A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Laodicea


Laodicéa:lauwe gemeente

"Omdat jullie lauw zijn  en noch heet, noch koud, zal Ik jullie uit mijn mond spuwen" (Openb.  3:16)

 

Laodicea, Kolossen en Hierapolis lagen dicht bij elkaar (Kol.4:13)

 

 Het hete water stroomt nog steeds vanaf de terrassen van Hierapolis in de richting van Laodicea waar het inmiddels lauw is geworden

  Het wordt nu geleid via waterbuizen

De tekst uit Openbaring over Laodicea kun je pas goed begrijpen als je de ruïnes  van Laodicéa bezocht hebt en je het lauwe water geproefd hebt dat afkomstig is uit de heetwaterbronnen van Pamukkale[1] enkele kilometers verderop. Pamukkale is een heel bekende toeristische trekpleister in Turkije.

 

 Ruines van Laodicea. De stad is verwoest door aardbevingen, net als vele andere plaatsen in Klein-Azie.

Uit de hele wereld komen er elk jaar weer vele tienduizenden toeristen om er de sneeuwwitte kalksteenterrassen te bewonderen. Als je komt aanrijden is het net alsof je in de verte een besneeuwd landschap ziet. Het lijkt wel een kolossale watten deken. Het hete water dat onafgebroken uit de diepe gleuven in de aardkorst opborrelt, scheidt bij verdamping aan de oppervlakte kalk af in de vorm van witte vlokken.

Hierapolis

Vroeger heette deze plaats Hiërapolis. [2]Het was een beroemd kuuroord voor welgestelde Grieken en Romeinen, omdat het water geneeskrachtige mineralen bevatte en  het hete water bovendien een gunstige uitwerking had op sommige ziekten. Het water stroomde over de terrassen van de heuvelstad heen en via kleine geultjes bereikte het de vlakte waar Laodicéa lag. Daar bleek het water lauw geworden te zijn. Nog steeds is het hete water van de warmwaterbronnen van Pamukkale lauw als het Laodicea bereikt. Het is noch heet, noch koud.

Daaraan zullen we moeten denken als de opgestane en verhoogde Heer de gemeente van Laodicea verwijt dat ze nog koud noch heet is. Bij het eerste horen van deze woorden ben je geneigd te denken dat Jezus bedoelt te zeggen "Waren jullie maar pal vóór Mij of pal tegen Mij". Bij deze uitleg zijn koud en heet tegenstellingen. Toch is deze uitleg niet juist. Jezus kan toch niet wensen dat mensen pal tegen Hem zijn?

Om de  betekenis van deze tekst te begrijpen moet je letten op de plaatselijke omgeving: heet water was geneeskrachtig en koud water leste de dorst, maar lauw water was waardeloos. 

Je kon het noch voor het één noch voor het ander gebruiken. Dat lauwe kalkhoudende water uit Hiërapolis was vies. 

Als je er een teug van gedronken had, spuugde je het direct weer uit.  Waardeloos was het.  Tegen die achtergrond kunnen we bovengenoemde tekst lezen.

Duizenden hebben genezing gezocht in Hiërapolis. Sommigen zullen baat gehad hebben bij het hete water, anderen zijn er gestorven. Velen van hen waren rijk. 

 Dat is er ook de oorzaak van dat je in Hiërapolis zoveel kostbare graven kunt aantreffen. Het is het  grootste antieke kerkhof van Klein-Azië.

Necropolis

Deze necropolis (dodenstad)  is een reusachtig grote begraafplaats, waar allerlei sarcofagen, graftempels en rond-ommuurde graven her en der verspreid liggen uit verschillende eeuwen.

Sommige graven zijn huizenhoog. 

Volgens de inscripties zijn het de graven van kooplui, wolwassers en tapijtwevers.  Zij moeten zeer rijk geweest zijn net als de vorstelijke bezoekers van de heetwaterbaden die naar Hiërapolis    kwamen om genezing te vinden.

Arm en naakt en blind

De gemeente van Laodicéa was in de ogen van de verrezen Heer lauw en zelfvoldaan.  Ze zeiden: we hebben aan niets gebrek.

En dat zeiden ze niet omdat de Heer hun herder was, maar omdat ze hun  schaapjes op het droge hadden. Dat kon je ook wel zien als je door de stad liep. 

 Er was een opleidingsschool voor artsen, een laboratorium waar een beroemde ogenzalf was uitgevonden, een centrale bank voor heel Asia en een bloeiende linnenindustrie.

 De stad is door aardbevingen verwoest. 

Als herinnering aan hun grote rijkdom vonden we jaren geleden een mooi marmeren armpje van een kind, dat vroeger behoorde aan een standbeeld in Laodicéa. Misschien stond dat standbeeld wel  boven een kindergrafje. 

Ondanks hun bank waren ze in de ogen van Christus straatarm, ondanks hun ogenzalf stekeblind en ondanks hun schitterende stoffen poedelnaakt. 

Aan de poort van deze gemeente laat de Heer de zware klopper vallen Ik sta aan de deur en Ik klop

Hij staat er allereerst als de Rechter die de schone schijn ontmaskert. 

 Hij staat ook te kloppen als de grote Koopman, die veel inde aanbieding heeft. [3] Hij biedt ons het goud van het geloof aan, het witte kleed van zijn zondeloosheid om onze schuld te bedekken en ogenzalf om onze geestelijke blindheid te genezen. 

Hij staat er ook als de grote Gastheer, die ons zijn vriendschap biedt. [4]

 

 

De puinhoop van Laodicéa heeft één ontroerende ruïne: het stadion. 

 Stadion =renbaan

Daarbij moet u niet denken aan wat wij een stadion noemen. De "kuip" van Feyenoord zou in de tijd van Jezus een amfitheater genoemd worden. 

 Een stadion was toen een renbaan voor atleten.  Oorspronkelijk was een stadion een lengtemaat van ongeveer 185 meter. 

 U komt deze betekenis in de bijbel nog tegen als we lezen dat  Emmaüs 60 stadiën van Jeruzalem verwijderd was.  De renbaan in Olympia was ook 185 meter lang. 

Vandaar de naam stadion

Meestal bouwde men zo'n renbaan in een geul tussen de heuvels  in in de vorm van een hoefijzer. Duizenden toeschouwers zaten op de tribunes, die in de lengterichting van de geul gebouwd waren.  De atleten hadden alle kleren uitgetrokken en stonden geheel naakt voor de startstreep.  Trillend van emotie wachtten zij totdat het touw dat voor de deelnemers was gespannen, werd neergelaten om daarna als een pijl uit de boog op het einddoel af te gaan. [5]

   Dit was  een nimfaeum, een rijk versierde waterbron midden in de stad. En hier zien jullie een opgegraven waterbuis in Laodicea.

Vanuit de heetwaterbronnen van Hiërapolis werd heet  water aangevoerd naar Laodicea. Als het daar was aangekomen, was het noch heet, noch koud, maar lauw. Het had geen genezende kracht meer en je kon er ook je dorst niet mee lessen.Het was waardeloos (Openb.3:15)

Uit Hierapolis stroomde het water naar Laodicea

Hier stroomt nu dat lauwe water van Hiërapolis naar Laodicea. Laodicea en Hierapolis lagen dicht bij elkaar. Vanaf de ruïnes van Laodicea kon je in de verte de witte kalksteenterrassen van Hiërapolis zien. Ook Kolosse lag dichtbij. Het was het pastorale werkterrein van Epafras