A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lachis vestingstad van Juda.


 

 Lachis

 

De Filistijnen woonden in de laagvlakte aan de Middellandse Zee. Zij waren dus altijd een bedreiging voor de volken die in het oosten (in het bergland) woonden.Eerst een bedreiging voor de Kanaänieten en daarna ook voor het volk Israël.

Nu bevond zich tussen het bergland van Judea en de kustvlakte een strook die de overgang vormde tussen de kustvlakte en dit bergland.

Sjefela

Die strook wordt genoemd de Sjefela.

In de NBV heet die streek het heuvelland (Jozua 10:40, 11: 16) en in de vertaling van het NBG de hellingen. Nu begrijp je ook dat juist in de Sjefela verschillende versterkte vestingen gebouwd werden die bescherming moesten bieden tegen de Filistijnen , maar ook tegen de Egyptenaren, de koningen van Assyrië en die van Babel.

Hun legers kwamen altijd via de kustvlakte naar het centrum van Judea. En vestingen moest je niet bouwen in de laagvlakte, maar ook niet in de bergen.

De bekendste vestingsteden voor zuid-Kanaän waren Gezer en Lachis (voor noord-Kanaän Hazor)

Grensvesting

Lachis was een uiterst belangrijke grensvesting. Al in de vóór-Israëlische tijd had Lachis een stevige omwalling zoals uit de opgravingen is gebleken.Het grote probleem van alle steden in bergachtige gebieden was de watervoorziening.

Hier ziet u de tell van Lachis. Lachis wordt algemeen beschouwd als de tweede belangrijke stad van Juda.De koningen van Juda bezaten er ook een paleis. We komen Lachis tegen in de berichten over de veldslagen van Jozua, van koning Sanherib van Assyrië en  nog later in die van Nebukadnezar van Babel.

 

 

Op de voorgrond zie je nog de belegeringswal voor de stormrammen van Sanherib Dat is lang geleden!.(foto: www.BiblePlaces.com)

De stad was omringd door twee muren.De laagste muur was een steunmuur. (foto: www.BiblePlaces.com)

Belegeringswal opgeworpen door Sanherib de koning van Assyrië in het jaar 701 voor Christus (foto: www.BiblePlaces.com)

Dit zijn nog de ruines van een paleis van Israel, die hier de zuidelijkste vestingstad  bezat!

Assyrië als specialist 

 “Assyrië was gespecialiseerd in belegeringsoorlogvoering zoals werd ervaren in vele steden door het hele Nabije Oosten, inclusief Israël en Juda. Op Assyrische afbeeldingen worden regelmatig steden belegerd met behulp  van een scala aan tactieken. Volgens Assyrische verslagen bouwde men belegeringswallen. De wal uit 701 v.Chr. in Lachis werd blootgelegd. Lachis was een strategisch gelegen vestingstad in Juda. Zie Lachis. Stormwallen op wielen werden de wal opgeduwd om met een soort grote speer tegen het bovenste deel van de meestal leemstenen borstwering te beuken. Soms zijn er twee stormrammen naast elkaar afgebeeld. Ondertussen zien we andere soldaten de fundering van de verdedigingsmuren ondergraven met een soort koevoeten. Stoottroepen proberen via lange stormladders over de muren te klimmen. Al deze technieken werden ingezet onder dekking van de boogschutters met hun krachtige samengestelde bogen en de slingeraars die de vijand met stenen bekogelden”.

  

We zijn dan in de tijd dat deze koning ook beleg sloeg tegen Jeruzalem in de dagen van koning Hizkia..

In deze wal zijn meer dan duizend speerpunten gevonden.

 Ook hebben archeologen een ketting aangetroffen om de stormrammen van de Assyriërs onderuit te halen.

Dit waren er vijf Hoe we dit zo precies weten? Dat weten we omdat de belegering van Lachis is afgebeeld in de berichten van Sanherib over  het beleg van Lachis.

Daar zien we hoe vijf stormrammen de opgeworpen aarden wal beklimmen Het was allemaal toch tevergeefs.

Ook tevergeefs was Sanheribs beleg van Jeruzalem.Het was vanuit Lachis dat de koning van Assyrië een geweldig groot leger zond naar koning Hizkia in Jeruzalem (2 Kon.18:17).

Hizkia en Rabsake

De legeraanvoerder,de rabsake, wilde Hizkia intimideren door vreselijk te pochen over de macht van de koning van Assyrië.

 "Dacht jij Hizkia nu werkelijk, dat jouw god, de god van Israël, Jeruzalem zou kunnen verlossen uit de macht van mijn koning? Of dat Egypte jou te hulp zal komen?  Laat me niet lachen.(2 Kon. 18:20)."

Rabsake blijft het volk op de muren van Jeruzalem overladen met schimpscheuten en de God van Israël  honen..

Later stuurt rabsake een brief vol met spot en venijn naar Hizkia..Koning Hizkia neemt de brief aan en gaat er mee naar de tempel en legt hem neer voor het aangezicht van God de HEER (.2 Kon.19:14). Het gebed van Hizkia  vinden we in 2 Kon. 19: 15 e.v Dit gebed begint zo:HEER, God van Israël, die op de cherubs troont. (Zie voor cherubs; tabernakel I)

 

Nebukadnezar

Juda en Jeruzalem bleven voorlopig gespaard.Bijna anderhalve eeuw later  wordt echter ook het  volk van Juda in ballingschap gevoerd.Dan zijn we in de tijd van Nebukadnezar, koning van Babel.

In Lachis is een beschreven potscherf gevonden. Die is heel beroemd geworden.Daarop vermeldt de schrijver dat hij vanaf een hoge heuvel tevergeefs getuurd heeft naar de vuursignalen van Lachis en Azeka, de twee vestingsteden die ook vermeld worden in Jeremia 34: 7.

Het waren volgens Jeremia de enige vestingsteden die nog standhielden tegen de legers van Nebukadnezar. Waarschijnlijk is de schrijver ooggetuige geweest van de verwoesting van deze steden door Nebukadnezar in 586 v. Chr. (foto: www.BiblePlaces.com)