A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Christus: Middelpunt


 

  

  

  

Christus als Middelpunt

 

 

Jezus roept de discipelen

roeping discipelen

Kana

.jpg'>Kana

Ikoon

Icoon
Jezus als 12 jarige in de tempel in gesprek met de Farizeeen

 

Jezus de opgestane Heer ontmoet Maria Magdalena

 

Jezus    in gesprek met de verouwen

  

Van al de Bijbelse plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament is Jezus Chsristus het warme en stralende middelpunt. De eenheid van beide Testamenten is verankerd in Hem. Hij is de Gekomene en de Komende. Verleden en Toekomst komen samen in Hem.

 Geen voorspellingen

DGe Schrift toont ons geen toekomstvoorspellingen maar  toekomstperspectief in de gekomen en komende Christus. Daarover gaat het in het boek Openbaring. Ik geloof dat sommigen die zo warm lopenvoor Israël,  het  risico lopen Israëlcentrisch  te  denken ten koste van het christocentrisch denken. De Bijbel geeft geen politieke blauwdruk van de toekomst De Schrift wordt in bepaalde kringen geprezen omdat ze perfect vertelt hoe onze toekomst zal verlopen. De Schrift functioneert  daarbij als routekaart naar de hemel. Als een spoorkaartje dat ons verrtelt op welk srtation we zijn aangekomen. Ten diepste is het sensatie.

 Sensatie

 De sensatie dat de Schrift zienderogen in vervulling gaat. De autoriteit van de Schrift  bewijst zich in de wereldgeschiedenis. Mensen willen zien en dan geloven. En als met zoveel zaken creëert de vraag het aanbod. Het is een Schriftgebruik waarin men geneigd is in Gods raadsbesluiten te kijken De woordvoerders van deze manier van denken zeggen echter dat we juist in deze tijd waakzaam moeten zijn. Maar de waakzaamheid waartoe de Schrift  ons oproept is juist een oplettendheid waarbij het ons ontbreekt aan kennis over de toekomst 

Christocentrisch  denken

            

Kunnen we de kern van ons belijden kernachtig formuleren? De

De vroege kerk beleed:’Jezus is Heer’.(En niet de keizer van Rome, -de roep Caesar  kurios is godslasterlijk.)

Je kunt ook als  uitgangspunt kiezen : 1 Kor. 1:23 en 24 “Wij verkondigen een gekruisigde  Christus, voor Joden aanstootgevend en voor  heidenen  dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken is Christus Gods kracht en wijsheid. Christus is volgens Paulus  de inhoud van het evangelie. Christus is het evangelie in hoogst  eigen persoon.

 

Christusverkondiging

 

Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus Heer is.( 2 Kor. 4:5) De kern kunnen we christocentrisch formuleren. De  levende Christus  is het warme en van liefde gloeiende hart van ons belijden

 

Meer dan heilshistorisch

 

Met  christocentrisch bedoel ik niet alleen maar in  de  betekenis van een  heilshistorische benadering waarin  wij willen laten  zien dat de lijnen vanuit de teksten van het Oude Testament  uitlopen op de Christus als middelpunt van Gods  heilshandelen. 

 

 

 Begin. Midden en Einde

 

 

Dat zeker ook. Christocentrisch belijden en spreken betekent voor ons dat Christus het begin, het midden en het einde van de verkondiging is. Dat is dus een radicaal nieuwtestamentische inzet.

Het gaat  om de nu levende Christus (Kol 1 :27) “Christus is in u,hij is uw hoop op goddelijke luister. Hem verkondigen wij”.. In de preek moet aandacht zijn voor de nu levende Christus, die ook de Christus van Abraham en van Mozes was, die ook in de gemeente woont en tegelijk de stem van de predikant is..Christocentrische  prediking  is Christusprediking: Christus is niet alleen vóór ons, maar ook  dóór ons en in ons. Onze Christus is de Christus van de profeten, de Christus van de gemeenten. De verkondiger is de stem van Christus en de gemeente is  de woonplaats van dezelfde Christus. De prediking moet ook niet  slechts uitlopen op de verkondiging van Christus. De verkondiging  begint daar.

Preken is Christus preken. 

 

 

 

Christus  is  niet in Betlehem geboren. In Betlehem is de eeuwige Christus in Jezus mens geworden. God roept ons niet toe vanaf grote afstand. Hij is naar ons toegekomen.