A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cyprus / Barnabas B


  

Stuk grond op Cyprus

 

 

De Barnabaskerk herinnert ons nog steeds aan Barnabas ie daar aan land kwam Dit was het uiterste westen van Cyprus

 

 Pafos is het uiterste westen van Cyprus. Zie Pafops

 

 Er zijn ook catacomben op Cyprus.

 

 

 

 

 

Barnabas was  oorspronkelijk een Leviet uit Cyprus, die daar een stuk grond bezat, maar die hij  had verkocht en de opbrengst van die akker naar de apostelen gebracht. Dat zal wel in de tijd geweest zijn waarin hij assistent van de priesters in Jeruzalem werd.  Levieten mochten namelijk geen bezittingen hebben, maar voor Levieten in  het buitenland gold die regel waarschijnlijk  niet.  Voordat hij naar Jeruzalem verhuisd was zal hij zijn akker op Cyprus verkocht hebben en dat geld  had hij aan de apostelen gegeven,.Letterlijk staat er dat hij de opbrengst aan de voeten der apostelen legde. Dat betekent dat dit niet alleen maar liefdadigheid  was.. Het was een dankoffer aan God. De apostelen konden die gaven dan verdelen. Daarom noemden de apostelen hem ‘ zoon der aanmoediging”.  Dat vind ik een betere vertalingen. In de traditionele vertalingen lezen we ‘zoon der vertroosting’.  Die gift van Barnabas betekende een enorme stimulans voor de apostelen.  Daarom gaven zij hem de bijmaan’ zoon der aanmoediging.’

 

Markante figuur!

 

In de gemeente van Jeruzalem nam hij een vooraanstaande plaats in .Hij was er ook bij  toen de apostelen ‘met grote kracht getuigden van de opstanding van hun Heer (Hand. 4:33) Barnabas was ook een tussenpersoon tussen Paulus en de discipelen. Met Paulus  trok  hij door Cyprus op de eerste zendingsreis van Paulus.(Hand. 13:1) De bevolking van Lystra noemde Barnabas op deze reis Zeus en Paulus Hermes omdat hij het woord voerde (Hand. 14:12) Dus Barnabas blijkbaar niet .Hij was meer de man van de daaad .De akker van Barnabas zal waarschijnlijk in de buurt van Fagusta gelegen hebben . Later is Barnabas nog eens met Marcus naar Cyprus getrokken (Hand, 15:39). Heb ben zij daar ook gemeenten gesticht?.

 

Barnabas vangt Saulus op

 

Wist u dat Barnabas ook een zeer grote rol gespeeld heeft bij de opvang van Saulus na zijn aangrijpende bekering op       weg naar Damascus? De aankomst als christen in Jeruzalem was voor Saulus een grote teleurstelling. Toen hij terug was in Jeruzalem wilde hij zich aansluiten bij de discipelen. Zijn oude vrienden , de Farizeeën, wilden natuurlijk niets meer met hem te maken hebben. De christenen in Jeruzalem vertrouwden hem niet. Daarvoor was al te veel bloed gevloeid. Hoe fanatiek en meedogenloos had hij de christenen vervolgd!!Ze zagen de wonderlijke bekering van Saulus als een list om nog meer slachtoffers te maken. In deze sombere dagen vracht Saulus  daar in Jeruzalem door. Weet u wat nu voor hem zo gelukkig was?  Dat er één man in Jeruzalem was die hem begreep; beter dan de discipelen  en die hem opving:Barnabas, de Leviet uit Cyprus. Deze Barnabas die net als Saulus niet alleen een volbloed Jood was, maar ook een man die vertrouwd was met de Hellenistische cultuur, kon beter dan welke Jeruzalemse christen ook begrijpen wat er in Saulus omging en wat hij meegemaakt had op weg naar Damasckus. Hij werd de verbindingsschakel  tussen de discipelen en de apostel

 

Schakel  tussen Saulus en Petrus

 

 

 

 

Hier lag vermoedelijk de woning van Petrus.Ik vind hedt een ontroerende gedachgte dat Paulus 14 dagen hier gelogeerd heeft. Trouwens ook Jezus zal daar vaak geweest zijn. In ieder geval toen de schoonmoeder van Petrus ziek was.Franciskaanse archeologen hebben hier veel gegraven. Zie verder Kafarnaum

 

Door Barnabas werd Saulus toen in contact  gebracht met Petrus. In het Vaticaan kun je tal van schilderijen zien waar je  deze apostelen beiden op zijn afgebeeld. Op de graven van deze apostelen zijn later megakerken gebouwd, die uitblinken in pracht en praal. Maar ik heb nergens een schilderij gezien van Barnabas, die beide  met elkaar in contact bracht. Wist u trouwens dat Saulus na zijn bekering via de Cyprioot  Barnabas twee weken lang bij Petrus heeft gelogeerd? Dank zij de onvermoeide opgravingen van de Franciscaanse archeologen kunnen we nu nog heel duidelijk de restanten van de woning zien, waar Paulus  hoogstwaarschijnlijk heeft geslapen De kloosterkerk die later in Oost Cyprus  is gebouwd, is – vergeleken met de Sint Pieter en de Sint Paulus in Rome- maar heel klein. Het was Barnabas die Petrus vertelde over de bekering van Saulus en het was Petrus die Saulus uitnodigde bij hem veertien dagen te logeren. Ik vind dit contact in de woning die hoogst waarschijnlijk naast de synagoge van Kafarnaüm heeft gelegen zo ontroerend, dat je je nu heel concreet kunt voorstellen, waaraan je moet denken als  Paulus over de instelling van het  Heilig Avondmaal schrijft: hetgeen ik via overlevering heb ontvangen, nam de Heer een brood, brak het en gaf het aan zijn discipelen.(zie 1 Kor. 11:23) Natuurlijk had ook Petrus hem dit overgeleverd in de twee weken waarin hij in Petrus’ huis in Kafarnaüm logeerde! Dit fantaseer ik niet. Dat kunt u zelf lezen in Galaten 1 :18:”Pas drie jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas te ontmoeten (Kefas =oorspronkelijke Joodse naam van Petrus= rots).Zou de paus wel weten dat Petrus gedurende twee weken de gastheer is geweest van de apostel Paulus? Ik wist dat echt niet, maar het is toch echt waar. Onze conclusie kan in ieder geval zijn dat Barnabas, de vergeten apostel ongelooflijk veel voor Paulus heeft gedaan. Waarschijnlijk had hij goede informatie gekregen van zijn vrienden in Antiochië.