A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lydda / Lod


Toen Petrus door het land reisde, kwam hij ook bij gemeenteleden die te Lydda woonden. Hij trof daar een man aan die Eneas heette en al acht jaar verlamd op bed lag. Petrus zei tegen hem:”Eneas, Jezus Christus geneest! Sta op en breng nu zelf uw bed in orde. Onmiddellijk stond hij op. Alle inwoners van Lydda en de Saronvlakte zagen wat er gebeurd was en bekeerden zich tot de Heer,(Hand 9:32) 

 

 

Het Bijbelse plaatsje Lydda heet nu Lod.Hier ligt het internationale vliegveld van Israel. Lod is en een voorstad van  Tel Aviv met 40.000 inwoners

 

 

Synagoge, moskee en kerk naast elkaar in Lod

 

Lydda /Lod is nu helemaal opgeslokt door de metropool Tel Aviv

 

 

Jaffa met het karakteristieke haventje heeft haar eigen karakter grotendeels behouden

 

 

Ook Filippus zal langs deze kustweg, de Via Maris,  zijn getrokken op zijn tocht van Gaza naar Caesarea (Hand.8:4). Petrus reisde ook via deze beroemde weg toen hij de verstrooide christenen in Judea ging bezoeken. En zo kwam hij in Lydda.

 

 

Petrus heeft gelogeerd in de woning van Simon de leerlooier. De Joodse gids wijst in Jaffa (Joppe)

  graag het huis aan bij de haven waar Simon gewoond zou hebben.Leerlooiers waren verplicht vanwege de stank van hun bedrijf aan de zee te wonen. Ze hadden ook veel water nodig.(Hand. z:33)

  In ieder geval is Jaffa een zeer b oeiende plaats in tegenstelling tot Lod

 

Toen  was het een klein stadje. Nu een belangrijke airlport. De Internationale luchthaven van Israël Ben Gurion bevindt zich namelijk in een voorstad van de metropool Tel Aviv. Die voorstad heet Lod. Het is een Hebreeuwse naam, maar in de tijd van Petrus had die stad de Griekse naam Lydda. Lydda en Joppe  worden bijna in een adem genoemd in Hand. 9:32-36. Lydda heet dus nu Lod en Joppe heet nu Jaffa( waar de bekende Jaffa sinaasappelen vandaan komen). Joppe en Lydda lagen ongeveer 20 Kilometer van elkaar. Joppe lag aan zee en Lydda lag meer  het binnenland in. Het waren kleine plaatsjes .Nu zijn ze allebei voorsteden van Tel Aviv .Van het bijbelse plaatsje Lydda is niets meer te vinden

Lydda heet nu weer Lod. Dat was trouwens ook in de tijd van het Oude Testament de naam van de stad. Bij de stichting van de staat Israël in 1948   is de oude naam hersteld.

 Tabita 

Lydda lag dicht bij Joppe. In Joppe woonde een leerlinge van Jezus die Tabita heette. Haar Griekse naam is Dorkas. Zij hielp veel medechristenen financieel en  maakte voor de armen ook tunica’s en mantels. Toen zij stierf waren de christenen in Joppe verslagen. Ze ontboden Petrus die zich toen in Lydda bevond. Nog steeds kun je de afstand van Lod naar Jaffa in ongeveer vier uur lopen, maar je blijft dan altijd nog binnen de grenzen van de stad Tel Aviv.  Feyenoord en  Crooswijk waren vroeger ook aparte plaatsen, maar ze vallen nu binnen de grenzen van de metropool Rotterdam.

Toen Petrus uit Lydda was aangekomen in Joppe, lieten de weduwen al de kleren zien die Dorcas had gemaakt. Een christelijke grote hulporganisatie heet nu ook Dorcas!

 Verlamde genezen 

Het wonder van de genezing van de verlamde in Lydda zal binnenkamers hebben plaats gevonden. Het is een parallel met het wonder van Jezus bij die man die door het opengebroken dak werd neergelaten voor de voeten van Jezus.(Luc 5:17) .Waar Christus zei” Neem je bed op” zegt Petrus “Maak je bed op”. De eerste verlamde werd door vrienden via een opengebroken dak voor de voeten van Jezus gelegd. Een bed was in het oosten een soort brancard van licht hout en tot die man had Jezus gezegd dat hij zijn bed moest opnemen en naar huis gaan. Maar Petrus zegt tot de verlamde iets anders. Hij behoefde zijn bed slechts op te maken en weg te zetten zoals men in oosterse huizen deed om meer ruimte te krijgen in de kleine vertrekjes.

 Nog groter wonder 

Een nog groter wonder was dat  de apostel aan Dorcas in Joppe weer het leven teruggaf. Beidde  wonderen hadden ten doel in de cruciale zendingssituatie in Joppe en Lydda  mensen tot geloof te wekken.(Hand. 9;42).Zowel in Lydda als in Joppe vond er een massale bekering plaats.

Waarom kunnen onze voorgangers niet dergelijke dingen doen? Laat ik er dit van zeggen. Zij zijn Petrus niet. Petrus was een gevolmachtigd vertegenwoordiger van de Heer zelf. Hij kan wat anderen niet kunnen.Net zo belangrijk is echter dat we goed zien dat in Hand.9  zich een nieuwe fase  aandient in de voortgang van de evangelieverkondiging. Het werk onder de joden komt tot een zekere afronding. De heidenen treden steeds meer op de voorgrond. Het evangelie wordt daardoor verbreid in de hele Saron, de kustvlakte tussen Joppe en de Karmel. Het volgende verhaal gaat immers over Petrus’ bezoek aan Cornelius,de Romeinse officier in Caesarea (Hand. 10:1-33).En ook dat moet de hoge Romeinse regeringsambtenaar Theofilus weten (Hand.1 : 1).