -de roep Caesar  kurios is godslasterlijk.)

Je kunt ook als  uitgangspunt kiezen : 1 Kor. 1:23 en 24 “Wij verkondigen een gekruisigde  Christus, voor Joden aanstootgevend en voor  heidenen  dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken is Christus Gods kracht en wijsheid. Christus is volgens Paulus  de inhoud van het evangelie. Christus is het evangelie in hoogst  eigen persoon. Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus Heer is.( 2 Kor. 4:5) De kern kunnen we christocentrisch formuleren. De  levende Christus  is het warme en van liefde gloeiende hart van ons belijden. Ik spreek liever niet van de verzoening of de verkiezing als kern van ons belijden. Dat zijn abstracte begrippen. Wat zijn dan de christologische aspecten van ons belijden? Ik formuleer het graag voorlopig  zo:

1) Hij of zij die het evangelie in woord en schrift, in preek en boek  ter sprake brengt is de stem van Christus die ook vandaag nog telkens weer het Woord neemt. Hij brengt zichzelf ter sprake in een sprakeloze wereld.

2)Het getuigenis van profeten en apostelen is het Woord van Christus

3) Zij die met het evangelie worden aangesproken vormen de gemeente van Christus.de bruid van de hemelse Bruidegom en tot de aangesprokenen behoren ook allen die wij met dit evangelie willen bereiken. 

 

 

 Christocentrisch deneken

 

Met  christocentrisch bedoel ik niet alleen maar in  de  betekenis van een  heilshistorische benadering waarin  wij willen laten  zien dat de lijnen vanuit de teksten van het Oude Testament  uitlopen op de Christus als middelpunt van Gods  heilshandelen.  Dat zeker ook. Christocentrisch belijden en spreken betekent voor ons dat Christus het begin, het midden en het einde van de verkondiging is. Dat is dus een radicaal nieuwtestamentische inzet.

Het gaat  om de nu levende Christus (Kol 1 :27) “Christus is in u,hij is uw hoop op goddelijke luister. Hem verkondigen wij”.. In de preek moet aandacht zijn voor de nu levende Christus, die ook de Christus van Abraham en van Mozes was, die ook in de gemeente woont en tegelijk de stem van de predikant is..Christocentrische  prediking  is Christusprediking: Christus is niet alleen vóór ons, maar ook  dóór ons en in ons. Onze Christus is de Christus van de profeten, de Christus van de gemeenten. De verkondiger is de stem van Christus en de gemeente is  de woonplaats van dezelfde Christus. De prediking moet ook niet  slechts uitlopen op de verkondiging van Christus. De verkondiging  begint daar.

Preken is echter Christus preken  Christus  is  niet in Betlehem geboren. In Betlehem is de eeuwige Christus in Jezus mens geworden.