A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Licht en duisternis


 

 

 En dit is de verkondiging die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen:God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis ( 1Joh.1:5) 

Yin en Yang

De filosofie van Yin en Yang is een filosofie die gebaseerd is op de ‘leer van het Al’. Het is de leer van de Tao= het ‘Al’. Deze leer  wordt uitgebeeld door het bekende Yin- en Yang symbool, met de kleuren wit en zwart. Er bestaan geen absoluten volgens deze filosofie.. Nooit is alles wit en nooit is alles zwart. Hemel en hel, goed en kwaad zijn altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden als Yin en Yang.Ying heeft altijd Yang in zich. Het goede heeft altijd het kwade in zich en omgekeerd.Deze filosofie vinden we terug in  de Chinese astrologie en in de acupunctuur. Het goede kan zonder het kwaad niet bestaan. Dit is echter een occult principe! 

Universeel symbool

Opgaande zon.Waarschijnlijk heeft Jezus gedacht aan de zon die net was opgegaan nadat Hij zich over een vrouw had onrtfermd (Joh. 8) OOk Hij geeft licht en warmte

 

De Chanoeka kandelaar was in het Oude Testament symbool van Gods aanwezigheid

 

 Licht is een universeel symbool voor het goddelijke en alles wat zuiver en zuiverend is, warm en levenwekkend. De centrale vraag is in welk denksysteem men deze algemene symboliek een plaats geeft. Men kan de nadruk leggen op het verheven en onaantastbaar karakter van het licht. Voor Johannes is God helemaal niet geïnteresseerd in bovennatuurlijke diepzinnigheden. Licht betekent liefde, barmhartigheid, gerechtigheid en goedheid. En duisternis betekent haat, ongerechtigheid, kwaad. Als Johannes schrijft in God is in het geheel geen duisternis, betekent dat  God een zuivere bron van liefde is. Ik b en het Licht der wereld 

Christus is het Licht

 

 

Ik ben het Licht van de wereld. Wie Mij volgt heeft op zijn weg geen duisternis te vrezen, maar hij zal het levenslicht bezitten (Joh.8:12)Met goddelijk gezag en messiaans bewustzijn heeft Jezus deze woorden uitgesproken. Voor de moderne mens zijn er slechts twee conclusies mogelijk:zo iemand is niet goed bij zijn versstand, of hj is inderdaad van Hoge Komaf. Als we het optreden van Jezus bestuderen is er helemaal niets te vinden dat er op zou wijzen dat we in Hem met een geesteszieke te maken hebben, bijvoorbeeld met een vorm van hoogmoedswaanzin. Heel zijn leven was een levend getuigenis  oeverloze ontferming en warme menselijkheid.!Daarom is Hij ook het Licht der wereld!

De morgenzon

 

Let er op dat Jezus vroeg in de morgen naar de tempel ging.(Joh. 8:1) Gewoonlijk stond men op bij zonsopgang. Dat zal Jezus ook gedaan hebben. Nadat Jezus zich had ontfermd over de overspelige vrouw, en Hij het  licht van de opgaande  zon zag,zei Hij Ik ben het licht voor de wereld (Joh. 8:12) Hij geeft ook licht en warmte in een duistere en koude wereld

Ook deze “Ik-ben-wooord’ van Jezus begrijpen we nog beter als we letten op de Bijbelse plaats waar Jezus dit heeft gezegd:Deze woorden sprak Jezus namelijk op een  vroege morgen ergens in het tempelcomplex van Jeruzalem. De zon was nog maar net opgegaan. De eerste stralen gleden over het tempelplein. Jezus vergelijkt zich met de morgenzon, de eeuwen oude markering van het verschil tussen dag en nacht. Waar de zon schijnt, wordt alle duisternis verdreven. Jezus gebruikt deze uitdrukking later nog een keer:Joh.9:4,5 ”Zolang ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. Het is ook hier een contrastbeeld.

Niet de Thora

 

Niet Israël, niet de Tora, maar HijJezus presenteert  zich als het licht van de zon voor de wereld. Ook hier is weer sprake van een contrastbeeld. Niet Israël, niet de Tora, niet de Schriftgeleerden zijn het licht der wereld, maar Hij, Zoon van God en Zoon der mensen.Wat was er gebeurd?Er was een incident geweest. Men had Jezus geconfronteerd met een vrouw die echtbreuk had gepleegd. Ze was op heterdaad betrapt. Uiteindelijk waren alle aanklagers beschaamd afgedropen. De vrouw kon gaan. Jezus veroordeelde haar niet. Hij droeg haar wel op niet langer in zonde te leven(Joh.8:2-11). Iemand die haar nastaarde, toen ze de tempel verliet aan de oostzijde, keek precies in het licht van de zon. Wellicht heeft Jezus daar aan gedacht, toen Hij deze vrouw redde van de stenigingsdood. Hoe bekend zijn de  woorden die Hij toen sprak:Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen. Vreemd dat mensen de duisternis liever hebben dan het licht. Ze blijven rondtasten terwijl het licht is opgegaan. Ongeloof is oogverblindend. Door Hem te volgen leef je in de schijnwerper van zijn aanwezigheid en in de zonnewarmte van zijn liefde.

Zelf in duisternis

Zelf heeft Hij wel in de duisternis verkeerd. Drie uren lang was het aardedonker om Hem heen.Gods toorn hing zwaar in de lucht. Boven Golgota ging het licht uit. Zelfs het levenslicht van Jezus Christus werd aan het kruis gedoofd. Maar dat was een unieke dag. Sindsdien is het voorgoed licht geworden.  

Wandelen in het Licht

 

Door in Hem te geloven worden wij wandelaars in de zon. Wandelaars op weg naar het Nieuw Jeruzalem: de lichtstad bij uitstek. Daar is volgens de Bijbel een unieke stadsverlichting die het licht van zon en maan overbodig maakt.  De Almachtige zal haar verlichten en haar lamp is het Lam (Openb. 21:23) En die godslamp voor de wereld zal nooit worden gedoofd. Als we het Licht tegemoet leven zal de schaduw achter ons vallen.