A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Israel / geestelijk


Israël /geestelijk

 

 

  Het christendom is niet op dezelfde wijze territoriaal van aard als het jodendom en de islam.

Voor de christenen heeft Jeruzalem vooral een geestelijke betekenis gekregen in het Nieuwe Testament. Het is niet meer zuiver aardrijkskundig bepaald.

 

De Kaaba in Mekka is voor de moslims als plaats heel belangrijk. Het is de plaats van aanbidding. Christenen kennen wel pelgrimsplaatsen, maar geen plaatsen waar God zich op bijzondere wijze aan verbindt. Jeruzalem heeft voor de christenen eenandere betekenis dan voor joden en moslims. Het hemels Jeruzalem is vooral geestelijk te verstaan

 

Met welk Israel verbonden?

 

 

Ook wij zijn kinderen van Abraham. Ook wij delen in de belofte die God aan Abraham gaf.Ook wij delen met Israel in de beofte aan Israel.Daar mee is niet uitsluitend het Joodse volk bedoeld of de Joodse staat.

Wij zijn  onopgeefbaar verbonden met Israël. God laat Israël niet los. Maar de grote vraag is:waaraan moeten wij denken als Paulus schrijft dat geheel Israël behouden zal worden als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan (Rom11:25)? Moeten we denken aan het Joodse volk, aan de stichting van de staat Israel, of moeten we denken aan het geestelijk Israël? Over die vragen wordt vandaag een heftige discussie gevoerd.

Indertijd heeft prof. dr. J.H. Bavinck enkele colleges gegeven over  Rom. 11 : 25 “Ik wil u niet onkundig laten van dit geheimenis:een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen ingaat en aldus zal gans Israël behouden worden’. Ik herinner me nog hoe prof.Bavinck op college uitvoerig stilstond bij het woordje ‘aldus’, op die manier,zo’. 

Volheid der heidenen

 Wat moeten we nu verstaan onder de woorden ’volheid der heidenen"? Zo luidde de vertaling in de tijd van prof. Bavinck en ik hoor het hem nog zeggen met zijn warme, gloedvolle stem:" Volheid der heidenen?" Daaronder moeten we de grote dag van de terugkeer van Jezus verstaan. Die dag wordt in de Bijbel genoemd’ de Dag des HEEREN; of ‘de Dag van de HEER’ .Tot die dag zal er een gedeeltelijke verharding over Israël blijven. Maar als de grote dag van Jezus’ come back, zal aanbreken, dan zal héél Israël behouden worden. We zullen hier aan het geestelijke Israël moeten denken. In  genoemde tekst geeft Paulus een vergeestelijkte uitbreiding van Israël. Daarvan is ook sprake in Rom 2:28:’Jood is men niet door zijn uiterlijk maar door zijn innerlijk’.  Paulus maakt ook een onderscheid tussen een lichamelijke besnijdenis en een geestelijke besnijdenis. Dat laatste betekent dat je in in de strijd van het geloof iets zondigs wegsnijdt, bijvoorbeeld jaloersheid of wraakgevoelens.Dat is ook het werk van de Geest en dit is geen voorschrift uit de wet. Op deze geestelijke manier kunnen alle gelovigen, of ze  nu  Jood zijn of niet, kinderen van Abraham genoemd worden. Ik geloof dat ook in Rom 11;25 de betekenis van Israël verspringt van het lijfelijke naar het geestelijke Israël. 

Israël  en Ismaël

 Er is een principieel verschil tussen Israël en Ismaël.  Zij zijn beiden kinderen van Abraham. Zij hebben dezelfde vader(grootvader) maar verschillende moeders. De (groot)moeder van de eerstgenoemde  (kleinzoon)  heet Sara en de moeder van de laatstgenoemde heet Hagar. Sara was eeen vrijgeboren vrouw. Hagar was een slavin. (Gal. 4 : 25).Hagar is volgens Paulus een beeld van het huidige Jeruzalem. Dat Jeruzalem leeft met zijn kinderen in slavernij. Die gaan gebukt onder een zware plichtenleer. ’Je moet dit en je moet  dat’ .Zij kennen niet de vrijheid van de kinderen van God. Maar wij zijn kinderen van het hemelse Jeruzalem. Wij zuchten niet meer onder de wet maar wij leven onder de de genade. Daarom is er een groot verschil tussen Israël en Ismaël. Israël is namelijk een andere naam voor Jakob! Israël(dat is de zoon van Isaak, de kleinzoon van Abraham) is de zoon van de belofte. Israël is de kleinzoon van een vrijgeboren vrouw. Ismaël is echter de zoon van een slavin.  In Israël gaat het om een geestelijke realiteit, in  Ismaël  niet. De lijn van de toekomstige messias zou gaanm lopen lopen via Abraham, Isaak en  Jakob(=Israël. En niet via Ismaël. 

Niet territoriaal

 Als we ontdekt hebben dat  in het Nieuwe  Testament   Israël een geestelijke betekenis kan krijgen, dan zullen we de belofte van God in Rom. 11 :25 – dan zal gans Israël behouden worden- niet territoriaal maar geestelijk  moeten verstaan. Ook de zo genoemde landbelofte. De belofte aan Israël gedaan,gaat ook ten aanzien van het land, door het kruis en de dood van Jezus heen. Het geeft ons uitzicht op het  verloste Godsvolk op de nieuwe aarde. Er is niet alleen het lijfelijke Israël, maar ook het geestelijke!

 Abraham is over het lijfelijke Israël en het land Kanaän heen vader van vele volken geworden.  Hij is ook erfgenaam van de hele wereld geworden. Ook wij zijn kinderen van Abraham en delen met hem in de beloften van God.  Ook wij behoren tot dit geestelijke Israël. Ook wij zijn erfgenamen in de grote Toekomst van Gods nieuwe aarde. 

Verschil met joden en moslims

 De godsdienst van de Joden en de moslims heeft een sterke territoriale achtergrond.  Voor de Joden is Jeruzalem immers Meetingpoint van religieus bewustzijn en voor de moslims is dit Mekka. Dat moeten we heel concreet zien. De stichting van de Joodse staat is dan ook geen openbaringsgegeven. Naast  het Woord van God is er geen gebeurtenis, geen volk en geen macht  die we als goddelijke bron mogen erkennen. Dat was ook de belijdenis van de ‘Bekennende Kirche’ .