A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Christusbeeld / Polen


Christusbeeld / Polen (1)

 

 

 

 

In de  Poolse stad  Swiebodzin is onlangs een  33 meter hoog Christusbeeld ingewijd. Voor elk levensjaar van Jezus een meter. Het is gemaakt van fiberglas en kunststof. Boven op het beeld  bevindt zich een 3 meter hoge goudkleurige kroon.

 

 

 

 

 De Polen zien Hem als Koning. Tijdens de inwijdingsceremonie zei bisschop Stefan Regmunt dat het beeld het geloof in Christus zichtbaar moet maken. Volgens  de ontwerper Sylvester Zawadski is het beeld er gekomen om een religieuze missie te volbrengen en niet als attractie.

 

 

 

 

Willen de 22.000 inwoners van de stad Swiebodzin met de bouw van dit beeld Christus in de meest letterlijke zin grootmaken? Hun eigen antwoord is, dat zij met dit beeld de plaatselijke economie willen stimuleren,  duizenden pelgrims aantrekken en bekend worden in de toeristische wereld.

Dit laatste is al gelukt want overal op internet kom je foto’s tegen van dit nieuwe Christusbeeld. Wat zegt Jezus van zichzelf? Voor de beantwoording van die vraag leg ik Caesarea Filippi over Swiebodzin heen

 

 

Hier beleed Simon Petrus zijn geloof in Jezus als de Christus. Ten zuiden vande Hermonbergen

 

 

De grieken beleden in deze grot de godheid Pan.Weet u dat van deze Grieks god het woord 'paniek' afkomstig is? De Christus zaait geen paniek maar geeft vrede

 

De Grieken vereerden daar de godheid Pan in een grot en later bouwde Tetrarch Filippus een tempel voor de keizer en noemde de stad toen naar hem:Caesarea Filippi. Caesar betekent keizer.( Zie Caesarea Filippi)

Christusbeeld Caesarea 

 

 

Het Poolse Christusbeeld is als het ware een kleurplaatje dat iedereen kan inkleuren zoals hij wil. Wat zegt Jezus van zichzelf? Het antwoord vinden we onder andere in Matt.16 13: Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?”  Verschillende antwoorden werden  gegeven. Toen vroeg Jezus hun:Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde: U bent de messias, de Zoon van de levende God”. Jezus zei toen: Dat heb je niet van jezelf, Simon. Die belijdenis heeft God in jouw mond gelegd.

Caesarea Filippi lag aan de uiterste noordgrens van het beloofde land ten zuiden van de Hermonbergen. Het lag  nog net ten westen van de Jordaan even boven het Hulehmeer.

 

 

Het Christusbeeld in Rio de Janeiro is  drie meter kleiner  Het draagt de naam Verlosser

   

Xenofanes (50 v. Chr.) zei eens:”De goden van de Ethiopiërs hebben zwart haar en een platte neus en de goden van de Thraciërs hebben blauwe ogen en rossig haar. Daarmee bedoelde  hij dat de mens zich goden schept van mensen die op hem lijken. Loopt de mens ook niet het gevaar dat hij zich een beeld van Christus maakt dat op hem lijkt? De vraag waar het ten diepste om gaat is:

Lijkt het Christusbeeld op de Christus zoals Hij voor ons geloofsoog uit de Schriften oprijst?  Je zou ook kunnen zeggen; de Polen hebben een schitterend beeld gemaakt van een mens en zij noemen dit het Christusbeeld .Het beeld is inderdaad indrukwekkend groot, het is ook zo menselijk. Laat het beeld een zegenende Christus zien of van een ‘welkom hetende Christus’?

 

Wat te zeggen?

 

Wat moeten we hiervan zeggen? Het enthousiasme van de Polen kan aanstekelijk zijn. De aandacht van de hele wereld is weer op Christus gericht. Dat was ook het geval met het Christusbeeld in Rio de Janeiro. Er werd weer gesproken over de betekenis van Jezus. Ook voor mij is dit weer een aanleiding om Hem weer ter sprake te brengen. In een tweede bestand onder Christusbeeld, wil ik proberen duidelijk te maken wat voor het verschil is tussen een Christusbeeld en een Jezusbeeld .  Er zijn rond de bezinning op de betekenis van dit beeld veel vragen te stellen. Heeft men een beeld willen maken van Jezus zoals Hij op aarde sprak en optrad of een beeld van de opgestane Heer?  Het beeld van Swiebodzin is een kaal, woordloos beeld, het wil niet een bepaalde gebeurtenis  rond Jezus duidelijk maken. Ik ga hier nog even dieper op in, omdat sommigen misschien verwijzen naar het tweede gebod.

 

Wat zegt de Bijbel?

 

Wat zegt de Bijbel hiervan? In het tweede gebod lezen we:Ge zult u geen gesneden beeld maken. Houdt dit een protest in tegen beeldende kunst? Wellicht hebben velen  zo gedacht, want beeldhouwers, glazeniers en kunstschilders hebben in onze kerken vaak niet veel verdiend, in tegenstelling tot de rooms-katholieke kunstenaars. Het tweede gebod spreekt echter niet over een verbod om beelden te maken, maar van een verbod om godenbeelden te maken. En dat is iets anders. Om de betekenis van dit gebod goed te begrijpen, moeten we ons de  leefwereld voorstellen waarin dit tweede gebod gegeven is, namelijk de belevingswereld van oudtestamentische volken.

Al die volken van het Midden-Oosten, zoals de Egyptenaren en de Kanaänieten bezaten veel godenbeelden. Die beelden werden gesneden. Ook Nederland kende in de zeventiende eeuw   veel ‘beeltsneyders”.Voor het maken van zo’n  beeld gebruikte men hout of steen. Men maakte die godenbeelden in de vorm van vogels, landdieren of van vissen. En als dat godenbeeld klaar was? Dan gaven ze het een plek in een tempel, gingen ze dat  beeld aanbidden en kropen voor dat beeld  door het stof. Het volk Israël mocht dat niet doen.”Ik ben de HERE uw God en gij zult u geen geneden beeld maken noch enige gelijkenis  van wat boven in de hemel(vogel), noch van wat beneden op de aarde (landdieren) noch van wat in de wateren onder de aarde is(vissen)

Waarom mocht Israël geen beeld van de HERE maken? Waarom maakten al die volken van Kanaän godenbeelden? Daar zat deze gedachte achter: ze wilden hun goden zichtbaar maken.

Ze wilden  draagbare goden, verplaatsbare goden, goden om wie je kon heen lopen. want dan had je die goden in je macht.

Dat was een heel andere opzet, dan wat de roomskatholieke Polen  in Swiebodzin met het Christusbeeld beogen.

We mogen aannemen dat de Polen geboeid zijn door het persoonsgeheimenis van Jezus Christus en dat zij met de katholieke kerk van alle eeuwen blijven belijden: Hij is God en mens beide. Hij is een schatrijke Christus voor straatarme zondaren!